De Bijbel: Ontsteken voor Christelijk Hedonisme

Uit Bijbelse Boeken en Preken

Ga naar:navigatie, zoeken

Verwante bronnen
More Door John Piper
Auteur Index
More Over Christian Hedonism
Onderwerp Index
Over deze vertaling
English: The Bible: Kindling for Christian Hedonism

© Desiring God

Share this
Onze Missie
Deze vertaling is van het Evangelie Vertalingen, een online dienst, de evangelie gecentreerde boeken en artikelen vrij verkrijgbaar in elke natie en taal.

Hier meer (English).
Hoe u kunt helpen
Als u goed Engels spreken, kunt u met ons vrijwillig als vertaler.

Hier meer (English).

Door John Piper Over Christian Hedonism
Een deel van de Desiring God-serie

Vertaling door Bert Dijkhoff

Review U kunt ons helpen door de herziening van deze vertaling voor de nauwkeurigheid. Hier meer (English).Psalm 19:8-121

De wet van de HEER is volmaakt: levenskracht voor de mens.
De richtlijn van de HEER is betrouwbaar: wijsheid voor de eenvoudige.
De bevelen van de HEER zijn eenduidig: vreugde voor het hart.
Het gebod van de HEER is helder: licht voor de ogen.
Het ontzag voor de HEER is zuiver, houdt stand, voor altijd.
De voorschriften van de HEER zijn waarachtig, rechtvaardig, geheel en al.
Ze zijn begeerlijker dan goud, dan fijn goud in overvloed,
en zoeter dan honing, dan honing vers uit de raat.
Uw dienaar laat zich erdoor verlichten,
wie ze opvolgt wordt rijk beloond.

Christelijk Hedonisme is zich er zeer van bewust: elke dag met Jezus is niet “mooier dan de dag ervoor.” Op sommige dagen met Jezus is ons humeur zo zuur als dadelpruimen. Op sommige dagen met Jezus zijn we zo verdrietig dat we het gevoel hebben dat ons hart barst. Op sommige dagen met Jezus maakt angst ons tot zenuwpezen. Op sommige dagen zijn we zo gedeprimeerd en moedeloos dat we tussen de garage en het huis gewoon willen gaan zitten in het gras om te huilen. Elke dag met Jezus is niet mooier dan de dag ervoor. Dat weten we uit ervaring en we leren dat uit de Heilige Schrift. Want in de tekst staat (Psalm 19:8), “De wet van de HEER is volmaakt: levenskracht voor de mens.” Als elke dat met Jezus mooier zou zijn dan de voorgaande dag, zouden we die levenskracht niet nodig hebben.

Inhoud

De Bijbel ontsteekt vreugde

De reden waarom David God prees met de woorden, “Hij voert mij naar vredig water, hij geeft mij nieuwe kracht,2 is omdat hij een paar slechte dagen had. Er waren dagen waarop zijn ziel nieuwe kracht nodig had. Een gelijksoortige frase wordt gebruikt in Psalm 19:7 – “de wet van de HEER is volmaakt: levenskracht voor de mens.” Het gewone Christelijke leven is een herhalingsproces van herstel en vernieuwing. Onze vreugde is niet statisch. Het varieert met het echte leven. Het is gevoelig voor Satans aanvallen zoals een Libanese mariniersbasis dat is voor een zelfmoordaanslag. Als Paulus in 2 Korintiërs 1:24 zegt, “Wij willen niet over uw geloof heersen, maar juist bijdragen aan uw vreugde,” zouden we het als volgt moeten benadrukken: “Wij zijn werkers met u voor uw plezier.” Het behouden van ons plezier in God kost moeite. Het is een strijd. Onze tegenspeler, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw, en hij heeft een onverzadigbare honger naar de vernietiging van één ding: de vreugde in het geloof. Maar de Heilige Geest heeft ons een schild gegeven, dat de naam geloof draagt, en een zwaard met de naam Woord van God, en een krachtig instrument met de naam gebed, om onze vreugde te verdedigen en te vermeerderen. Of om het anders te verbeelden, als Satan blaast en proest en probeert de vlam van uw vreugde uit te blazen, heeft u een eindeloze voorraad aanmaakmateriaal in het Woord van God. En ofschoon er zelfs dagen zijn waarop we het gevoel hebben dat elk kooltje in onze ziel uit is, toch, als we ons houden aan het Woord van God en het uitroepen om gehoord te worden, zal de koude as weg worden getild en het levensvonkje zal worden aangewakkerd, want, “De wet van de HEER is volmaakt: levenskracht voor de mens.” De Bijbel is het aanmaakhout voor Christelijk Hedonisme.

