De machtige en genadevolle boodschap van Romeinen 1-8

Uit Bijbelse Boeken en Preken

Ga naar:navigatie, zoeken

Verwante bronnen
More Door John Piper
Auteur Index
More Over Evangelie
Onderwerp Index
Over deze vertaling
English: The Mighty and Merciful Message of Romans 1-8

© Desiring God

Share this
Onze Missie
Deze vertaling is van het Evangelie Vertalingen, een online dienst, de evangelie gecentreerde boeken en artikelen vrij verkrijgbaar in elke natie en taal.

Hier meer (English).
Hoe u kunt helpen
Als u goed Engels spreken, kunt u met ons vrijwillig als vertaler.

Hier meer (English).

Door John Piper Over Evangelie
Een deel van de Romans: The Greatest Letter Ever Written-serie

Vertaling door Bert Dijkhoff

Review U kunt ons helpen door de herziening van deze vertaling voor de nauwkeurigheid. Hier meer (English).Romeinen 1-8

Paulus schrijft de brief aan de Romeinse kerk ter bundeling van hun steun voor zijn zending naar Spanje. In Romeinen 15:24 schrijft hij: “Ik hoop u op weg daarheen te ontmoeten om mijn reis daarna met uw hulp voort te zetten.”1 Hij is nooit in Rome geweest en heeft de meesten van deze Christenen nooit ontmoet. Daarom zet hij zijn evangelie voor hen uiteen in deze 16 hoofdstukken.

Oh, laat al onze zendelingen het boek Romeinen kennen en het boek Romeinen prediken. En oh, laat allen onder ons die zenden het boek Romeinen kennen en leven naar het boek Romeinen zodat we zendelingen op pad zullen sturen zoals Paulus gezonden en gesteund wou worden vanuit Rome naar Spanje. De machtige en genadevolle boodschap van dit boek zal zorgen dat rijke Amerikanen afschalen naar een niveau van minimalistische levensstijl en hun middelen schenken aan het evangelisch doel. En de machtige en genadevolle boodschap van dit boek, in de monden van lijdende zendelingen, zal de krachten van de duisternis breken en de Kerk van Christus vestigen op de moeilijkste plaatsen.

Inhoud

Het multicultureel, wereldwijd aspect van deze brief

Als je begint met het lezen van deze brief zal het je niet verbazen dat er een multicultureel, wereldwijd punt in zit. In Romeinen 1:5 vertelt Paulus ons wat het doel is van zijn apostelschap: “Hij heeft mij de genade geschonken apostel te zijn, opdat ik omwille van zijn naam aan alle volken gehoorzaamheid en geloof zou verkondigen.” Dat is waarom hij preekt. Daarom gaat hij naar Spanje. Daarom schrijft hij deze brief: geloof in Jezus Christus ontketenen evenals de gehoorzaamheid die hieruit voortvloeit – “aan alle volken!” Romeinen gaat over de volken – groepen mensen die nog niet geloven in Christus. Die niet gerechtvaardigd en nog niet geheiligd zijn en daarom niet verheven worden als het evangelie hen niet bereikt.

Daarna vertelt hij ons in vers 14 weer over zijn apostolische plicht: “Ik sta ten dienste van alle volken: van beschaafde en niet beschaafde, geletterde en ongeletterde.” En mochten we denken dat hij de Joden erbuiten heeft gehouden, zegt hij in vers 16: “Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven, voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken.” Joden, Grieken, Barbaren, geletterden en ongeletterden! Met andere woorden, deze machtige en genadevolle boodschap van het boek Romeinen doorbreekt nationale verschillen, cultuurverschillen en educatieve verschillen.

Dit is uiterst belangrijke inzicht in onze veelzijdige tijd – een tijd die veel lijkt op de eerste eeuw toen de kerk van Christus zich snel verspreidde. Het christendom is geen religie van een stam maar roept op tot geloof en trouw van elke stam, taal, mens en natie. Jezus is niet eentje onder vele goden. Hij is Heer der heren en Koning der koningen, en er is geen andere naam onder de hemel waarmee alle mensen gered moeten worden. De machtige, genadevolle boodschap van Romeinen is niet een van vele wegen naar verlossing. Het is dé weg naar verlossing omdat Jezus Christus de enige Zoon van God en de Verlosser is.

