Een vurige getuige van het licht

Uit Bijbelse Boeken en Preken

Ga naar:navigatie, zoeken

Verwante bronnen
More Door John Piper
Auteur Index
More Over Incarnatie
Onderwerp Index
Over deze vertaling
English: A Burning Witness to the Light

© Desiring God

Share this
Onze Missie
Deze vertaling is van het Evangelie Vertalingen, een online dienst, de evangelie gecentreerde boeken en artikelen vrij verkrijgbaar in elke natie en taal.

Hier meer (English).
Hoe u kunt helpen
Als u goed Engels spreken, kunt u met ons vrijwillig als vertaler.

Hier meer (English).

Door John Piper Over Incarnatie
Een deel van de The Word Became Flesh and Dwelt Among Us: Sermons on John 1-serie

Vertaling door Bert Dijkhoff

Review U kunt ons helpen door de herziening van deze vertaling voor de nauwkeurigheid. Hier meer (English).Johannes 1:6-81

Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen hem zou geloven. Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht.

Laten we nog even in herinnering roepen waarom dit evangelie geschreven was. Johannes 20:31: “Maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leven ontvangt door zijn naam.” Dus deze morgen is het mijn doel om als predikant van deze woorden te zorgen dat u gelooft in Jezus als Zoon van God en dat u de vernieuwing van het leven zult ervaren.

Inhoud

De manier om een vernieuwd leven te krijgen

Waarom ik het heb over een vernieuwd leven is omdat in Johannes 10:10 Jezus zei dat hij op aarde is gekomen opdat zijn schapen een overvloedig leven kunnen krijgen: “Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.” Deze term (perisson) houdt overvloed, exces en overschot in. Het idee is dat Jezus leven geeft dat meer is dan een gewoon leven. Het leven van een christen is leven boven leven. Overvloedig leven. Leven toegevoegd aan het leven.

De manier om dit leven van Jezus te krijgen, is door in hem te geloven. Johannes 5:24: “Werkelijk, Ik verzeker u, wie luistert naar wat Ik zeg en Hem gelooft die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven.” Onthoudt: NIET alleen zullen de rechtvaardigen op een dag een eeuwig leven voorbij het graf hebben, MAAR zijn ze nu al (door te geloven) overgegaan van de dood naar het leven. U kunt deze morgen een nieuw leven krijgen, een leven dat meer is dan het leven dat u tot nu toe kent, leven dat zo wonderbaarlijk is dat het een overgang is van de dood naar het leven. En zelfs christenen van wie het geloof is verzwakt en die de volle kracht van het nieuwe leven hebben verloren, kunnen deze morgen een krachtiger geloof en een voller leven vinden in deze woorden.

Dat is ons doel: deze dingen staan geschreven (in Johannes) en deze boodschap wordt gepredikt opdat u zult geloven in Jezus (zoals u nog nooit eerder hebt geloofd) en zult geloven leven te hebben (zoals u nog nooit eerder heeft gehad).

Onze tekst van vandaag kan worden samengevat in drie stellingen:

 1. God zond een man met de naam Johannes (v. 6)
 2. Johannes kwam om te getuigen van het licht (v. 7a)
 3. Het doel van de getuigenverklaring was dat iedereen zal geloven (v. 7b)

Laten we ze stuk voor stuk behandelen en zorgen dat ze ons dichterbij het evangelisch doel en het doel van deze preek brengen: geloven in Jezus Christus en het overvloedig leven in zijn naam.

1. God zond een menselijke getuige

God zond een man met de naam Johannes.

Johannes 1:6: “Er kwam iemand die door God was gezonden: hij heette Johannes.”

Waarom wordt Johannes hier geïntroduceerd?

Waarom introduceert Johannes, de schrijver van het evangelie, uitgerekend hier Johannes de Doper op deze wijze? Het lijkt abrupt. Vers 5 gaat over het licht dat schijnt in de duisternis en de duisternis die het niet in haar macht heeft gekregen, en vers 9 gaat door met het hebben over het licht dat naar de wereld kwam. En verzen 6-8 lijken een onderbreking. Waarom niet eerst Jezus volledig introduceren en daarna pas Johannes de Doper?

