Door Christus geliefd worden

Uit Bijbelse Boeken en Preken

Ga naar:navigatie, zoeken

Verwante bronnen
More Door John Piper
Auteur Index
More Over Liefde van God
Onderwerp Index
Over deze vertaling
English: Being Loved by Christ

© Desiring God

Share this
Onze Missie
Deze vertaling is van het Evangelie Vertalingen, een online dienst, de evangelie gecentreerde boeken en artikelen vrij verkrijgbaar in elke natie en taal.

Hier meer (English).
Hoe u kunt helpen
Als u goed Engels spreken, kunt u met ons vrijwillig als vertaler.

Hier meer (English).

Door John Piper Over Liefde van God

Vertaling door Bert Dijkhoff

Review U kunt ons helpen door de herziening van deze vertaling voor de nauwkeurigheid. Hier meer (English).Witte Donderdag

Johannes 13:11

Het was kort voor het pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat Hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die Hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan.

De liefde van Christus voor Paulus

Ik wil dat we een paar minuten nadenken over geliefd worden door Christus. Ik wou dat ik iets kon zeggen wat u hetzelfde gevoel geeft geliefd te zijn door Christus zoals de apostel Paulus dat voelde. Luister hoe hij sprak over geliefd worden door Christus:

Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. (Galaten 2:20)

Zijn hele leven was slechts een dagelijkse nieuwe constatering van wat het betekent om geliefd te worden door de Zoon van God – wat het van moment tot moment betekent om erop te kunnen vertrouwen geliefd te worden door Jezus.

Op een andere plek zegt hij:

Wat ons drijft is de liefde van Christus. (2 Korintiërs 5:14)

Geliefd te worden door Christus was de heersende factor in zijn leven. Als hij de een of andere verkeerde weg insloeg, was het de liefde van Christus die hem in toom hield, die hem tegenhield, en hem bracht op de weg van de waarheid.

De onomstotelijkste waarheid in zijn leven was dat hij door Jezus Christus geliefd werd. Het was de granieten fundering onder een leven vol enorm lijden. Het maakte Paulus uiterst onverwoestbaar in zijn vertrouwen richting God.

Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt, zit aan de rechterhand van God en pleit voor ons. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? Er staat geschreven: ‘Om U worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.’ Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij Hem die ons zijn liefde heeft bewezen.2

Toen Paulus werd geconfronteerd met de ellende van het leven en zich bedreigd voelde, als een lam dat naar de slacht gebracht wordt, gebruikte hij deze ellende niet als een argument dat Christus niet meer van hem hield. Integendeel, hij gebruikte de liefde van Christus tegen de ellende en zei: “Je kunt me niet scheiden van deze gigantische liefde. In feite zal deze liefde waarmee de Zoon van God van me houdt, me in deze nood meer maken dan een overwinnaar!”

Door Jezus Christus geliefd te zijn is letterlijk iets onbeschrijfelijks. Het gaat dieper dan wie van ons kent. En hoe graag wou Paulus dat wij de liefde van Christus kennen zoals hij die kende! Herinnert u zich hoe hij voor ons bad in Efeziërs 3:18-19?

Dan zult u met alle heiligen in staat zijn de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte te begrijpen, ja de liefde van Christus te kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u geheel vervuld zult raken van de volheid van God.

Paulus vergeleek nagenoeg het kennen van de liefde van Christus met het vervuld zijn van de volheid van God. Geliefd zijn door Christus betekent vol van God zijn.

Jezus’ unieke liefde voor zijn mensen

Dus wat ik wil doen is die ene vers van de vorige donderdagavond nemen en het voor u houden met het gebed dat God zal zorgen dat u weet wat het is om geliefd te zijn door Jezus Christus.

Het was kort voor het pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat Hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die Hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan.

Kijk eens van wie hij houdt: “Hij had de mensen die Hem in de wereld toebehoorden lief.”

“Hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten.” “De goede herder geeft zijn leven voor de schapen” (Johannes 10:3, 15, 27). “Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden” (Johannes 15:13). “Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in Mij geloven” (Johannes 17:20).

“Zijn mensen.” “Zijn schapen.” “Zijn vrienden.” “Gelovigen.”

