Als God wil dat er ziekte is, waarom zouden wij die dan proberen uit te roeien?

Uit Bijbelse Boeken en Preken

Ga naar:navigatie, zoeken

Verwante bronnen
More Door John Piper
Auteur Index
More Over Soevereiniteit van God
Onderwerp Index
Over deze vertaling
English: If God Wills Disease Why Should We Try to Eradicate It?

© Desiring God

Share this
Onze Missie
Deze vertaling is van het Evangelie Vertalingen, een online dienst, de evangelie gecentreerde boeken en artikelen vrij verkrijgbaar in elke natie en taal.

Hier meer (English).
Hoe u kunt helpen
Als u goed Engels spreken, kunt u met ons vrijwillig als vertaler.

Hier meer (English).

Door John Piper Over Soevereiniteit van God
Een deel van de Taste & See-serie

Vertaling door Bert Dijkhoff

Review U kunt ons helpen door de herziening van deze vertaling voor de nauwkeurigheid. Hier meer (English).Deze vraag komt naar boven vanuit de Bijbelse leer dat alle dingen uiteindelijk onder Gods heerschappij vallen. “Wat Ik besluit, wordt van kracht, en alles wat Ik wil, breng Ik ten uitvoer” (Jesaja 46:10)1. “De HEER maakt alles wat Hij wil in de hemel en op de aarde en in de diepten van de oceanen” (Psalm 135:6). “Hij doet met de hemelse machten en met de mensen op aarde wat Hij wil. Er is niemand die Hem kan tegenhouden of tegen Hem kan zeggen: ‘Wat hebt U gedaan?’” (Daniël 4:32). “[Hij] die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt” (Efeziërs 1:11).

Dat betekent dat God alle rampen en alle ziekte bepaalt. Satan is echt en heeft invloed maar hij is niet bepalend en kan niets anders doen dan wat God toestaat (Job 1:12-2:10). En God staat dingen niet willekeurig toe. Hij heeft een bedoeling met zijn permissie. Er steekt oneindig veel wijsheid in alles wat hij doet en alles wat hij toestaat. Dus wat hij toestaat is deel van zijn plan evenals wat hij meer rechtstreeks doet.

Daardoor komt de vraag naar boven: Als God wil dat er ziekte is, waarom zouden wij die dan proberen uit te roeien? Dat is voor mij een cruciale vraag omdat ik recent nog christenen heb horen zeggen dat geloven in de almacht van God christenen ervan weerhoudt om hard te werken aan de bestrijding van ziektes als malaria, tuberculose, kanker en aids. Ze denken dat de logica als volgt gaat: Als alles Gods almachtige wil is, inclusief malaria, dan zouden we tegen God strijden door miljoenen dollars te investeren in het vinden van een manier om het weg te vagen.

Dat is niet de logica die de Bijbel ons leert. En het is niet wat Calvinisten van oudsher geloofden. In feite zaten er fans van Gods almacht onder de meeste fervente wetenschappers die hebben geholpen om de schepping te onderwerpen en het onder de heerschappij van mensen te brengen voor het eigen nut – zoals dat staat in Psalm 8:7: “[U hebt] hem [de mens] toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd.”

De logica van de Bijbel luidt: Handel overeenkomstig Gods “opgelegde wil” maar niet overeenkomstig zijn “wil per decreet.” Gods “wil per decreet” is wat er ook maar gebeurt. “Als de Heer het wil, zijn we dan in leven en zullen we dit of dat doen” (Jakobus 4:15). Gods “wil per decreet” schreef voor dat zijn Zoon werd uitgeleverd (Lucas 22:22), veracht (Jesaja 53:3), bespot (Lucas 18:32), gegeseld (Mattheüs 20:19), in de steek gelaten (Mattheüs 26:31)2, doorgestoken (Johannes 19:37) en gedood (Marcus 9:31). Maar de Bijbel leert ons heel duidelijk dat we geen onschuldige mensen uitleveren, verachten, bespotten, geselen, in de steek laten, doorsteken of doden. Dat is Gods “opgelegde wil.” Wij kijken niet naar de dood van Jezus, die duidelijk door God gewild is, en concluderen dat het doden van Jezus goed is en dat we ons bij de spotters moeten aansluiten.

Zo kijken we ook niet naar de verwoesting die is aangericht door malaria of aids, en concluderen dan dat we ons bij de gelederen van de onverschilligen moeten aansluiten. Nee. “Heb uw naaste lief” is Gods opgelegde wil (Mattheüs 22:39). “Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen” is Gods opgelegde wil (Mattheüs 7:12). “Als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten” is Gods opgelegde wil (Romeinen 12:20). De rampen die God voorschrijft zijn er niet op gericht om zijn mensen te verlammen met onverschilligheid, maar om hen in beweging te brengen met medeleven.

Toen Paulus onderwees dat de schepping ten prooi is aan zinloosheid (Romeinen 8:20), doceerde hij ook dat deze onderwerping er is in de hoop dat “ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt” (vers 21). Er is geen reden dat christenen deze oproep om de zinloosheid op te heffen, niet zouden moeten omarmen. God zal dat vervolmaken in de tijd die komt. Maar het is een goede zaak om alvast zoveel als we kunnen ziekte en lijden te overwinnen in de naam van Christus.

In feite, zou ik nu de vlag willen zwaaien en sommigen van jullie willen oproepen om professioneel onderzoeker te worden, waardoor mogelijk sommige van de grote ziektes in de wereld kunnen worden uitgeroeid. Dat is niet vechten tegen God. God bepaalt evengoed in wetenschappelijk onderzoek als bij ziektes wat er gebeurt. Je zou een instrument in zijn hand kunnen worden. Dit zou de tijd kunnen zijn, die bestemd is voor de zegeviering die hij wil, over de ziekte die hij had verordend. Probeer niet de gedachten van God te lezen wat betreft zijn mysterieuze decreten voor rampen. Doe wat hij zegt. En wat hij zegt is: “Doe voor iedereen het goede” (Galaten 6:10).

Smachtend om met u het lijden te verzachten,

Predikant John


Noot van de vertaler

1Tenzij ander vermeld zijn Bijbelteksten geciteerd uit de Nieuwe Bijbelvertaling van 2021 (NBV21)
2Bijbel in Gewone Taal (BGT)