Wel, Johannes had het op die manier kunnen opschrijven. Maar dat deed hij niet. En het effect van de manier waarop hij het schreef is bedoeld om het vanaf het begin glashelder te maken dat Gods wegen om het licht van Christus te laten schijnen in de wereld, lopen via menselijke getuigen. Gods methode om de duisternis terug te dringen, is met behulp van menselijke getuigen.

Dat hoefde niet op die manier. God had ervoor kunnen zorgen dat het licht van Christus op een andere manier zou worden verspreid. Hij had dat met engelen kunnen doen. Hij had het evangelie in de lucht kunnen schrijven met dikke, opgeblazen witte letters gemaakt van wolken. Hij had de wind kunnen laten spreken. Maar in de plaats daarvan koos God ervoor mensen op te roepen en te zenden om te getuigen van het licht. “Er kwam iemand [een mens] die door God was gezonden: hij heette Johannes.”

Dit basisprincipe is hier nog duidelijker want Johannes werd gezonden om te getuigen van het licht terwijl het licht er al was. Zodra het licht in de wereld was – zodra Jezus kwam – zorgde God voor de voorbereiding en zending van een menselijk wezen direct naast het licht om te getuigen van het licht. Jezus had Johannes de Doper niet nodig om bekend te worden. Hij had die klus zelf kunnen klaren – hij was het licht van de wereld. Maar kennelijk bepaalt Gods wijsheid dat zijn Zoon aangekondigd, omgeroepen en verkondigd wordt door de mensen die hij zendt. Kennelijk weet God dat dit de manier is om de grootste blijdschap te brengen bij de mensen en de grootste glorie bij zijn Zoon.

Vandaag houdt dat voor u ten minste twee dingen in.

Wees alert voor de eventuele oproep van God in uw leven

Een daarvan is dat u alert moet zijn vanwege een eventuele oproep van God in uw leven. Alle christenen moeten het licht van de wereld zijn (Mattheüs 5:16). Allemaal zijn ze opgeroepen om te getuigen van het licht (Handelingen 1:8, 1 Petrus 2:9). Maar op een specifieke manier roept God sommigen op voor speciale taken.

“Vraag dus de eigenaar van de oogst of Hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen” (Mattheüs 9:38). “En hoe kunnen ze in Hem geloven zonder dat iemand Hem verkondigt? En hoe kan iemand verkondigen als hij niet is uitgezonden?” (Romeinen 10:14-15). “Zorg voor uzelf en voor de hele kudde waarover de heilige Geest u als leiders heeft aangesteld” (Handelingen 20:28).

Het kan een oproep zijn om een evangelische zendeling te worden. Het kan een eenmalige of periodieke zending zijn in het kader van een speciale opdracht (aan de overkant van de oceaan of de overkant van de straat). Het is Gods manier om tot iemand te spreken en deze persoon te zenden om te getuigen van het licht. Wees bereid en sta open om die oproep te horen en accepteer die opdracht. Ga er niet vanuit dat wat u nu doet, uw enige toekomstige missie is.

Wees bereid om te luisteren naar de getuigenis van anderen die naar u zijn gezonden

Wat het nog meer inhoudt is dat u bereid moet zijn en open moet staan om te luisteren naar de getuigenverklaringen van anderen die naar u zijn gezonden. God wil niet alleen met u communiceren via uw persoonlijke Bijbellezing maar ook via medemensen. Hij wil met u communiceren via mijn prediking, via uw zondagsschooldocent en via gelovige ouders. We moeten ervan bewust zijn dat het Gods methode is om met ons te communiceren via hen die hij oproept en zendt. Waarom zou hij hen zenden als hij niets heeft om ons te vertellen via hen?

Ik bid dat tegen de tijd dat mijn leven op aarde voorbij is, duizenden mensen zo’n beslissend, levensveranderend woord van God door mij hebben gehoord dat ze zullen zeggen: “Er kwam iemand die door God was gezonden: hij heette John.” En zullen er niet veel jonge vrouwen zijn die, als ze terugkijken op hun jeugd, zeggen: “Er kwam een vrouw die door God was gezonden: zij heette Marlene”? En ik vraag me af hoeveel er zullen zeggen: “Er kwam een vrouw die door God was gezonden: zij heette Lollie”?

