Dankbaar voor de liefde van God! Waarom?

Uit Bijbelse Boeken en Preken

Ga naar:navigatie, zoeken

Verwante bronnen
More Door John Piper
Auteur Index
More Over Liefde van God
Onderwerp Index
Over deze vertaling
English: Thankful for the Love of God! Why?

© Desiring God

Share this
Onze Missie
Deze vertaling is van het Evangelie Vertalingen, een online dienst, de evangelie gecentreerde boeken en artikelen vrij verkrijgbaar in elke natie en taal.

Hier meer (English).
Hoe u kunt helpen
Als u goed Engels spreken, kunt u met ons vrijwillig als vertaler.

Hier meer (English).

Door John Piper Over Liefde van God

Vertaling door Bert Dijkhoff

Review U kunt ons helpen door de herziening van deze vertaling voor de nauwkeurigheid. Hier meer (English).2 Korintiërs 12:7-101

En opdat ik mij door het allesovertreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van de satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere driemaal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan. Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, en vervolgingen, in benauwdheden, om Christus’ wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig.

Op het spandoek achter me leest u: “Dankbaar voor de liefde van God! Waarom?” En je zou kunnen denken: “Dat is duidelijk toch. Wat is het punt? Het is duidelijk waarom. Geliefd te zijn is iets prachtigs. Daar heb je toch geen uitleg voor nodig?” En mijn antwoord is dat het niet duidelijk is waarom we dankbaar zouden moeten zijn voor de liefde van God. Het is niet duidelijk. Wanneer iemand van u houdt, wordt u gegeven wat goed voor u is, meestal tegen aanzienlijke kosten voor die ander. En des te beter het voor u is, des te meer liefde voelt u, en des te meer het uw geliefde kost, des te meer liefde voelt u. Maar die gift ligt niet voor de hand. Het ligt niet voor de hand waarom de liefde die God ons geeft en waar het ons brengt, goed voor ons zouden zijn.

Laat mij het verhelderen via de vergelijking met de kwestie van vergeving. Waarom zou u zich erom bekommeren vergeven te zijn? Ook dat is niet duidelijk. Neem een man die zijn vrouw onrecht heeft aangedaan, misschien zelfs wel heeft misbruikt of slechts wrede woorden heeft geuit, en hij vraagt om vergeving. Is dat iets goeds? Misschien. De vraag is: “Waarom wil hij vergeving?” Is het omdat zijn geweten hem plaagt en hij ’s nachts niet kan slapen? Is het omdat hij een maagzweer oploopt vanwege de spanning in de lucht? Is het omdat hij bang is geworden, misschien zelfs vreest voor zijn leven omdat zij zo kwaad op hem is dat hij niet weet of hij wel naast haar wil slapen? Zijn dat de redenen waarom hij vergeving zou willen? Als dat zo is, zeg ik dat het niet deugt. Het is niet duidelijk waarom je vergeven zou willen worden.

Natuurlijk, een alternatief zou zijn dat hij zijn vrouw mist. Het is nogal een vervreemding, er zit een flinke onderlinge afstand tussen hen. Ze kunnen amper nog met elkaar praten. Hij wil haar terug. Hij mist haar. Ze praat niet op de manier zoals ze altijd sprak. Ze voelt niet meer aan zoals anders. Is dat goed? Dat is goed. Dat is echt goed.

U ziet dat het niet voor de hand ligt om te zeggen: “Ik wil dat u me vergeeft, God; ik wil dat u van me houdt.” Misschien is dat goed maar misschien ook niet. Dus stelde ik die vraag. Ik vroeg Chuck om die op de voorkant van de nieuwsbrief te plaatsen. Zet het ze voor de neus. “Dankbaar voor de liefde van God – maar waarom?” Wat is uw antwoord? Waarom zou u willen dat God deze morgen van u houdt? Dat zou een goed antwoord kunnen zijn maar het zou ook een verkeerd antwoord kunnen zijn. Waarom zou u willen dat God u deze morgen vergeeft? Dat zou een goed antwoord kunnen zijn maar het zou ook een verkeerd antwoord kunnen zijn. En dat is waaraan ik een paar minuten wil besteden om er met u over te praten.