Mijn doel van deze ochtend is u te motiveren om het zwaard van de Geest, het Woord van God, te dragen en het te hanteren voor het behoud van uw vreugde in God. Er zijn drie stappen nodig om samen te klimmen. Ten eerste moeten we weten waarom we aannemen dat de Bijbel het woord van God is. Vrijwel iedereen ter wereld zal het ermee eens zijn dat als de ene en ware God gesproken heeft, er geen blijvende vreugde is voor mensen die zijn woord negeren. Maar veel minder mensen geloven echt dat de Bijbel het woord van de levende God is. Ze hoeven dat niet geloven als ze onvoldoende reden daartoe zouden hebben. Ten tweede moeten we enkele bemoedigende voorbeelden zien waarin de Bijbel onze vreugde ontsteekt en behoed. Ten slotte moeten we een praktische uitdaging horen om onze dagelijkse bezinning op het Woord van God te vernieuwen en om dat zwaard zo dicht aan onze lijf te gorden dat we nooit zonder zijn.

Jezus – het fundament voor vertrouwen in de Bijbel

1) Binnen de beperkte tijd die we hebben, is het misschien de beste manier om de eerste stap te nemen doordat ik u toevertrouw waarom ik de Bijbel accepteer als het woord van God. Het fundament van mijn vertrouwen is Jezus Christus. U hoeft niet eerst te geloven dat de Bijbel onfeilbaar is om te weten dat het u bekend maakt met een historische persoon van weergaloze kwaliteit. De mogelijkheid dat de historische Jezus een oplichter of een gestoorde was is voor mij zo vreemd dat ik ertoe neig om te belijden dat hij echt is. Zijn beweringen zijn geen propagandataal van een bedrieger of het uitgangspunt van een krankzinnige. Hij spreekt met autoriteit, vergeeft zondes, heelt de zieken, drijft demonen uit, doordringt het hart van zijn tegenstanders, houdt van zijn vijanden, sterft voor zondaars, en laat een leeg graf achter, niet omdat hij zand in de ogen van de wereld strooide maar omdat hij de eeuwig levende Zoon van God is, die kwam om de wereld te redden. Hij heeft mijn vertrouwen gewonnen door zijn woorden en daden.

Vanaf Jezus ga ik terug naar het Oude Testament en voorwaarts naar het Nieuwe Testament. Alle vier evangeliën bevatten verschillende bewijzen dat Jezus het Oude Testament beschouwde als het woord van God. In Mattheüs 5:17 zegt Jezus dat hij niet kwam ter afschaffen maar ter vervulling van de Wet en de Profeten, en in Mattheüs 22:29 zegt hij dat de Sadduceeërs dwalen omdat ze de Schriften niet kennen. In Marcus 7:8-9 zet Jezus de voorschriften van mensen tegenover de geboden van God uit het Oude Testament. In Lucas 24:44 vertelt hij de discipelen dat alles wat over hem geschreven staat in de Wet van Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen in vervulling moet gaan. En in Johannes 10:35 zegt hij eenvoudigweg, “De Schrift blijft altijd van kracht.” Daarom lees ik het Oude Testament als het woord van God want Jezus deed dat ook.

Zes constateringen in het Nieuwe Testament als Gods Woord

Maar Jezus verbleef niet op aarde om het Nieuwe Testament te steunen. Mijn vertrouwen in het Nieuwe Testament als Gods woord berust op een groep constateringen die, indien samengevoegd, zorgen voor een redelijke vertrouwensbasis.

