De God van de Vrede heeft de Goede Herder weggeleid uit het dodenrijk

Uit Bijbelse Boeken en Preken

Ga naar:navigatie, zoeken

Verwante bronnen
More Door John Piper
Auteur Index
More Over Jezus Christus
Onderwerp Index
Over deze vertaling
English: The God of Peace Brought from the Dead the Good Shepherd

© Desiring God

Share this
Onze Missie
Deze vertaling is van het Evangelie Vertalingen, een online dienst, de evangelie gecentreerde boeken en artikelen vrij verkrijgbaar in elke natie en taal.

Hier meer (English).
Hoe u kunt helpen
Als u goed Engels spreken, kunt u met ons vrijwillig als vertaler.

Hier meer (English).

Door John Piper Over Jezus Christus

Vertaling door Bert Dijkhoff

Review U kunt ons helpen door de herziening van deze vertaling voor de nauwkeurigheid. Hier meer (English).



Hebreeën 13:20-211

Moge de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de machtige herder van de schapen, door het bloed van het eeuwig verbond uit het dodenrijk heeft weggeleid, u toerusten met al het goede, zodat u zijn wil kunt doen. Moge Hij in ons datgene tot stand brengen wat Hem welgevallig is, door Jezus Christus, aan wie de eer toekomt, tot in alle eeuwigheid, Amen.

God bestemde nog voor de schepping van de wereld dat u en ik en alle andere mensen, van hoog tot laag, altijd schapen zullen zijn. Zijn wil vanaf het begin en voor alle tijden is dat alle menselijke wezens altijd schapen zullen zijn, die een Herder nodig hebben. Hij heeft nooit gewild dat we voor een bepaalde periode schapen zijn en daarna ophouden schapen te zijn en opeens minder behoeftig zijn, minder afhankelijk. We zullen altijd schapen zijn conform Gods plan.

En zij die blij zijn schapen te zijn, die horen hoe de stem van de Machtige Herder hen roept, hem volgen als hun enige hoop en die vertrouwen op zijn opoffering ten gunste van hen – deze schapen zijn nu meer dan schapen, en dat zullen ze altijd zijn. Ze zijn kinderen van God (1 Johannes 3:1), erfgenamen van het universum (Romeinen 8:16; 1 Korintiërs 3:20-23), medeheersers naast de Koning der koningen (Openbaring 3:21), de bruid van Christus (Johannes 3:29; Openbaring 21:9), ze stralen als de zon in het koninkrijk van hun Vader (Mattheüs 13:43).

Inhoud

Altijd schapen

Altijd meer dan schapen. Maar altijd schapen die een Herder nodig hebben. Het maakt niet uit hoe glorieus onze bestemming als kinderen van God is, of de bestemming van hen die ooit zullen oordelen over engelen (1 Korintiërs 6:3), we zullen nooit over onze schaapachtige behoefte aan een Herder heen groeien.

Hoe iemand wordt herboren en een volger van Jezus Christus wordt, die thuiskomst beschrijft de apostel Petrus op de volgende manier. Hij zegt: “Hij heeft onze zonden gedragen met zijn lichaam aan het kruishout, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Eens dwaalde u als schapen, nu bent u naar uw herder teruggekeerd, naar Hem die uw ziel behoedt” (1 Petrus 2:24-25). Wij doolden rond als schapen in een droomwereld vol ongeloof maar in de nieuwe geboorte ontwaken wij en keren we terug naar de Herder van onze zielen. Uw ziel is geschapen om een Herder te hebben. Redding betekent terugkeer naar de Herder van uw ziel. Dat is wat het betekent om een christen te zijn: wij zijn schapen en wij hebben een betrouwbare Herder voor onze zielen.

Altijd onze Machtige Herder

Op een dag – misschien binnenkort – zal Jezus Christus voor de tweede keer komen. En Petrus beschrijft dat als volgt in 1 Petrus 5:4: “Dan zult u wanneer de hoogste herder verschijnt deel krijgen aan zijn luister, de lauwerkrans die nooit verwelkt.” Wanneer Jezus komt, zal hij komen als een Herder.

