Bestrijden van het ongeloof van de begeerte

Uit Bijbelse Boeken en Preken

Ga naar:navigatie, zoeken

Verwante bronnen
More Door John Piper
Auteur Index
More Over Heiligmaking en Groei
Onderwerp Index
Over deze vertaling
English: Battling the Unbelief of Lust

© Desiring God

Share this
Onze Missie
Deze vertaling is van het Evangelie Vertalingen, een online dienst, de evangelie gecentreerde boeken en artikelen vrij verkrijgbaar in elke natie en taal.

Hier meer (English).
Hoe u kunt helpen
Als u goed Engels spreken, kunt u met ons vrijwillig als vertaler.

Hier meer (English).

Door John Piper Over Heiligmaking en Groei
Een deel van de Battling Unbelief-serie

Vertaling door Bert Dijkhoff

Review U kunt ons helpen door de herziening van deze vertaling voor de nauwkeurigheid. Hier meer (English).1 Thessalonicenzen 4:1-8

Een Bijbelse definitie van begeerte

Laten we beginnen met een Bijbelse definitie van begeerte. Begeerte is een seksueel verlangen dat zijn object onteert en God minacht. Laat me u aantonen waar ik in de tekst van vandaag deze definitie vind.

Vergelijking van vertalingen

Verzen 4 en 5 van de NBV1 richten zich op de mannen in Thessaloniki en luiden:

dat ieder van u zijn lichaam heiligt en in eerbaarheid weet te beheersen [ook mogelijk is de vertaling: ‘dat ieder van u heilig en eerbaar met zijn vrouw leeft’] en dat u niet zoals de ongelovigen, die God niet kennen, toegeeft aan uw hartstocht en begeerte.

Maar in de HSV2 staat:

dat ieder van u zijn lichaam [letterlijk: zijn voorwerp] weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid en niet in hartstochtelijke begeerte, zoals de heidenen, die God niet kennen.

In de BGT3 staat:

elke man moet een eigen vrouw kiezen, op een goede manier, zoals past bij een heilig leven. Ongelovigen laten zich leiden door hun slechte verlangens. Zij kennen God niet. Ik denkt dat de BGT de strekking het duidelijkst vat.

[Redenen: 1) de gelijkenis met 1 Korintiërs 7:2, 2) de betekenis van ktasthai is overduidelijk “kiezen” of “verwerven” en niet “beheersen” of “bezitten”, 3) “voorwerp” of “vat” in relatie met “eer” in 1 Petrus 3:7 verwijst naar vrouw, 4) heautou – “zijn eigen” – lijkt empathisch en past beter bij verloofde of vrouw dan bij lichaam, 5) de NBV en HSV lijken niet logisch omdat ze eigenlijk zeggen “leer uw lichaam beheersen of weet uw lichaam te bezitten … niet in hartstochtelijke begeerte”. Je kunt een vrouw kiezen in hartstochtelijke begeerte maar niet je lichaam beheersen in hartstochtelijke begeerte.]

Maar in de plaats van treden in gedetailleerde argumentatie hiervoor, denk ik dat ik u hier de betekenis van begeerte in al deze vertalingen kan laten zien.

Het tegendeel van heiliging en eerbaarheid

Besef dat verzen 4 en 5 u opdragen iets op die ene manier te doen en niet op een andere manier. Kies een vrouw (of beheers uw lichaam/voorwerp) “in heiliging en eerbaarheid en NIET in hartstochtelijke begeerte.” Valt het contrast u op: “in heiliging en eerbaarheid en NIET in hartstochtelijke begeerte.” Dus hartstochtelijke begeerte is het tegendeel van heiliging en eerbaarheid. Zo kom ik aan de definitie van begeerte.

Seksueel verlangen is op zich goed. God heeft hiervoor in den beginne gezorgd. Het heeft zijn passende plaats. Maar het is geschapen om beheerd, geregeld of geleid te worden door twee dingen: eer ten aanzien van de andere persoon en heiliging richting God. Begeerte is wat dit seksueel verlangen wordt als deze eer en heiliging er aan ontbreken.

Begeerte onteert het object

Neem eer als voorbeeld. God heeft een relatie gevestigd die huwelijk wordt genoemd. Daarbinnen sluiten een man en een vrouw een levenslange convenant af om elkaar te eren met liefde en trouw. Seksueel verlangen wordt de dienaar en de kruiding van dit verbond der wederzijdse verering.

Dus als je tegen iemand anders zegt, ik wil mijn seksuele verlangens bevredigen maar ik wil je niet als partner in het verbond van het huwelijk, betekent dat in feite: ik wil je lichaam voor mijn plezier gebruiken maar als mens in zijn geheel wil ik je niet. Dat is onterend en daarom wellustig. Begeerte is seksueel verlangen minus de bereidheid om de andere persoon te respecteren.