Inhoud

De liefde van Jezus in Johannes 11

Pak Johannes 11:1-6 er eens bij. Deze morgen is het mijn doel u te laten zien wat het goede is dat Gods liefde u geeft, en dat u dat goede meer wilt dan wat dan ook ter wereld, en dat u het deze morgen zult ontvangen als een geschenk. Dat is mijn doel. Ik heb de laatste paar maanden deze tekst al gebruikt in vijf situaties omdat geen andere tekst me zo heeft geïntrigeerd als deze wanneer het er om gaat dit centraal punt naar voren te brengen.

“En er was iemand ziek, Lazarus van Bethanië, uit het dorp van Maria en haar zuster Martha. Maria nu was het die de Heere gezalfd heeft met mirre en Zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren.” Dit is een duidelijk beeld van sympathie en liefde. Maria hield van Jezus, en Jezus hield van Maria. [Let op dat woord liefde; het komt nog een paar keer voor.] “Haar broer Lazarus was ziek.” Vers drie: “Zijn zusters dan stuurden Hem de boodschap: Heere, zie, hij die U liefhebt [Daar heb je ‘m, ‘hij die U liefhebt’], is ziek. En toen Jezus dat hoorde, zei Hij: Deze ziekte is niet tot de dood, maar is er met het oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt.” [Nu heeft u twee diepgaande waarheden op tafel liggen – liefde en heerlijkheid. De liefde van Christus en de heerlijkheid van Christus. En mijn vraag is: “Hoe verhouden die zich tot elkaar?”] “Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Toen Hij dan gehoord had dat hij ziek was, bleef Hij nog twee dagen in de plaats waar Hij was [en liet hem sterven].”

Merk drie dingen op. (1) Jezus koos ervoor om Lazarus te laten sterven; (2) hij was daartoe gemotiveerd door zijn bezieling voor het openbaar maken van de heerlijkheid van God (vers 4); (3) deze motivatie is liefde.

Ziet u het woord “toen” of “dus” aan het begin van vers 6? Ziet u wat eraan voorafgaat en wat volgt? Het wordt voorafgegaan door: Jezus houdt van Marta, Jezus houdt van Maria, Jezus houdt van de stervende man Lazarus – dus kwam hij niet om hem te genezen maar bleef hij twee dagen langer waar hij was en zorgde er zo voor dat hij stierf. Wat op aarde zou dat nu in liefde kunnen ombuigen? Vers vier: “Deze ziekte is niet tot de dood, maar is er met het oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt.”

Een definitie van de liefde van God

Hier is dan mijn definitie van de liefde van God op basis van deze tekst: Gods liefde bestaat uit zijn handelingen van wat gedaan moet worden, tegen welke kosten dan ook, opdat wij de heerlijkheid van God in Jezus Christus zullen zien en daar tevreden mee zijn. Laat me dat nogmaals zeggen. De liefde van God bestaat uit zijn handelingen van wat gedaan moet worden, tegen welke kosten voor hemzelf of voor ons dan ook, opdat wij de liefde van God in Jezus zullen zien en daar tot in eeuwigheid tevreden mee zijn.

Laat me dit bevestigen met Johannes 17:24. Hier bidt Jezus voor ons. En hij houdt van ons in dat gebed. Oh, wat een liefde hij voor ons heeft in dat gebed. Johannes 17:24: “Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij gegeven hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid zien.” Als Jezus van u houdt en voor u bidt, weet u dan wat hij uiteindelijk voor u vraagt? Dat u hem moge zien. Het uiteindelijk antwoord op het gebed der liefde is: “Laat hen mijn heerlijkheid zien, Vader. Laat hen mijn heerlijkheid zien, en zij zullen de optimale tevredenheid bereiken.”

Keer nu met mij tot 2 Korintiërs 12:7-9. Paulus zegt: “En opdat ik mij … niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van de satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere driemaal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan. Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.” Waarop Paulus antwoordt: “Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen.”