Zeker is dat hij meer zal zijn dan een Herder wanneer hij komt. Hij zal de Koning der koningen zijn (Openbaring 17:14; 19:16); hij zal een strijder zijn (Openbaring 19:11); hij zal een dienaar zijn (Lucas 12:37); hij zal een Bruidegom zijn (Mattheüs 25:5); hij zal een vriend zijn (Johannes 15:13); hij zal God zijn, boven alles verheven, geprezen tot in eeuwigheid (Romeinen 9:5). Maar hij zal altijd een Herder zijn.

En in de tijd die zal komen, na de wederkomst, als de tijd verder gaat, millennia na millennia, is volgens Openbaring 7:16-17 Jezus nog steeds onze Herder. “Dan zullen ze geen honger meer lijden en geen dorst, de zon zal hen niet meer steken, de hitte hen niet bevangen. Want het lam midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar de waterbronnen van het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen.” Het Lam midden voor de troon zal onze Herder zijn. Dat is hoe het was bedoeld. Wij zullen altijd schapen zijn. Wij zullen altijd een Herder nodig hebben. En Jezus zal altijd onze Machtige Herder zijn.

Vier basisvragen

Met het oog hierop, heb ik vier basisvragen: 1) Wie is deze Machtige Herder? 2) Hoe is het mogelijk dat hij nu en voor altijd onze Herder kan zijn? 3) Wat betekent het voor ons om zo’n Herder te hebben? 4) Waarom ontwierp God het zo dat we altijd een Herder nodig hebben? Al deze vragen worden beantwoord in Hebreeën 13:20-21.

1. Wie is deze Machtige Herder?

De Machtige Herder die we hebben is de Heer Jezus. Vers 20: “Moge de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de machtige herder van de schapen ….” Jezus is onze Herder, nu en voor altijd. En hij is machtig – een machtige herder.

Om te verhelderen hoe centraal dit staat in Gods plan, houd in gedachten dat God altijd mensen opriep om hoeders van zijn volk te zijn. Met andere woorden, hij heeft bepaald dat er tussen hemzelf en ons een menselijke herder staat. In het Oude Testament worden de leiders van zijn volk herders genoemd. In het Nieuwe testament roept hij mensen op om pastor en leraar te zijn. En het woord pastor betekent herder (Efeziërs 4:11). Maar de manier waarop dit dient als benadrukking dat Jezus onze Machtige Herder is, is dat we zien dat andere menselijke herders niet zo machtig zijn en hoe jammerlijk andere menselijke herders falen.

Soms ben ik bang de krant open te slaan uit angst dat een andere pastor de naam van Jezus te schande heeft gemaakt en in diskrediet heeft gebracht. En dan kijk ik in de spiegel en besef ik mijn eigen tekortkomingen en hoever ik verwijderd ben van Christus’ schapenhoeden. Sommigen van jullie zitten hier met volledig desillusie over Christelijke pastors. Die hebben het geloof misbruikt, gemanipuleerd, verduisterd, verloochend en ze waren overspelig, en u wilt niets met hen of hun christendom te maken hebben.

Wat ik wil dat u ziet, waaraan u misschien nog niet eerder had gedacht, is dat God dit weet van menselijke herders, hij daar zeer verbolgen over is en hij lang geleden plande dat er een perfecte Herder zal zijn, die het geloof nooit tekort doet, misbruikt, manipuleert, verduistert, verloochent of ten opzichte van het geloof overspelig is.

Luister naar Gods aanklacht tegen de herders van Israël en wat hij beloofde. Jeremia 23:1-2: “Wee de herders die de schapen van mijn weiden in het verderf storten en verstrooien – spreek de HEER … Jullie hebben mijn schapen verstrooid en verdreven, en jullie zijn ze niet gaan zoeken.” Ezechiël 34:4: “Zwakke dieren hebben jullie niet laten aansterken, zieke dieren niet genezen, gewonde dieren niet verbonden, verjaagde dieren niet teruggehaald, verdwaalde dieren niet gezocht – jullie hebben de dieren hard en wreed behandeld.”