Hier hebben we iets zeer kostbaars, krachtigs en leven-veranderend. De liefde van Jezus voor zijn mensen, voor zijn schapen, voor zijn vrienden, voor gelovigen is groter dan de liefde die de wereld geboden werd – het medeleven dat zij die honger hadden voedde en de zieken heelde en goed nieuws verkondigde aan de armen.

En in deze vers wil Johannes dat degenen onder ons die zijn mensen, zijn schapen, zijn vrienden zijn, voor ons iets unieks horen. Het is niet toevallig dat Jezus’ liefde voor de kerk in Efeziërs 5 wordt vergeleken met de liefde van een man voor zijn vrouw. Dat komt omdat Christus een liefdesrelatie heeft met zijn mensen, die niet dezelfde is als de algemene liefde die hij heeft voor de wereld.

Er bestaat een soort liefde die ik kan hebben voor alle vrouwen en mannen maar als ik heb gezworen in een plechtig verbond om alle anderen te verlaten en alleen Noële3 trouw te zijn en van haar te houden en haar te koesteren in rijkdom en armoede, in goede en slechte tijden, bij ziekte en gezondheid, tot de dood ons scheidt, wordt onze liefde een bescheiden weerspiegeling van wat het betekent dat Jezus houdt van zijn eigen mensen, zijn schapen, zijn vrienden, zijn bruid.

Als u in Jezus Christus gelooft, denk dan niet over zijn liefde voor u in termen van de liefde die hij heeft voor de wereld. Denk aan die liefde die aangrijpt, aanhecht, verenigt, koestert en verdedigt. Denk aan een huwelijksverbond tussen u en hem waarin hij bij zijn heiligheid heeft gezworen van u te houden met een reddende, zuiverende, verheerlijkende liefde. En breng de woorden uit Psalm 89:35 nog eens in herinnering: “Ik zal mijn verbond niet schenden, mijn woorden niet herroepen.”

Denk in deze laatste, prachtige dagen van de Heilige Week eens na over die kostbare waarheid die ligt in de woorden “zijn eigen mensen.” “Hij had de mensen die Hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan.”

De lengte en diepte van Jezus’ liefde

Denk ten slotte eens na over de twee richtingen van zijn liefde: “Had … lief” en “zijn liefde … tot het uiterste.” Toen ik vanmorgen nadacht over deze twee frasen, hoorde ik het volgende.

Hij hield van ons in het leven en hij hield van ons in de dood. Hij heeft van ons gehouden in de eenvoudigste tijden en heeft van ons gehouden in de moeilijkste tijden. Hij heeft van ons gehouden met woorden, brood en verbinding, en hij hield van ons met bloed, pijn en de dood. Hij hield langdurig van ons door de jaren heen, en hij hield intens van ons tot in grote diepten.

Wij zijn geneigd te geloven dat iemand van ons houdt wanneer er twee dingen gebeuren – ze blijven bij ons door de tijd heen en ze blijven bij ons als het hen veel kost. Dat zijn de twee dingen die ik in deze vers zie: hij hield door de jaren heen van ons (met geduld voor onze zonden en misvattingen) en hij houdt van ons tot het uiterste, tot in de dieptes van het lijden in onze naam.

Dat is waar we naar verlangen en dat is wat we hebben door het geloof – een ervaring om geliefd te worden met een blijvende liefde die niet wisselvallig is, of onzeker, of grillig maar duurzaam, constant en stabiel. Maar niet alleen een liefde die langdurig is, die door de tijd heen blijft bestaan, door alle tijden, maar ook een liefde die diepgaand is. We verlangen er naar geliefd te zijn, radicaal, diep, langdurig en gepassioneerd.

En het woord zegt ons: “Hij had de mensen die Hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan.” Het was langdurig en het ging diep.

O moge God ons de kracht geven om met alle heiligen te bevatten wat de hoogte, diepte, lengte en breedte is, en om de liefde van Christus te kennen, die alle kennis te boven gaat, opdat we vervuld zijn van de volheid van God.


Noot van de vertaler

1Bijbelteksten zijn geciteerd uit de Nieuwe Bijbelvertaling van 2021 (NBV21)
2Romeinen 8:34-37
3Noële Piper is de vrouw John Piper, de auteur van deze preek