Merk nogmaals drie dingen op. Ten eerste, liefde nam de doorn niet weg evenmin als zij Lazarus genas. Ten tweede, liefde had iets meer – iets belangrijkers en bevredigender – te geven. Ten derde, de al-voorziende, allesbevredigende heerlijkheid en kracht van Christus zijn belangrijker om te geven. Dus wat doet liefde wanneer we het uitschreeuwen: “Help me! Houd van me! Vergeef me!”? God zegt: “Ik zal mijn hele kracht en het leven van mijn Zoon inzetten om u te geven wat u het meest nodig hebt – mij! Een bond met mij, een aanblik van mij, en vreugde om mij.”

Ik zei dat vrijdagavond in Orlando tegen een groep die de Ivy Jungle wordt genoemd. En achteraf kwam er een man naar me toe en zei: “Wacht eens even.” Hij opende zijn Bijbel bij Johannes 3:16. Hij zei: “Dit is de vers die ik ken. Dit is de vers waar ik van houd. Hoe past wat u net hebt verteld, bij deze vers? ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft’” En ik zei: “Dat sluit als volgt op elkaar aan. Johannes 17:3. ‘En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt.’”

Waarom wilt u door God geliefd worden? Ja, om niet te sterven. Ja, om niet naar de hel te gaan. Ja, om geen slecht geweten meer te hebben, Ja, om het huwelijk weer intact te krijgen. Maar als dat alles is wat u wilt, kent u hem niet. Het is voor het leven. En wat is leven? Dat is hem en zijn zoon kennen. Het is een bond aangaan met hem. Het is hem aanschouwen. Het is tevreden zijn met hem. Het is vreugde scheppen in hem. Totdat Christus onze schat wordt, weten we niet wat het is om door God geliefd te worden.

Waarom bent u vandaag dankbaar voor de liefde van God? Ik hoop dat, voordat we afsluiten, God in uw hart heeft gewerkt zodat u voldoende ziet van God de Vader en voldoende van God de Zoon, Jezus Christus, zodat u weet en voelt dat het uiteindelijk niet ter ontlasting van uw geweten is. Het is uiteindelijk niet om te ontsnappen aan de hel. Het is uiteindelijk niet voor gezondheid in onze lichamen of verzoening tussen onze familieleden. Het is uiteindelijk om u thuis te brengen bij God waar u hem kunt zien en voor eeuwig en altijd bij hem kunt zijn.

Wilt u dat? Wilt u dat? Wilt u in het belang van God door God geliefd worden? Wilt u in het belang van God door God geliefd worden, of wilt u alleen door God geliefd worden omdat het goed voelt dat hij een hoge pet van u op lijkt te hebben?

De Amerikaanse definitie van liefde

Bent u uitgegaan van de Amerikaanse definitie van liefde – zeer gewaardeerd worden – en heeft u God zo verdraaid dat hij past bij deze definitie zodat u zich alleen nog maar geliefd voelt door God wanneer hij u hoog in het vaandel heeft staan? Terwijl in feite de liefde van God zo functioneert dat het zorgt voor uw verandering opdat u ervan geniet hem voor eeuwig en altijd het hoogst te waarderen. En daarmee eindigt uw zoektocht. Er is niets wat daarna komt. Ik geloof dat dit in elk hart hier in deze zaal besloten ligt. En we zijn allemaal gevallenen, we zijn allemaal zondaars. En ik weet dat een ieder in deze zaal een verwrongen verlangen naar God heeft, en dat is onderweg om gezuiverd te worden, en het wordt misleid.

U wordt misleid, velen van u, naar het idee dat gewaardeerd worden het bevredigend ding in het leven is. Als ik het maar voor elkaar krijg dat mensen voor me applaudisseren, me mogen, goed over me te spreken zijn, me loonsverhoging geven of promotie, als ik het maar voor elkaar krijg dat men aandacht aan me geeft, zou ik tevreden zijn. Nou dat zult u niet. Dat beloof ik u. In de naam van Jezus Christus Almachtig, u zult dat niet. U zult tevreden zijn wanneer u zichzelf wegcijfert en door Jezus Christus bent opgeslokt, en hij uw schat is geworden, en uw vreugde, en datgene wat u koestert en waardeert, en aan wie u de rest van uw eeuwigheid besteedt terwijl uw zichtvermogen en genotsvermogen toenemen – hem kennen en vreugde om hem ervaren voor alle eeuwigheid – en het zal beter en alsmaar beter worden.