Maar dan doet hij deze beloftes. Toen Micha profeteerde dat de Messias uit Bethlehem zal worden geboren, voegde hij in Micha 5:3 toe: “Hij zal aantreden en hen als een herder weiden, bekleed met de macht van de HEER, zijn God, met de majesteit van diens verheven naam. Zij zullen veilig wonen, want hij zal heersen tot aan de einden der aarde” (zie Ezechiël 34:23-24). En Jesaja sluit zich aan bij het koor van de hoop in Jesaja 40:11: “Als een herder weidt Hij zijn kudde: zijn arm brengt de lammeren bijeen, Hij vlijt ze tegen zijn borst, en zorgzaam leidt Hij de ooien.”

Dus toen Jezus kwam, kwam hij om deze beloftes te vervullen. Hij zei: “Ik ben de goede herder. … Ik geef mijn leven voor de schapen. Maar Ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet Ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder” (Johannes 10:14-16).

Er is één herder die u nooit in de steek zal laten. Hij gaf zijn leven voor u. En als u hem wilt aanvaarden, garandeert zijn dood voor u dat hij voor altijd voor u zal zorgen.

Wie is die Machtige Herder? Die ben ik niet, noch enig andere pastor-herder. Het is Jezus en alleen maar Jezus. Uw ziel werd geschapen om gehoed te worden door Jezus.

2. Hoe is het mogelijk dat hij onze Herder kan zijn?

Hoe is dat mogelijk? Hij stierf en wij zijn onwaardige zondaars? Hoe kan hij in die situatie onze Herder zijn? Hebreeën 13:20: “Moge de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de machtige herder van de schapen, door het bloed van het eeuwig verbond uit het dodenrijk heeft weggeleid.” Jezus kan onze herder zijn ook al is hij gestorven want God leidde hem weg uit het dodenrijk om nooit weer te sterven. En Jezus kan onze herder zijn ook al zijn we onwaardige zondaars want hij werd uit het dodenrijk weggeleid “door het bloed van het eeuwig verbond.”

Lees het nog eens langzaam: “Moge de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de machtige herder van de schapen, door het bloed van het eeuwig verbond [hier hebben we het bloed van het eeuwig verbond] uit het dodenrijk heeft weggeleid [dat is de wederopstanding!]” Het eeuwig verbond is het nieuwe verbond dat Jezus noemde in de nacht voordat hij stierf toen hij tijdens het laatste avondmaal zei: “Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond, dat door mijn bloed gesloten wordt” (Lucas 22:20). En het nieuwe verbond zoals Jeremia het beschrijft (Jeremia 31:31-33) is Gods toezegging dat hij zijn volk vergeeft en beschermt. Het komt doordat Jezus’ bloed het eeuwig verbond van vergeving en transformatie voor heel zijn volk veilig stelde waardoor God deze prestatie beloonde door hem op te wekken uit de dood (zie Romeinen 4:25). Daarom staat er in vers 20 dat hij hem uit het dodenrijk wegleidde “door het bloed van het eeuwig verbond.”

Hoe kan Jezus dan vandaag de dag onze herder zijn? Hij leefde tweeduizend jaar geleden, hij is overleden en wij verdienen hem niet. Antwoord: De God van de vrede wekte hem op uit de dood. Hij leeft vandaag de dag. Hij is op dit moment een Machtige Herder. En God deed dat want Christus betaalde met zijn bloed een eeuwig verbond van vergeving voor allen die hem aanvaarden. Hij is levend en hij verzamelt zijn onwaardige schapen uit alle volkeren van de wereld. “Maar Ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet Ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder” (Johannes 10:16).

Als u hem aanvaardt, hem vertrouwt, hem volgt, hebt u een Machtige Herder.

3. Wat betekent het voor ons om een Herder te hebben?

En wat zal dat voor u betekenen? Onze tekst benoemt twee dingen. Hebreeën 13:20-21: “Moge de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de machtige herder van de schapen, door het bloed van het eeuwig verbond uit het dodenrijk heeft weggeleid, [hier is het eerste wat het voor u betekent] u toerusten met al het goede, zodat u zijn wil kunt doen. [En hier is het tweede] Moge Hij in ons datgene tot stand brengen wat Hem welgevallig is, [en hier volgt hoe u kunt weten dat dit allemaal het werk van uw Herder is] door Jezus Christus.”