1) Jezus koos twaalf apostelen om zijn leidende vertegenwoordigers te zijn bij de stichting van de kerk. Hij beloofde hen aan het einde van zijn leven, “de heilige Geest … zal jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb” (Johannes 14;26; 16:13).
2) Dan legt apostel Paulus, wiens verbazingwekkende bekering van een leven als doder van Christenen naar maker van Christenen een aparte uitleg behoeft, uit dat hij (en de andere apostelen) zijn opgedragen door de opgevaren Christus om te prediken ”op een manier die ons door menselijke wijsheid is geleerd, maar zoals de Geest het ons leert” (1 Korintiërs 2:13). Christus’ voorspelling is uitgekomen door deze inspiratie.
3) Petrus bevestigt dit in 2 Petrus 3:16 door Paulus’ geschrift in dezelfde categorie te plaatsen als de geïnspireerde (2 Petrus 1:21) geschriften van het Oude Testament.
4) Alle geschriften van het Nieuwe Testament komen voort uit de vroegere dagen waarin bijzondere openbaringen werden beloofd, en zijn geschreven door de apostelen en hun nauwe bondgenoten.
5) De boodschap in deze boeken lijkt waar te zijn want het is realistisch en er zit zoveel logica in. De boodschap van Gods heiligheid en onze schuld aan de ene kant en Christus’ dood en wederopstanding als onze enige hoop aan de andere kant - deze boodschap sluit aan op de werkelijkheid die we zien, en de hoop waarnaar we verlangen maar die we niet zien.
6) Ten slotte, volgens de baptistencatechese “bewijst de Bijbel zelf dat het Gods woord is door … zijn kracht om zondaars te bekeren en heiligen op te bouwen.”

Om deze redenen, als ik het Oude en Nieuwe Testament lees, lees ik ze als het woord van God. God is niet zwijgzaam in mijn leven. Hij is onaangenaam luidruchtig en exact over allerlei dingen. Ik rekenen het als een bijzondere daad van zijn goedheid dat hij mij een levenswerk heeft toegewezen, dat bestaat uit het begrijpen van zijn woord en het onderrichten van zijn kerk. Als de Bijbel spreekt, spreekt God. Dat betekent dat wat er in de Bijbel over het woord van God wordt gezegd, van toepassing is op de Bijbel. En ik werd eenvoudigweg overdonderd bij de voorbereiding van deze boodschap door hoeveel de Bijbel te zeggen heeft over de waarde van het woord van God. Wat een schat hebben wij in deze woorden van God! “Ze zijn begeerlijker dan goud, dan fijn goud in overvloed, en zoeter dan honing, dan honing vers uit de raat” (Psalm 19:11).

Het Woord van God is uw leven

2) Dat brengt ons bij de tweede stap deze ochtend, namelijk enkele voorbeelden van hoe de Bijbel zoveel waarde voor ons heeft. Waarom is een leven van bezinning op de Heilige Schrift een leven vol plezier? De meeste specifieke dingen die ik u wil geven, zijn mogelijk snel vergeten maar ik hoop dat de totale impact van de Bijbelse waarde ervoor zorgt dat u het met meer regelmaat wilt lezen, met meer diepgang, en met meer vreugde. Denk eens goed na over deze voordelen.

In Deuteronomium 32:46:47 zegt Mozes, “Neem mijn waarschuwingen ter harte, en draag ook uw kinderen op om zich strikt te houden aan de wetten waarin u onderwezen bent. Want het gaat hier niet om iets onbeduidends, het is een zaak van levensbelang!” De Bijbel is niet onbeduidend; het is een zaak van leven en dood. Als je het Woord van God behandelt als een kleinigheid, verspeel je het leven. Ons fysiek leven hangt af van Gods Woord want door zijn woord zijn wij geschapen (Psalm 33:9; Hebreeën 11:3), en “hij schraagt de schepping met zijn machtig woord” (Hebreeën 1:3). Ons spiritueel leven begint met het Woord van God: Jakobus 1:18, “Hij wilde ons door de verkondiging van de waarheid tot leven roepen.” “Als mensen die opnieuw zijn geboren … door Gods levende en altijd blijvende woord” (1 Peter 1:23). En niet alleen beginnen we te leven door Gods Woord, we blijven leven door Gods Woord: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God” (Mattheüs 4:4, Deuteronomium 8:3). Ons fysiek leven is geschapen en wordt behouden door het woord van God, en ons persoonlijk-spiritueel leven is herboren en leeft door het woord van God. Daarom is de Bijbel voor u niet “iets onbeduidends, het gaat om uw leven!”