Laat me het volgende een momentje doen. Als dat waar is, dan moet ik misschien in deze boodschap een paar korte verwijzingen aanbrengen voor uw geestelijke ogen, een paar verwijzingen voor uw ogen richting de allesbevredigende Christus. Als dat is waar u voor gemaakt bent, en dat bent u, iedereen, gelovig of ongelovig, in deze zaal is geschapen om hem te aanschouwen. Weet u, er zijn hints in uw leven. Een ieder in deze zaal heeft op dit moment hints in het leven dat u niet bent geschapen om zelf geprezen te worden – u bent geschapen om God te prijzen.

Hints dat we God enorm moeten waarderen

1. De vreugdes over waardering krijgen zijn vunzig

Hier is hint nummer één. U bent geschapen om God zeer te waarderen want de vreugdes die u momenteel krijgt van zelf gewaardeerd worden zijn vunzig. Ze voelen voor u vies aan. U weet dat want als u ’s avonds naar bed gaat met grote vreugde over de waardering van anderen voor u, hun erkenning voor u, hun mooie worden voor u, voelt u zich vies. U weet dat u zich zo voelt. Het hoeft niet zo te zijn. U heeft de volle capaciteit om waardering te geven – het is niet de bedoeling om er zelf naar te verlangen. U weet dat. Er staat geschreven op uw hart dat u er niet naar moet verlangen maar dat u moet zorgen het van God te krijgen.

2. U bent ontworpen om tevreden te zijn met grootsheid, niet met uzelf

Er is daarnaast nog een andere hint. Niemand in deze zaal zou naar de Grand Canyon gaan om het gevoel van eigenwaardering te vergroten. Niemand staat op de rand van de Alpen, de Rocky Mountains of de Grand Canyon met de bedoeling er te zijn voor betere gevoelens over zichzelf. Weet u waarom u er naar toe gaat? Omdat u geschreven is dat u tevreden moet zijn met grandeur, niet met uzelf. U bent geschapen en er staat een wet op uw hart geschreven dat u oneindig, eeuwig, volledig, vreugdevol tevreden moet zijn met grootsheid en niet met een grote ego. Ik smeek u om het naast u neer te leggen. Leg uw zoektocht naar het applaus van mensen neer evenals die naar erkenning van mensen, en begin een zoektocht naar dat ene ding dat uw ziel tevreden stelt – de grootsheid van Jezus Christus en alles wat God is in hem. Ik smeek u slechts ten gunste van de oneindige blijdschap van uw eigen ziel, dat u op zult houden met het te zoeken op de verkeerde plek.

Laat mij u nu een momentje wijzen op de juiste plek. Een paar glimpen van Jezus. Oh, hoe we onszelf moeten wijden aan het aanschouwen van hem.

Glimpen van Jezus

1. Genade en macht

Glimp nummer één: We houden van mensen die in zichzelf vreemde dingen en schijnbare tegenstellingen combineren, niet waar? En Jezus wordt een leeuw en een lam genoemd. We houden ervan om genade en macht samen te zien komen. We zingen het: “Heilig, heilig, heilig, Heer God Almachtig, vroeg in de morgen zullen onze liederen naar u opstijgen. Heilig, heilig, heilig, genadig en machtig.”2 En dat maakt hem zo aantrekkelijk, genade en macht ballen samen in één persoon in Jezus. Mildheid en dapperheid, bescheidenheid en soevereiniteit, zachtheid en hardheid, gezag over alles, zelfopofferend, alle eer verdienend en alle schaamte voor u ontvangend.