Begeerte minacht God

Maar dat is niet alles. Volgens de tekst zou je een vrouw moeten kiezen (of je lichaam/voorwerp moeten beheersen) “in heiliging … niet in hartstochtelijke begeerte.” Heiliging duidt op God – is gereserveerd voor God. Dus vers 5 vervolgt als volgt: “en dat u niet zoals de ongelovigen, die God niet kennen, toegeeft aan uw hartstocht en begeerte.”

God kennen en daar naar handelen voorkomt dat seksueel verlangen verwordt tot begeerte. Kijk eens naar vers 8: “Dus wie deze voorschriften verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die u zijn heilige Geest geeft.” De fundamentele zaak van de begeerte is de achting voor God. Heiliging is leven met het hoogste respect voor de heilige God.

Begeerte is het tegendeel. Begeerte is seksueel verlangen dat niet wordt geregeld, beheerd of geleid door het hoogste respect voor God.

God schiep de seksualiteit. Hij schiep het goed en prachtig. Hij schiep het voor de bestwil van zijn schepselen. Hij alleen heeft de wijsheid en het recht om ons te laten zien hoe het aan te wenden voor zijn glorie en onze bestwil. Begeerte is wat seksueel verlangen verwordt als we het onbeteugeld tot minachting van God laten.

Samengevat, begeerte is een seksueel verlangen dat zijn object onteert en God minacht. Het is de corruptie van iets goeds door gebrek aan bereidheid tot verering en de afwezigheid van het hoogste respect voor God. Als uw seksueel verlangen niet door respect voor de eer van anderen wordt geleid en niet door respect voor de heiliging van God, is het begeerte.

Inhoud

Overdenking van het gevaar der begeerte

Dat is de definitie. De kwestie die hierop volgt is NOU EN? Waarom zou dit iets voorstellen? Is seksuele zonde, vooral wanneer het slechts een wens en niet een daad is, niet zonde met een kleine “z”? Kunnen we het niet beter over belangrijke zaken hebben zoals kernwapens en sociale rechtvaardigheid? Ik neem aan dat u zulke mensen kent. Die zeggen dat je houding ten opzichte van seksualiteit en dat je seksueel gedrag een zaak zijn van relatief onbeduidende, persoonlijke vroomheid. Wat telt is of je apartheid steunende bedrijven boycot en stelling neemt tegen een Amerikaans wapensysteem in de ruimte. Snelle seks is gewoon geen thema als je in de rij staat bij Honeywell, en bladeren door de Playboy is uiterst onbeduidend als je onderweg bent naar vredesbesprekingen in Genève.

Dat is hoe de religieuze mens denkt als het hoogste respect voor God is verlaten. Maar dat is niet wat God gezegd heeft. Wat is Gods inschatting van de belangrijkheid van uw seksleven? Stelt het iets voor?

Vers 6 luidt: “Schaad of bedrieg uw broeder of zuster in dit opzicht niet, want de Heer vergeldt dit alles, zoals wij u vroeger al nadrukkelijk hebben voorgehouden.”

Dit houdt in dat de gevolgen van begeerte erger zullen zijn dan de gevolgen van een kernoorlog. Alles wat een kernoorlog kan doen, is het doden van het lichaam. En Jezus zegt: “Tegen jullie, mijn vrienden, zeg ik: wees niet bang voor degenen die het lichaam kunnen doden, maar niet tot iets ergers in staat zijn. Ik zal jullie zeggen voor wie je bang moet zijn. Wees bang voor hem die de macht heeft om iemand niet alleen te doden maar ook in de Gehenna4 te werpen. Ja, ik zeg jullie, wees bang voor hem!” (Lucas 12:4-5). Met andere woorden, Gods wraak is veel beangstigender dan aardse verwoesting. En overeenkomstig 1 Thessalonicenzen 4:6 zal Gods wraak gelden voor hen die de waarschuwing tegen de begeerte minachten.

Begeerte en eeuwige zekerheid

Afgelopen september sprak ik met het studentenorgaan van Wheaton Christian High School. Ik koos als mijn onderwerp “Tien lessen om begeerte te bestrijden.” Les nummer 6 was: “Denk na over het eeuwig gevaar van de begeerte.”

Mijn tekst bij dat punt was Mattheüs 5:28-29 waar Jezus zegt: “Iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. Als je rechteroog je op de verkeerde weg brengt, ruk het dan uit en werp het weg. Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen dan dat heel je lichaam in de Gehenna geworpen wordt.” Ik wijs erop dat Jezus heeft gezegd dat hemel en hel op het spel staan met wat u doet met uw ogen en met de gedachten van uw fantasie.

Na dat bericht kwam er een student naar me toe en vroeg: “Zegt u dan dat iemand zijn redding kan verliezen?”