Het Woord van God schenkt geloof en hoop

Het Woord van Christus schenkt en behoudt leven omdat het geloof schenkt en behoudt. “Deze zijn opgeschreven” zegt Johannes, “opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam” (Johannes 20:31). “Door te luisteren komt men tot geloof,” schrijft de apostel Paulus, “en wat men hoort is de verkondiging van Christus” (Romeinen 10:17). Het geloof waarmee ons leven in Christus begint en het geloof waardoor we blijven leven, komen door het Woord van God te horen. Als geloof van eeuwig belang is voor uw dagelijks leven, dan is dat ook de Bijbel.

Soms zijn geloof en hoop virtuele synoniemen in de Schrift. “Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen” (Hebreeën 11:1). Zonder deze hoop voor de toekomst worden we moedeloos en depressief en spoelt onze vreugde weg. Hoop is absoluut essentieel voor Christelijke vreugde (Romeinen 15:13). En hoe houden we hoop in stand? De psalmschrijver formuleert het als volgt (78:5-7), “Hij heeft een getuigenis ingesteld in Jakob, een wet vastgesteld in Israël; die heeft Hij onze vaderen geboden om ze hun kinderen bekend te maken … zodat zij hun hoop op God stellen.”³ Paulus zet het heel scherp neer: “Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden en door troost te putten uit de Schriften zouden blijven hopen.” (Romeinen 15:4). De hele Bijbel heeft dit doel en dit vermogen: hoop scheppen in de harten van Gods volk.

Het Woord van God bevrijdt en voorziet in wijsheid

Een ander essentieel element van leven is vrijheid. Niemand van ons zou gelukkig zijn als we niet vrij zijn van wat we haten en vrij zijn voor waar we van houden. En waar vinden we ware vrijheid? In Psalm 119:45 staat, “Ik zal in vrijheid kunnen leven als ik U gehoorzaam ben.”4 En Jezus zegt, “U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden” (Johannes 8:32). En mochten we het punt missen, zegt hij later in Johannes 17:17, “Heilig hen door de waarheid. Uw woord is de waarheid.” Het woord van God is goddelijke waarheid die ons verlost van bedrog. Het breekt de kracht van valse pret en behoedt ons voor een misstap in de domheid van de zonde. “Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad” (Psalm 119:105). “Uw belofte heb ik in mijn hart geborgen, zo zal ik niet tegen u zondigen” (Psalm 119:11; in samenhang met vers 9). De beloftes van God zijn de bevrijdende, leidende vermogens van goddelijkheid: “Hiermee zijn ons kostbare, rijke beloften gedaan, opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst … opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur” (2 Petrus 1:4 in samenhang met Johannes 15:3). Vrijheid, leiding, evenbeeld van God – dit alles komt tot ons als we ons bezinnen en vertrouwen op het Woord van God, de Bijbel.

Natuurlijk beantwoordt de Bijbel niet elke vraag des levens. Niet elke splitsing van de weg heeft een Bijbelse richtingaanwijzer. We hebben behoefte aan wijsheid in onszelf. Maar ook dat is een geschenk van de Heilige Schrift. Als de tekst luidt, “De wet van de HEER is volmaakt: levenskracht voor de mens. De richtlijn van de HEER is betrouwbaar: wijsheid voor de eenvoudige … het gebod van de HEER is helder: licht voor de ogen” (Psalm 19:8-9 in samenhang met 119:98). Mensen van wie de geesten zijn verzadigd met Gods Woord en die volgzaam zijn aan zijn leer, hebben een wijsheid waarvan de eeuwigheid zal bewijzen dat ze superieur is aan alle seculiere wijsheid van de wereld.