En dan is er nog een. Ik gebruik een anekdote om deze aan u te geven, deze andere balans. Ik groeide op in een huis waarvan vader driekwart van de tijd onderweg was. Mijn moeder deed het gros van de opvoeding. Ze was 1,58 meter groot – en op m’n 13e was ik even lang en ik ben gekomen waar ik nu ben – 1,76 – en als 14-jarige keek ik al boven haar uit, en ik was een behoorlijk brutaal kind, met veel te vaak een grote mond en gebrek aan respect. Mijn moeder is nu bij Jezus en we hebben het vele malen weer goed gemaakt toen ik wijzer werd. Mijn vader vertelde me een keer dat ze hem regelmatige vol tranen belde vanwege mij – daar wist ik niets van – en ze zei: “Wat moet ik beginnen? Hij is groter dan mij, heeft een grote mond – ik heb je hier nodig!” En mijn vader zei tegen haar: “Wees streng en blijf vriendelijk, wees streng en blijf vriendelijk.” En dat deed ze. Toen ik haar afbekte gaf mijn moeder me een klap in het gezicht hoewel ze zich daarvoor moest strekken. Op een keer waste ze mijn mond met zeep omdat ik “kop dicht” had gezegd tegen iemand, niet eens tegen haar. Ze haalde me op een avond uit de kerk naar huis omdat ik een studieles had overgeslagen, dat was zondagavond op de zondagsschool van onze kerk, en sloeg met een riem op mijn achterste. Mijn moeder was geen watje met haar 1 meter 58. En ze zorgde voor me als een slavin met liefde en bescheidenheid, terwijl vader van huis was. Ze leerde me alles wat ik nu over praktische dingen weet.

Weet u waarom ik denk dat ik tegenwoordig in God geloof? Omdat mijn moeder een goede “God” voor mij was. God zal me oorvijgen. Hij zal me geselen. En hij zal me dienen. En hij zal me kussen. En hij zal ’s avonds mijn rug masseren. En hij zal begrijpen waarom ik niet voor een groep kon gaan staan en iets zeggen omdat ik zo zenuwachtig was. Mijn God begrijpt me, en mijn God disciplineert me. En weet u waarom ik dat tegenwoordig geloof? Ja, het staat in de Bijbel, maar veel mensen zien dat in de Bijbel en ze haten het. Ik had een moeder die had wat ze nodig had. En daarom zeg ik, had u niet zo’n moeder of had u niet zo’n vader, is er altijd nog Jezus, en ik wil dat u naar hem kijkt. Hij is van oneindige waarde. Hij brengt dingen samen die andere mensen niet bij elkaar kunnen krijgen. Kijk regelmatig naar hem in de Bijbel. Ik dring er bij u op aan om uw Bijbels te openen en het evangelie te bestuderen totdat u hem ziet zoals hij echt is.

2. Een vrolijke redder

Dat was glimp nummer één. Hier is een tweede glimp. Hij is een onverwoestbare, vrolijke redder. Is het niet fantastisch om hem dingen te horen zeggen als: “Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden.3”? Zijn blijdschap in ons! En dan heb je die geweldige vergelijking aan het einde van Mattheüs 25 waar wij voor hem zijn verzameld, de schapen en geiten van elkaar gescheiden zijn, en de schapen tot hem komen waarop hij zegt: “Goed gedaan, goede en trouwe dienaar, over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen; ga in, in de vreugde van uw heer.” Heeft u een beeld van de hemel met Jezus nodig? “Ga in, in de vreugde van uw heer.” We hebben een onoverwinnelijke, zegevierende redder – Jezus Christus. Wendt u niet van hem af naar uzelf. Zie af van lof voor uzelf – geef hem lof. Ken hem – hij zal u tevreden stellen.

3. Kracht en autoriteit

Hier een derde glimp. Kracht en autoriteit. Ja, we bewonderen kracht. Wat bewonderen wij “Shaq attaque,”4 niet weg te branden onder de basket. Wat houden we ervan om te kijken naar vliegtuigen die tien keer meer stuwkracht hebben dan hun eigen gewicht, en ze gaan recht omhoog tijdens het accelereren. Ik las in een nieuwsblad – en ik kon het niet geloven toen ik het zag – dat een Roemeense gewichtheffer van 58 kilo lichaamsgewicht 159 kilogram omhoog stootte. Ik stond er perplex van. Kunt u zich voorstellen perplex te staan van zoiets doms, kleins en gerings? Zo zit ik in elkaar, en u ook. We bewonderen kracht.