Dat is precies dezelfde reactie als die ik een paar jaar geleden kreeg toen ik een man confronteerde met het overspel dat hij op dat moment pleegde. Ik probeerde zijn situatie te begrijpen en pleitte bij hem om naar zijn vrouw terug te gaan. Toen zei ik: “U weet dat Jezus zegt dat wanneer je deze zonde niet bestrijdt met dezelfde ernst als waarmee je bereid bent om je eigen oog uit te steken, je naar de hel zult gaan en daar voor altijd zult lijden.”

Hij keek naar me in totale ongeloof alsof hij nog nooit zoiets in zijn leven had gehoord, en zei: “Bedoelt u dat u denkt dat iemand zijn redding kan verliezen?”

Dus ik heb keer op keer uit directe eigen ervaring geleerd dat er veel belijdende Christenen zijn met een beeld van de redding, die haar afsnijdt van het echte leven, de waarschuwingen in de Bijbel wegcijfert en de zondigende mens die een Christen beweert te zijn, buiten het bereik van de Bijbelse dreigementen plaatst. En deze leer stelt velen onderweg naar de hel gerust.

Jezus zei, als je de begeerte niet bestrijdt, zul je niet naar de hemel gaan.

De belangen zijn veel groter dan wanneer de wereld opgeblazen wordt met duizenden bommen. Als je niet strijdt tegen de begeerte, zul je niet naar de hemel gaan (1 Petrus 2:11, Colossenzen 3:6, Galaten 5:21, 1 Korintiërs 6:10, Hebreeën 12:14).

Rechtvaardigend geloof is begeerte bestrijdend geloof

Zijn wij dan niet gered door het geloof – door te geloven in Jezus Christus? Inderdaad, dat zijn wij! Zij die volharden in het geloof zullen gered worden (Mattheüs 24:13, 10:22, 1 Korintiërs 15:3, Colossenzen 1:23, 2 Thessalonicenzen 2:13). Hoe verzeker je je van het eeuwige leven? Paulus geeft het antwoord in 1 Timotheüs 6:12 – “Strijd de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven.”

Dat brengt ons bij ons hoofdonderwerp van deze morgen – laten zien dat het gevecht tegen de begeerte een strijd tegen het ongeloof is. En het gevecht voor seksuele reinheid is het gevecht van het geloof.

Het grote misverstand dat verworpen moet worden

Het grote misverstand dat ik probeer te verwerpen met deze berichten is het volgend misverstand: geloof in God is één ding en het gevecht voor heliging is een ander ding. Geloof brengt je in de hemel en heiliging levert je beloningen op. Je krijgt je gerechtigheid door het geloof en je krijgt je heiliging door je daden. Je begint het Christelijk leven in de kracht van de Geest, je gaat door met prestaties van het vlees. Dat is het groot evangelisch misverstand vandaag de dag. De strijd om gehoorzaamheid is een optie, zeggen ze, want alleen het geloof is nodig om redding te verkrijgen.

Onze reactie: de strijd om gehoorzaamheid is absoluut nodig voor de redding want dat IS het gevecht van het geloof. De strijd tegen begeerte is absoluut nodig voor de redding want dat is de strijd tegen het ongeloof. Geloof alleen behoedt ons voor de hel en het geloof dat behoedt voor de hel, behoedt voor de begeerte.

Een grotere evangelie

Ik hoop dat u inziet dat dit een grotere evangelie is dan die andere. Het is het evangelie van Gods overwinning op de zonde, niet slechts zijn tolerantie van zonde. Het is het evangelie van Romeinen 6:14: “De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade.” Almachtige genade! Soevereine genade!

Hij breekt de kracht van de geschrapte zonde,
Hij bevrijdt de gevangene;
Zijn bloed kan het vuilste reinigen,
Zijn bloed is beschikbaar voor mij.5

Gezegend zijn zij die puur van hart zijn want zij zullen God zien. Dit is Gods eis en Gods gift. Het komt allemaal van de genade. Dat is waarom de enige strijd die wij voeren, de strijd van het geloof is – de strijd om volledig te kunnen vertrouwen op de genade van God – voor volle tevredenheid over de glorie van God – dat de verleiding van de zonde haar macht over ons verliest. De strijd tegen de begeerte is de strijd tegen het ongeloof. De cruciale verzen hier zijn verzen 5 en 8. We hebben alleen tijd om naar vers 5 te kijken.

De kennis van God

In vers 5 zegt Paulus: “… en dat u niet zoals de ongelovigen, die God niet kennen, toegeeft aan uw hartstocht en begeerte.” Ziet u wat dit betekent voor de oorzaak van begeerte? God niet kennen is de basisoorzaak van begeerte. Kies een vrouw (of: beheers uw lichaam) en geef niet toe aan uw hartstocht en begeerte want dat is wat mensen doen die God niet kennen.