Het woord van God herstelt en geeft troost

Desondanks laten onze eigenzinnige wil en beperkte waarnemingen ons van tijd tot tijd stomme dingen doen en brengen ze ons in schadelijke situaties. Die dag is niet mooier dan de voorgaande dag, en dan we hebben herstel en troost nodig. Waar kunnen we terecht voor vertroosting? We kunnen de psalmschrijver weer volgen: “Dit is de troost in mijn ellende: dat uw belofte mij doet leven ... Ik denk aan uw eeuwige voorschriften, HEER, daarin vind ik troost” (Psalm 119:50, 52). En als onze tekortkomingen en ellende onze standvastigheid in het geloof bedreigen, waar kunnen we terecht om ons vertrouwen te herstellen? Johannes nodigt ons uit om ons te richten op het Woord van God: “Dit alles schrijf ik u omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt, u die gelooft in de naam van de Zoon van God” (1 Johannes 5:13). De Bijbel is geschreven om ons het eeuwige leven te garanderen.

Satans doel nummer één is het vernietigen van onze vreugde in het geloof. U heeft een aanvalswapen: het zwaard van de Geest, het Woord van God (Efeziërs 6:17). Maar wat veel Christenen zich onvoldoende realiseren is dat je het zwaard niet kunt trekken uit andermans schede. Als je het niet draagt, als het Woord van God niet in u blijft (Johannes 15:7), zul je er tevergeefs naar reiken. Als je het niet draagt, kun je het niet hanteren. Maar als je het wel doet, wat zul je dan een machtige strijder zijn! “Jongeren, u schrijf ik: u bent sterk, het woord van God blijft in u, en u hebt het kwaad overwonnen” (1 Johannes 2:14).

Wijd uzelf aan het Woord van God

3) Dus de Bijbel is het Woord van God, en het Woord van God is niet onbeduidend. Het is de bron van leven en hoop en vrijheid en leiding en wijsheid en troost en garantie en overwinning over onze grootste vijand. Is het dan een wonder dat zij die dat het beste wisten, zieden, “De bevelen van de HEER zijn eenduidig: vreugde voor het hart” (Psalm 19:9). “Ik verheug mij in uw wetten, uw woord zal ik niet vergeten” (Psalm 119:16). “Hoe lief heb ik uw wet, heel de dag is hij in mijn gedachten” (Psalm 119:97). “Uw richtlijnen zijn mijn eeuwig bezit, ze zijn de vreugde van mijn hart” (Psalm 119:111). “Telkens als ik uw woorden hoorde, nam ik ze als voedsel tot mij. Uw woorden gaven mij een diepe vreugde, want ik behoor u toe, o HEER, God van de hemelse machten” (Jeremia 15:16). Maar moeten we deze vreugde nastreven als Christelijke Hedonisten? Moeten we het brandhout van Gods Woord op het vreugdevuur gooien? Moeten we onze heilige blijdschap nastreven tijdens de bezinning op het Woord van Christus? Inderdaad, dat is wat we moeten doen. Want de Heer zelf heeft gezegd, “Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn” (Johannes 15:11).

Op deze Reformatiezondag verzoek ik u om het bloed der martelaren niet ijdel verspild te laten zijn. Laat al het werk van Luther, Melanchthon, Calvijn en Zwingli niet voor niets geweest te zijn. God bracht hen groot om de Heilige Schriften voor ons vrij te geven. We verachten God en beledigen zijn heiligen als we in ons leven met de Bijbel omgaan als met een kleinigheid. Maarten Luther wist net als elk ander mens die ooit geleefd had, dat elke dag met Jezus niet mooier is dan de dag ervoor. En wat Roland Bainton5 betreft, hij schreef deze woorden in het jaar van zijn diepste depressie:

En hoewel deze wereld met duivels gevuld
Ons zal dreigen te elimineren,
Zullen we niet vrezen, want het is onthuld
God wil zijn waarheid via ons laten triomferen.
De prins van de duisternis is onverbiddelijk,
Maar onze angst voor hem kan naar het fabelrijk –
Zijn woede kunnen we verdragen,
Want ziet, ooit zijn er zijn laatste dagen:
Eén klein woord maakt hem met de grond gelijk.

Noot van de vertaler

1Tenzij anders vermeld zijn Bijbelteksten geciteerd uit de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)

2Psalm 23:2-3

3Herziene Statenvertaling (HSV)

4 BasisBijbel (BB)

55 Amerikaanse protestantse auteur, dichter en kerkhistoricus (1894-1984)