Mijn vrouw en ik waren met twee van onze zonen in Pensacola, Florida, toen orkaan Erin overtrok, de eerste orkaan waarin ik ooit verzeilde, en hopelijk de laatste waarin ik ooit in zal zitten. Het oog van de orkaan trok precies over onze hoofden heen. En we schuilden in een huis. En het verwoestte de hele buurt. Schoorstenen stortten neer. Gigantische eikenbomen werden opzij geduwd. We wisten niet of het huis de lucht in zou gaan of bleef staan. En mijn vrouw schreef er een gedicht over. Ik lees u die voor.

God schreed over het strand
Onze benen en gezichten konden het striemende, zandstralen niet verdragen God kwam aan land
Palmen, golven, verstrooide takken op zijn pad
God schreed landinwaarts
Magnolia’s, dennen en eiken die zich honderd jaar richting God hadden gestrekt, vielen voor hem neer op de grond
God stond en ademde, terwijl wij in het donker zaten, met de kastdeur dicht vrezend om zijn grootsheid te zien

Ja, dat waren wij, maar wat hield ik ervan. Ik hield ervan. En weet u, dat is u ook op het hart geschreven. U zult deze waanzinnige, wilde, filmisch moeilijke producties van angstaanjagende demonstraties zien. U maakt de herhaling van 9-11 mee want zelfs verschrikkelijke macht doet van binnen iets met ons, stelt ons op de drempel van de eeuwigheid, schudt ons wakker de realiteit in. En zelfs in al deze verschrikkelijke macht weten we dat we macht willen. We willen het zien – we willen het aanschouwen. En Jezus heeft alle macht. Jezus, gestorven en opgestaan, zal nooit weer sterven. De dood heeft geen heerschappij meer over hem. En daarom houden we van hem.

4. Wijsheid en kennis

Glimp nummer vier: hij is oneindig wijs en oneindig deskundig. Wat bewonderen we mensen die veel weten. We kijken naar die televisieprogramma’s met al hun vragen en antwoorden, en we zijn vol ontzag voor zij die duizend dingen weten die wij niet weten. We geven waardering aan onderzoekers, betalen hen veel geld, kleden hen in kleurrijke gewaden en geven hen de leiding over universiteiten en bewonderen het dat ze dikke, ingewikkelde boeken kunnen schrijven. We houden van mensen die veel weten.

Laat me u vertellen wat Jezus weet. Het volstaat niet te zeggen dat hij alles weet. Hij weet alles wat er maar te weten valt. Elke geleerde die ooit iets wist, Jezus weet het ook; die zijn een open boek voor hem, ook in natuurkunde. Maar weet u wat er in de Bijbel staat? Niemand kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon.5 Heeft u daar wel eens over nagedacht? Wat is dat? Niemand kent de Vader dan de Zoon.

Het is gigantisch om als beperkt wezen alles te weten wat er te weten valt … gigantisch! Ik was er verbaasd over dat die astronomen ons konden vertellen dat tussen 4 en 6 uur deze morgen de hemel vol meteoren zou zitten. Bent u daarvoor opgestaan? Ik stond er wel voor op. Liep naar buiten in de achtertuin met mijn pyjama aan. Ik sloeg een mantel om me heen en deed twee verschillende laarzen aan – ik kon in het donker geen gelijk paar vinden – en liep naar buiten, stond stil en zag vijftien meteoren. En toen werd ik koud en ging naar binnen om door het raam te blijven kijken. Het verblufte me totaal. U weet dat deze aarde echt niet plat is. Iemand landde op de maan. En deze astronomen lijken te weten waar ze het over hebben. Ze voorspelden dit – ze hadden het daarmee precies bij het rechte end.

Van zulke kennis ben ik altijd weer verbaasd, en dat is nog niets vergeleken bij wat Jezus weet. Maar weet u, als je alles weet wat er te weten valt over dit universum en de schepping, weet je beperkt veel. Wat echte kennis is, is dat je alles weet wat er te weten valt over de oneindige God. Jezus weet dat allemaal. Alles.

