Christus Leed en Stierf om Ons te Ontrukken aan het Tegenwoordige Kwaad

Uit Bijbelse Boeken en Preken

Ga naar:navigatie, zoeken

Verwante bronnen
More Door John Piper
Auteur Index
More Over Dood van Christus
Onderwerp Index
Over deze vertaling
English: Christ Suffered and Died to Deliver Us from the Present Evil

© Desiring God

Share this
Onze Missie
Deze vertaling is van het Evangelie Vertalingen, een online dienst, de evangelie gecentreerde boeken en artikelen vrij verkrijgbaar in elke natie en taal.

Hier meer (English).
Hoe u kunt helpen
Als u goed Engels spreken, kunt u met ons vrijwillig als vertaler.

Hier meer (English).

Door John Piper Over Dood van Christus
Een deel van de Taste & See-serie

Vertaling door Rita Renfrum

Review U kunt ons helpen door de herziening van deze vertaling voor de nauwkeurigheid. Hier meer (English).Galaten 1:4

[Die] Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader.

Totdat wij sterven, of totdat Christus terugkeert om Zijn Koninkrijk te vestigen, leven wij in de “tegenwoordige slechte wereld”. Daarom, als de Bijbel zegt dat Christus Zichzelf gaf om ons aan de tegenwoordige slechte wereld” te ontrukken, betekent dat niet dat Hij ons uit de wereld zal nemen, maar dat Hij ons uit de macht van het kwaad in de wereld zal ontrukken. Jezus bad op deze manier voor ons: “Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze” (Joh 17:15).

De reden waarom Jezus bad voor bevrijding van “de boze” is, dat “dit tegenwoordige slechte tijdperk”, het tijdperk is waarbij aan Satan de vrijheid is gegeven om te misleiden en te bedriegen. De Bijbel zegt , “De hele wereld ligt in het boze “(1Joh 5:19). Deze “boze” wordt genoemd “de god van deze wereld” en zijn voornaamste doel is de mensen blind te maken voor de waarheid. “De god van deze eeuw heeft hun gedachten verblind, opdat de verlichting met het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God is, hen niet zou bestralen” (2Kor 4:4).

Totdat wij wakker worden uit onze duistere geestelijke toestand, leven wij in de pas met “het tegenwoordige slechte tijdperk” en de heerser daarvan. “U wandelde voorheen, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid “(Efeze 2:2). Wij waren zonder het te weten, lakeien van de duivel. Wat als vrijheid aanvoelde, was gebondenheid. De Bijbel spreekt rechtstreeks over onze hedendaagse grillen, pleziertjes en verslavingen en zegt, “Zij beloven hun vrijheid, terwijl zij zelf slaven van de verdorvenheid zijn; want door wie iemand overwonnen is, van hem is hij ook een slaaf geworden”(2Petrus 2:19).   De luid klinkende roep van de vrijheid in de Bijbel is: “En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid.” Met andere woorden, wees vrij! Wordt geen slachtoffer van de goeroes van deze eeuw. Heden gezond, morgen begraven. De ene verslavende gril na de ander. Over dertig jaar zijn de huidige tattoos geen uiting van vrijheid maar onuitwisbare herinneringen aan gelijkvormigheid.

De wijsheid van deze eeuw is dwaas in het licht van de eeuwigheid. “Laat niemand zichzelf bedriegen. Als iemand onder u denkt dat hij wijs is in deze wereld, laat hij dwaas worden, opdat hij wijs zal worden. Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God…….. het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid” (1Kor 3:18-19; 1:18). Wat is dan de wijsheid van God in deze eeuw? Het is het grote verlossende sterven van Jezus Christus. De eerste volgelingen van Jezus zeiden, “Wij prediken Christus, de Gekruisigde………de kracht van God en de wijsheid van God” (1Kor 1:23).

Toen Christus naar het Kruis ging, bevrijdde Hij miljoenen gevangenen. Hij ontmaskerde het bedrog van de duivel en brak zijn macht. Dat bedoelde Hij toen Hij op de avond van Zijn kruisiging zei, “Nu zal de vorst van deze wereld buitengeworpen worden” (Joh 12:31). Ga geen verslagen vijand achterna. Volg Christus. Het kost heel veel. U zult een banneling zijn in deze eeuw. Maar u zult vrij zijn.