Behandeld als zijn kinderen

Uit Bijbelse Boeken en Preken

Ga naar:navigatie, zoeken

Verwante bronnen
More Door Ligonier Ministries Staff
Auteur Index
More Over Volharding van de Heiligen
Onderwerp Index
Over deze vertaling
English: Treated as Sons

© Ligonier Ministries

Share this
Onze Missie
Deze vertaling is van het Evangelie Vertalingen, een online dienst, de evangelie gecentreerde boeken en artikelen vrij verkrijgbaar in elke natie en taal.

Hier meer (English).
Hoe u kunt helpen
Als u goed Engels spreken, kunt u met ons vrijwillig als vertaler.

Hier meer (English).

Door Ligonier Ministries Staff Over Volharding van de Heiligen
Een deel van de Tabletalk-serie

Vertaling door Bert Dijkhoff

Review U kunt ons helpen door de herziening van deze vertaling voor de nauwkeurigheid. Hier meer (English).“Houd vol, het betreft hier immers een leerschool, God behandelt u als zijn kinderen. Welk kind wordt niet door zijn vader berispt?” (Hebreeën 12:7)1.

Tweeduizend jaar geleden ervoer de oorspronkelijke doelgroep van de brief aan de Hebreeën dat ze moesten lijden voor het geloof. Maar in plaats van dat lijden voor Christus met trots te dragen, dachten sommigen erover om Jezus te verlaten en terug te keren naar het oude verbond. Ze waren hun behoefte aan volharding uit het oog verloren middenin hun beproevingen (10:35-36).

Voor leden van de doelgroep die het ware geloof hadden, zou dat geheugenverlies slechts tijdelijk zijn. De verkozenen zijn zeker van hun redding. Hoewel ze twijfel aan hun geloof kunnen hebben, zullen ze er naar terug keren voordat het te laat is. Ze zullen het weer uitoefenen en door dat te doen, zullen hun zielen beschermd worden (vers 39). Desondanks moeten de verkozenen aan de volharding herinnerd worden zodat ze zullen stoppen met twijfelen en doorgaan met hernieuwde geloof en liefde.

Volharding komt alleen wanneer we naar Jezus kijken, de Grondlegger en Voltooier van ons geloof (12:2). Het komt alleen als we beseffen dat Jezus veel meer lijden te verduren kreeg maar toch doorging omdat Hij keek naar glorie die in het verschiet ligt (vers 2). Als wij van de Heer wegkijken, zullen we niet volharden.

Wanneer we naar de Heer kijken, kunnen we ontdekken, net als de oorspronkelijke doelgroep van Hebreeën, dat God soms tegenslag in ons leven brengt om ons te disciplineren. Het tekstdeel van vandaag deelt ons mee dat de oorspronkelijke doelgroep leed omdat God hen disciplineerde zoals een vader zijn kind disciplineert (vers 7). Vaak, als Zijn mensen afdwalen of dreigen af te dwalen, brengt God hen tegenslag toe om hun trouw te vernieuwen.

Hoewel God ons vanwege onze zonden bestraft, moeten we discipline niet vergelijken met vergeldingsstraf. Bijbelverklaarders zijn het eens dat de verkorenen niet gestraft worden als hen discipline wordt bijgebracht want Christus is al gestraft in hun plaats. Het is zelfs zo dat als God degenen met het ware geloof echt zou straffen, ze het niet zouden kunnen volhouden.

Wanneer Gods volk gedisciplineerd wordt, worden ze niet bestraft in strikte zin want gestraft worden zou betekenen dat ze naar de hel zouden worden gezonden. Maar we moeten niet denken dat discipline niet bestaat of dat God niet toornig kan worden om onze zonden. God disciplineert ons wel degelijk. Hij brengt ons echt tucht toe, zorgt voor tegenslag in onze levens zodat wij zonde de rug toekeren en ons naar Hem wenden. Hij doet dat soort dingen echt zodat we de ernst van onze zonden begrijpen en de genade die Hij Zijn kinderen schenkt.

Coram Deo2

Goede aardse vaders houden altijd van hun kinderen ook als ze soms ontevreden over hen zijn. Zo houdt God ook van Zijn verkorenen ook al stemmen we Hem soms ontevreden. Kijk naar uw leven en achterhaal of uw baan of relaties God ontevreden zouden kunnen stemmen. Als dat zo is, neem dan de nodige maatregelen om ze tevredenstellend voor God te maken.

Passages voor verdere bestudering

2 Samuel 11
Spreuken 16:7
2 Corinthiërs 5:9-10
1 Thessalonicenzen 2:3-4

Noot van de vertaler

1 Bijbelteksten zijn geciteerd uit de Nieuwe Bijbelvertaling van 2021 (NBV21)

2 Latijn voor ‘onder God’ of ‘in de nabijheid van God’