Die bewering is altijd onderwerp van discussie geweest. En zij wordt tegenwoordig vooral in Amerika betwist, zelfs onder belijdende Christenen, en natuurlijk onder moslims en Joden. In de Star Tribune van vrijdag stond weer een artikel dat de noodzaak van het geloof in Christus afwijst. Een gezamenlijke commissie van katholieke bisschoppen en Amerikaanse rabbi’s gaf een document uit getiteld “Bezinning op het verbond en de missie.”2 De belangrijkste drijfkracht, volgens de auteur, is deze: “Pogingen om Joden te bekeren zijn ‘niet langer theologisch aanvaardbaar’ … want het is al zo dat de Joodse mensen ‘verkeren in een verbond met God’” (vrijdag, september 20, 2002, p. A23). Anders gezegd, er is een weg naar verlossing voor Joden die Christus afwijzen en er is een andere weg naar verlossing voor Christenen die Christus aanvaarden.

Dat is een onjuiste en bedroevende bewering van christelijke bisschoppen ten aanzien van wat Jezus zei: “Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet kennen; integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten” (Johannes 3:36). Dus over de heidenen die hem aanvaarden en de Joden die hem afwijzen, zegt Jezus: “Ik zeg jullie dat velen [de heidenen] uit het oosten en uit het westen zullen komen en met Abraham, Isaak en Jakob zullen aanliggen bij het feestmaal in het koninkrijk van de hemel, maar de erfgenamen van het koninkrijk [het Joodse volk dat hem afwijst] zullen worden verbannen naar de uiterste duisternis; daar zullen zij jammeren en knarsetanden.” (Mattheüs 8:11-12).

Het is dus uiterst van belang dat we de algemene stellingen van de machtige en genadevolle boodschap uit Romeinen erkennen. Wij hebben hier niet te maken met een menselijke mening, een menselijke filosofie, een zelfverbeteringscursus, een religie van een stam of met iets bekrompens en beperkts. Wij hebben hier te maken met het ware nieuws dat de enige God iets unieks in de geschiedenis heeft gedaan door mensen te redden met het zenden van zijn enige Zoon om te sterven voor zondaars en weer op te staan. Afwijzing van dat nieuws is de ondergang.

De hoofdstelling van de brief: Romeinen 1:16-17

Paulus maakt zijn punt in Romeinen 1:16-17 en zorgt daarna voor verklaring en toepassing in de rest van de brief. “Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven, voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken. 17 In dit evangelie openbaart Gods gerechtigheid zich immers van begin tot eind door geloof, zoals ook geschreven staat: ‘De rechtvaardige zal leven door geloof.’” Eerst zegt Paulus dat zijn boodschap – zijn evangelie – machtig en genadevol is om te kunnen redden: het is Gods reddende kracht. En deze redding is door geloof. De reddende kracht van het evangelie dringt onze zielen binnen met het geloof in Jezus Christus.

Dan legt hij in vers 17 uit hoe het kan dat het evangelie deze kracht heeft. “In dit evangelie openbaart Gods gerechtigheid zich.” Het evangelie heeft de kracht om diegenen die Christus vertrouwen, te redden omdat het de gerechtigheid van God openbaart. Wat betekent dat?

Romeinen 1:18 – 3:20: Waarom een ieder van ons gered moet worden

Voordat hij uitlegt wat ermee wordt bedoeld, gebruikt Paulus Romeinen 1:18 – 3:19 om ons te laten zien waarom we allemaal gered moeten worden. U ziet zijn samenvatting in Romeinen 3:9: “Ik heb immers al heel duidelijk gemaakt dat allen, zowel de Joden als de andere volken, in de macht van de zonde zijn.” En vers 19: “En zo wordt ieder mens het zwijgen opgelegd en staat de hele wereld schuldig voor God.” Wij zijn dus allemaal zondaars. We staan allemaal onder Gods toorn (1:18). We hebben geen gerechtigheid die ons bij hem zou kunnen aanprijzen, en 3:20 maakt duidelijk dat we onszelf niet kunnen redden of rechtvaardigen: “Daarom geldt geen mens voor Hem als rechtvaardig door de wet na te leven.” Wij zijn zondaars. Wij staan onder Gods rechtvaardige en heilige toorn. En we kunnen onszelf niet redden of rechtvaardigen met onze daden.

Romeinen 3:21-31: Openbaring van de gerechtigheid van God door geloof in Jezus en de gevolgen hiervan

Paulus keert daarop terug naar zijn hoofdstelling van Romeinen 1:16-17 en legt uit wat wordt bedoeld met het evangelie als kracht van God om gelovigen te redden omdat het de gerechtigheid van God openbaart door geloof. Hij zegt in de verzen 21-22: “Maar nu is Gods gerechtigheid, waarvan de Wet en de Profeten al getuigen, zichtbaar geworden [hier verwijst hij naar de openbaring van Gods gerechtigheid in vers 17] buiten de wet om: – 22 God schenkt vrijspraak op grond van geloof in Jezus Christus, aan allen die geloven.”