De God van de vrede doet twee dingen voor ons door de Machtige Herder. Eerst rust hij ons toe met al het goede zodat wij zijn wil kunnen doen. Dat betekent niet dat u al het nodige heeft om rijk, beroemd, gezond en mooi te zijn. Het betekent dat u alles hebt wat u nodig heeft om zijn wil te doen. Als hij u oproept om iets te doen, zal hij u geven wat u daartoe nodig heeft. Onze Herder belooft ons niet om ons op deze aarde rijk te maken. Hij belooft ons te geven wat we nodig hebben om zijn wil te doen.

Daarom zegt Jezus: “Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden” (Mattheüs 6:33). U zult alles hebben wat u nodig heeft om Gods wil te doen. Inclusief wat u nodig heeft om te sterven voor zijn eer (Johannes 21:19).

Ten tweede staat er in vers 21 dat via onze Machtige Herder, God “in ons datgene tot stand brengt wat Hem welgevallig is.” Onze Machtige Herder geeft ons niet slechts de groene weides en stille wateren die we nodig hebben. Hij geeft ons de innerlijke kracht die we nodig hebben. Op die manier vermijdt hij dat wij ons geloof schipbreuk laten lijden. Omdat hij met zijn bloed betaalde voor het eeuwig verbond, hebben wij de belofte van dat verbond dat hij kocht voor al zijn schapen: “Ik zal een eeuwig verbond [daar heb je het eeuwig verbond] met hen sluiten, Ik keer mij nooit meer van hen af en zal hen altijd zegenen. Ik zal hen met ontzag voor Mij vervullen, zodat zij zich nooit meer van Mij zullen afkeren” (Jeremia 32:40). Onze Machtige Herder brengt in ons datgene tot stand wat Hem welgevallig is. Dat wil zeggen dat hij geloof in ons tot stand brengt en zorgt dat wij geen ongelovigen worden. Dat betekent het om een Machtige Herder te hebben. Dus wat houdt het in dat Jezus onze machtige Herder is? Dat houdt in dat hij ons zal voorzien in alles wat we nodig hebben om zijn wil te doen en dat hij in ons het geloof tot stand brengt om dit tot het einde toe vol te houden. Hierdoor blijft alleen de laatste vraag over.

4. Waarom ontwierp God het zo dat we altijd schapen zijn en altijd een Herder nodig hebben?

Het antwoord staat in het laatste deel van vers 21: “… aan wie de eer toekomt, tot in alle eeuwigheid, Amen.” Dat kan van toepassing zijn op de God van de vrede of op de Machtige Herder door wie hij voor ons zorgt. In beide gevallen is het punt hetzelfde. Glorie, lofprijzing, eer, aanbidding, achting, ontzag – die komen allemaal toe aan God en de Machtige Herder maar niet aan ons. De glorie van het werk van de machtige herder is voor hen, niet voor ons. Wij krijgen de zorg; hij krijgt het eerbetoon als de herder-zorgverlener. Wij krijgen de bescherming; hij krijgt de lof als herder-beschermer. Wij krijgen de begeleiding; hij krijgt de waardering als herder-gids. Wij krijgen de voorziening; hij krijgt het vertrouwen als herder-voorziener. Wij krijgen het genot dat er zo van ons gehouden wordt; hij krijgt de glorie.

Dat is de constructie zoals hij die ontwierp. Hem behoort de herder-glorie toe en voor ons is er de schapen-vreugde. Wij zouden dat niet anders willen.

Glorie voor de Machtige Herder

Jezus Christus leeft heden. En als u hem aanvaardt, zal hij uw Herder zijn – uw Machtige Herder. En ik beloof u dat het u uw grote genoegen zal zijn om hem als uw Machtige Herder de glorie hiervoor te geven. Amen.


Noot van de vertaler

1 Bijbelteksten zijn geciteerd uit de Nieuwe Bijbelvertaling van 2021 (NBV21)