Paulus bedoelt niet dat meer weten over God begeerte overwint. In Marcus 1:24 is Jezus bezig om een demon uit een man te drijven als de onreine geest het uitschreeuwt: “Ik weet wel wie je bent, de heilige van God.” Met andere woorden, Satan en zijn horden hebben zeer nauwkeurige kennis over God en Jezus, maar dat is niet het soort kennis dat Paulus hier in gedachten had.

De kennis die Paulus hier in gedachten had, is de kennis over God zoals beschreven in 2 Corinthiërs 4:6 – “de kennis van zijn luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus” (zie Galaten 4:9, 1 Corinthiërs 2:14, 2 Petrus 1:3-4). Het is de kennis over Gods grootsheid, waarde, glorie, genade en macht. Het is kennis die u de adem beneemt en u nederig maakt. Het is kennis die u voor zich wint en vasthoudt.

Het is het soort kennis dat u niet heeft als u ho-hum zegt tijdens het Halleluja-refrein of chagrijnig bent aan de rand van de Grand Canyon. Horende horen ze niets en ziende zien ze niets. Het is niet dat soort kennis. Het komt zoals het dat deed bij Lydia toen de Heer de ogen van haar hart opende6. Op een gegeven moment denk je dat je barst van de volheid ervan, en dan opeens is er een dal vol hunkering naar meer. Het is de kennis die we geloof noemen – de verzekering van de dingen waar we op hopen, de overtuiging van dingen die we niet gezien hebben.

Het is kennis die zo echt is, zo waardevol, zo verzadigend voor de ziel dat elke gedachte, elke houding, elke emotie, elke verslaving die dreigt om deze kennis in de weg te zitten, zal worden aangevallen met de hele spirituele ijver van een bedreigd leven. Dit is de strijd van het geloof, die woedt in de goddelijke ziel wanneer de begeerte de focus op God weglokt.

Wie zuiver zijn, zullen God zien

Ik sluit af met een toelichting uit een artikel in Leadership (herfst 1982). Het kent geen afzender maar het is geschreven door een predikant die tien jaar geleden gebonden was aan de begeerte. Hij vertelt het verhaal over wat hem uiteindelijk bevrijdde. Het is zo’n gigantische bevestiging van wat ik probeer te zeggen dat ik de kernparagraaf wens te citeren.

Hij liep tegen een boek van François Mauriac aan, What I believe7. Daarin gaf Mauriac toe dat de last van de schuld hem niet bevrijdt had van de begeerte. Hij concludeert dat er één krachtige reden is voor het zoeken naar zuiverheid, de zuiverheid die Christus gaf in de zaligsprekingen: “Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.”

De gedachte raakte me alsof er een bel afging in een donkere, stille hal. Tot dusver had geen van de angstaanjagende, negatieve argumenten tegen de begeerte, mij er succesvol van weerhouden … Maar hier was een beschrijving van wat ik miste door begeerte te blijven koesteren: ik was mij eigen innigheid met God aan het beperken. De liefde die hij biedt, is zo transcendent en vullend dat het de reiniging en zuivering van onze vermogens vereist voordat we het kunnen bevatten. Zou hij feitelijk een andere dorst en een andere honger in de plaats kunnen zetten van die ene die ik nooit gestild had? Zou Levend Water op de een of andere manier de begeerte kunnen verzadigen? Dat was het spel van het geloof. (pagina’s 43-44)

Het was geen spel. Je kunt niet verliezen als je je wendt tot God. Hij ontdekte dat in zijn eigen leven en de les die hij leerde is volstrekt juist.

De manier om begeerte te bestrijden is door het geloof te voeden met de kennis over een onweerstaanbare, glorieuze God.

Kent u God deze morgen? Groeit u week na week in de kennis van Gods grootheid? Bezint u zich dag en nacht op zijn Woord? Overdenkt u de beelden van zijn Zoon in de evangeliën? Leest u hoogwaardige boeken over zijn karakter en zijn gedragingen? Ziet u dagelijks alles als zijn schepping? Bidt u voor een gevoelig hart dat betoverd kan raken door de openbaring van zijn glorie?

Ik roep u op om deze toewijding nu in de praktijk te brengen in het belang van uw ziel en voor de glorie van God.


Noot van de vertaler

1 Tenzij anders vermeld zijn Bijbelteksten geciteerd uit de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)

2 Herziene Statenvertaling
3 Bijbel in Gewone Taal
4 Synoniem voor ‘hel’
5 Vertaling van vers vijf van het lied ‘O for a thousand tongues to sing’ geschreven in de 18e eeuw door Charles Wesley 6 Handelingen 16:14
7 Originele titel ‘Ce que je crois’