Dus wat is de openbaring van de gerechtigheid van God waardoor het evangelie zijn kracht krijgt en gelovigen redt? Het is de verschijning van Gods gerechtigheid, die komt “op grond van geloof in Jezus Christus.” Het is Gods gerechtigheid geopenbaard als een gift aan ons via het geloof. Het is wat wij rechtvaardiging noemen. Paulus zegt dus in vers 24 dat zondaars die vertrouwen op Christus “uit genade rechtvaardig [worden] verklaard, om niet, dankzij de verlossing door Christus Jezus.” De openbaring van Gods gerechtigheid waardoor het evangelie de kracht van God wordt, leidend tot verlossing, is de demonstratie en de gift van Gods gerechtigheid aan zondaars die vertrouwen op Christus.

Romeinen 3:25 legt uit hoe God zondaars kan rechtvaardigen zonder onrechtvaardig te zijn: “Hij [Christus] is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Hiermee toont God zijn gerechtigheid, want in zijn verdraagzaamheid gaat Hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan.” Met andere woorden, God verordende dat zijn Zoon in onze plaats stierf zodat Vaders toorn en vloek op hem zouden rusten en niet op hen die geloven. Op die manier laat hij zijn haat voor zonde zien evenals zijn rechtvaardigheid in de omgang ermee. Dus volgens vers 26 laat hij nu zien “dat Hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft.”

De dood van Christus is het fundament van onze rechtvaardiging. Als we in Jezus geloven, rekent God ons rechtvaardig omwille van Jezus. We worden gezien en behandeld als rechtvaardig. Dat is de rechtvaardiging. En in vers 28 maakt hij duidelijk dat deze gerechte positie naast God niet komt door daden maar door geloof: “Dat een mens door geloof wordt vrijgesproken, en niet door de wet na te leven.”

Precies hier moet u niet het gevolg ervan voor het wereldwijd, multicultureel, zendingswerk missen. Paulus zelf brengt het naar voren in de verzen 29-30: “Is God soms alleen de God van de Joden en niet ook van de andere volken? Zeker ook van de andere volken, 30 want er is maar één God, en Hij zal zowel besnedenen als onbesnedenen op grond van hun geloof rechtvaardig verklaren.” Rechtvaardiging door het geloof in Christus is de machtige en genadevolle, wereldwijde boodschap die we hebben voor alle volken, alle bevolkingsgroepen en alle individuen die we ooit zullen ontmoeten. Er is één Redder, één kruis, één wederopstanding en één manier om rechtvaardig te zijn met de enige God: toerekening van gerechtigheid aan ons geschiedt door het geloof in Christus en niet door daden.

Romeinen 4: Abrahams rechtvaardiging door het geloof los van daden

In hoofdstuk 4 zorgt Paulus, door Abraham als voorbeeld te nemen, voor bewustmaking van rechtvaardiging door het geloof los van daden: “Abraham vertrouwde op God, en dat werd hem als rechtvaardigheid toegerekend” (vers 3). Een van de mooiste verzen van het boek is gebaseerd op Abrahams voorbeeld (vers 5): “Maar als iemand zelf niets inbrengt, maar wel zijn vertrouwen stelt in Hem die de schuldige vrijspreekt, dan wordt zijn vertrouwen hem als rechtvaardigheid toegerekend.” Niet daden maar het geloof rechtvaardigt. En niet de goddelijken maar de goddelozen worden gerechtvaardigd. Dat is inderdaad goed nieuws – dat is de machtige en genadevolle boodschap van Romeinen.

Romeinen 5: Hoop en zekerheid in het licht van lijden en dood

In hoofdstuk 5 vat Paulus met vers 1 samen: “Nu wij rechtvaardig verklaard zijn op grond van geloof, leven we in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus.” Daarna legt hij de realiteit bloot van het lijden en de dood voor de gerechtvaardigden – en bereidt hij de grote nadruk op het lijden in hoofdstuk 8 voor. Vers 3 maakt ons duidelijk waarom we kunnen jubelen tijdens de beproeving – het leidt tot geduld, erkenning en hoop.