De liefde van God voor u is het werk van God tegen hoge kosten om u Jezus Christus als geschenk te geven opdat u er voor altijd blij om bent en om alles wat hij is voor u in hem. Het gaat in hoofdzaak niet om ontsnapping aan de hel, hoewel dat kostbaarder is dan woorden kunnen uitdrukken. Het gaat in hoofdzaak niet om een rein geweten, hoewel dat kostbaarder is dan woorden kunnen uitdrukken. Het gaat in hoofdzaak niet om al die methodes waarop hij uw geest, uw lichaam en uw relaties heelt, hoewel dat kostbaarder is dan woorden kunnen uitdrukken. Maar deze vormen niet de hoofdzaak. De hoofdzaak is 1 Petrus 3:18: “Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen.” Opdat hij ons tot God zou brengen!

Dankbaar voor de liefde van God. Waarom? Want tegen hoge kosten voor zichzelf, brengt het ons tot God. Het brengt ons tot de pracht achter alle pracht. U denkt dat de Alpen of de Rocky Mountains echt wat voorstellen? Denkt u dat de Grand Canyon wat voorstelt? Jullie, jonge mensen, denken jullie dat je favoriete muziekgroep iets voorstelt? Het zijn naklanken van de pracht. En natuurlijk weten we allemaal – of misschien ook niet – dat er een massief obstakel ligt tussen ons en God, en die wordt de zonde genoemd. En de kern van de zonde is het volgende: inruil van de glorie van God voor zijn schepping en geschenken. Voor uw eeuwige bond wordt u God aangeboden, en u legt het aan de kant, neemt zijn geschenken en zegt: “Nee, bedankt. Ik ben niet geïnteresseerd in een bondgenootschap met u, en in uw gezelschap en de vreugde over u. Ik wil uw geschenken – vrouw, kind, de waardering van mensen, gezondheid. Dat is wat ik wil.”

Zou u in de hemel willen zijn als God daar afwezig is?

Justin Taylor, een van onze assistenten bij Desiring God, vloog met mij per vliegtuig terug uit Philadelphia, en de jongeman naast hem kwam in gesprek over Christus. En de hartverscheurende vraag die Justin hem stelde, luidde: “Zou u in de hemel willen zijn als God daar afwezig is?”, en bracht de jongeman van z’n stuk. Hij antwoordde: “Aan die vraag heb ik nog nooit gedacht.”

Dus ik sluit af door u te vragen: “Zou u in de hemel willen zijn als Jezus er niet was?” Je kunt alle gezondheid hebben die je maar wilt. Je kunt alle relaties met vrienden hebben die je maar wilt. Je kunt een rein geweten hebben. Je kunt je favoriete spullen en recreatie hebben – alleen niet Jezus. Zou u daar willen zijn? Een vrouw kwam twee weken geleden naar voren in onze kerk en tranen stroomden over haar gezicht. Ze citeerde de vraag die ik had gesteld en ze zei: “Ja, dat zou ik willen, en ik ben bang voor mezelf.” Ze was eerlijk, en wij moeten eerlijk zijn.

Gods liefde bestaat uit alles doen wat nodig is, zelfs de dood van zijn Zoon, om te zorgen voor verandering in u zodat u ophoudt met u geliefd voelen door waardering en begint met zich geliefd voelen via de vreugde hem voor altijd te waarderen in alles wat u doet.

Dat is nog eens goed nieuws, en ik bid dat u dat zult zien. Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen (Johannes 1:11). Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden (Johannes 1:12). En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God (Romeinen 8:17). Wie heb ik behalve U in de hemel? Naast U vind ik nergens vreugde in op de aarde. Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart en voor eeuwig mijn deel (Psalm 73:25-26). U bent onze eeuwige erfenis. En dat is wat ik graag zou willen dat Hij in u deze morgen voor elkaar krijgt.


Noot van de vertaler

1Bijbelteksten zijn geciteerd uit de Herziene Statenvertaling (HSV)

2 Liedtekst van de Anglicaans bisschop Reginald Heber (1783 – 1826), originele tekst: “Holy, Holy, Holy! Lord God Almighty! Early in the morning our songs shall rise to thee. Holy, Holy, Holy! Merciful and mighty.”
3 Johannes 15:11
4 Bijnaam van basketballer Shaquille O’Neal
5 Mattheüs 11:27
6 Bethlehem Baptist Church, kerk in Minnesota, VS