Dan, tegen de achtergrond van deze beproeving, betoogt hij op precies dezelfde wijze als hij dat doet in hoofdstuk 8 – van het grotere naar het kleinere – als God iets moeilijks kan doen, kan hij ook iets gemakkelijks doen. Ter herinnering, in Romeinen 8:32 zegt hij: “Zal Hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar Hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven [het moeilijke], ons dan met Hem ook niet alles schenken [het gemakkelijke]?” Dat is precies de wijze waarop Paulus hier in Romeinen 5:9 betoogt: “Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken [het moeilijke], dankzij Hem gered zullen worden en niet veroordeeld [dat is het gemakkelijke].” Dezelfde redeneerstijl in vers 10: “Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met Hem verzoend door de dood van zijn Zoon [dat is het moeilijke], des te zekerder is het dat wij, nu we met Hem zijn verzoend, gered zullen worden door diens leven [dat is het gemakkelijke].”

Het onderwerp is onze hoop en zekerheid in het licht van het lijden en de dood, net als dat is in Romeinen 8. Normale christendom is beproeving. “Dat wij pas na veel beproevingen het koninkrijk van God binnen kunnen gaan” (Handelingen 14:22). Vergeet nooit dat de machtige en genadevolle boodschap van Romeinen naar voren is gebracht in de context van verwacht lijden.

De dood heeft in veel culturen een zeer grote plaats. Als je een evangelie hebt, moet je een verklaring hebben voor de dood en enige hoop in het licht van de dood. Dat is wat Paulus oppakt in Romeinen 5:12-21, en dat doet hij door Adam, wiens ongehoorzaamheid voor zonde en dood zorgden, te vergelijken met Christus wiens gehoorzaamheid voor gerechtigheid en leven zorgden. Vers 19 toont dit contrast het helderst: “Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens [Adam] alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens [Christus] alle mensen rechtvaardigen worden.” Adams zonde en veroordeling werden ons toegerekend omdat we met hem verenigd zijn door geboorte; Christus’ gehoorzaamheid en vrijspraak werden ons toegerekend omdat we met hem verenigd zijn door geloof.

Dan vat Paulus de overwinning van de genade door Christus samen in vers 21: “Want zoals de zonde heeft geheerst en tot de dood heeft geleid, zo moest door de vrijspraak de genade heersen en tot het eeuwige leven leidden, dankzij Jezus Christus, onze Heer.”

Romeinen 6: Vereniging met Christus betekent dood vanwege zonde en bevrijding uit slavernij

Wat leidde tot een probleem dat opgelost moest worden: Als we echt alleen door het geloof gerechtvaardigd worden en als zonde overvloedig aanwezig is, genade des temeer overvloedig aanwezig is, waarom dan niet zondigen want er is toch volop genade? En Paulus beantwoordt dit in hoofdstuk 6 met de les dat geloof ons waarlijk verenigd met Christus zodat we in wezen met hem een dood vanwege zonde en een bevrijding uit haar slavernij beleven (6:6, 17-18). Alle gerechtvaardigde mensen worden geheiligd.

Romeinen 7: Dood voor de wet opdat we een ander toebehoren

Dan betoogt Paulus in hoofdstuk 7 dat niet de focus op naleving van de wet ons heiligt – of ons als Jezus maakt. Nee. “Zo bent ook u, broeders en zusters, dood voor de wet dankzij de dood van Christus en behoort u nu een ander toe; Hem die uit de dood is opgewekt; zo kunnen wij vrucht dragen voor God … Maar nu zijn we bevrijd van de wet, waaraan we geketend waren; we zijn dood voor de wet, zodat we niet meer de oude orde van de wet dienen, maar de nieuwe orde van de Geest” (7:4, 6).

Het christelijk leven wordt geleefd met de vrije gift van en een serieus streven naar een relatie met Jezus christus “En behoort u nu een ander toe!” (7:4). Hij is de macht, de genade, het voorbeeld en de volmacht van het christelijk leven.

Romeinen 8: Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus

Dit bracht ons dan in deze recente weken bij Romeinen 8 – de grote 8. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus (vers 35)? Ziet u het verband tussen dit en Romeinen 7:4? Dood voor de wet opdat we een ander toebehoren – Hem die uit de dood is opgewekt, Jezus Christus. Dat is de sleutel tot leven en de sleutel tot sterven. Wat zal ons dan nog scheiden van de liefde van Christus. Antwoord: Niets. Wat zal ons scheiden van de liefde van God in Christus? Antwoord: Niets.

“Dus of we nu leven of sterven, wij zijn van de Heer. Immers, Christus is gestorven en weer tot leven gekomen om te heersen over de doden en de levenden” (Romeinen 14:8-9). Leef onder zijn heerschappij, sterf onder zijn heerschappij. En zing altijd voor de onverwinnelijke liefde van God in Christus.


Noot van de vertaler

1Bijbelteksten zijn geciteerd uit de Nieuwe Bijbelvertaling van 2021 (NBV21)

2Originele titel: Reflection on Covenant and Mission