Wees bereid en sta open voor Gods oproep in uw leven om gezonden te worden en van het licht te getuigen, en wees bereid en sta open om het aan u gericht woord van God te herkennen wanneer het komt via anderen die God naar u heeft gezonden.

Dat is de eerste stap in onze tekst: God zond een man met de naam Johannes (vers 6). Gods methode om het licht van Christus te verspreiden verloopt via menselijke getuigen.

2. Om te getuigen van het licht

Johannes kwam als getuige, om van het licht te getuigen (v. 7a).

God sprak tot Johannes en gaf hem een teken

De tweede stap in de tekst is dat hun getuigenissen de manier vormen waarop God mensen gebruikt om het licht aan te prijzen. Johannes was een getuige. Een getuige is iemand met enige ervaring en kennis, die kan helpen om de waarheid te vinden betreffende iets waarover onenigheid is. God had met Johannes in de wildernis gesproken over de komst van de Messias, en zijn ontmoeting met Jezus bij de doop gaf hem de nodige ervaring om een betrouwbare getuige te zijn.

Verzen 33-34: ‘Nog wist ik niet wie Hij was, maar Hij die mij gezonden heeft om met water te dopen, zei tegen mij: “Wanneer je ziet dat de Geest op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die doopt met de heilige Geest.” En dat heb ik gezien, en ik getuig dat Hij de Zoon van God is.’

God had dus eerder tot Johannes gesproken over de Ene die komt. En toen gaf hij hem een teken om hem te laten weten dat Jezus Christus die Ene is. Vanaf dat moment droeg Johannes trouw zijn getuigenis uit over Jezus totdat hij ter dood werd veroordeeld vanwege zijn getuigenis.

Op 30 augustus 1744 preekte Jonathan Edwards in het kader van de wijding van Robert Abercrombie, en daarbij nam hij zijn tekst uit Johannes 5:35 waar Jezus zegt over Johannes’ getuigenis: “Johannes was een lamp die helder brandde, en een tijdlang hebt u zich over zijn licht verheugd.” Edwards ontwikkelde het standpunt dat een trouwe getuige van het evangelie vurig is en straalt. Dat wil zeggen dat een warme bezieling en het licht van de waarheid aanwezig zijn. Johannes de Doper had beide, en daarin is hij een groot voorbeeld voor ons.

Het licht van de waarheid

Eerst was er het licht van de waarheid in zijn getuigenis. God liet hem veel geweldige dingen over Jezus zien. Hier zijn een paar van de dingen die hij zei over Jezus:

 1. Johannes 1:23, hij is “de Heer.” Johannes identificeert zich als de stem die roept in de woestijn: “Maak recht de weg van de Heer.” Dat is iets wat verbazing wekt want in Jesaja 40:3 was “de Heer” een verwijzing naar God zelf. Johannes paste het toe op Jezus
 2. Johannes 1:27, Jezus is zo groots dat Johannes niet waardig is om de riemen van zijn sandalen los te maken. Johannes spreekt over Jezus als: “Hij de na mij komt – ik ben het niet eens waard om de riemen van zijn sandalen los te maken.”
 3. Johannes 1:29, Jezus is het Lam Gods die de zonde van de wereld wegneemt. Johannes zegt: “Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.” Johannes had dat waarschijnlijk ontdekt toen hij mediteerde over Jesaja 53:6-7
 4. Johannes 1:33, Jezus is degene die zijn mensen zal dopen met de heilige Geest. Johannes zegt: “Wanneer je ziet dat de Geest op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die doopt met de heilige Geest.” Hij stort de Geest uit. Hij is de bron van de Geest
 5. Johannes 1:34, Jezus is de Zoon van God. Johannes getuigt: “En dat heb ik gezien, en ik getuig dat Hij de Zoon van God is.” Dat sluit goed aan bij de lijn waarin Jezus “de Heer” wordt genoemd.

(Zie ook 1:30 en 3:29 voor Johannes’ andere getuigenissen)

De warmte van de bezieling

Maar niet alleen was zijn getuigenis een helder baken van waarheid, het was ook vurige bezieling. Johannes’ leven evenals zijn boodschap waren een trouwe getuigenis van de waarheid. Beschouw ten minste drie dingen die onze getuigenis van Christus ook geloofwaardiger zouden maken.

 1. Johannes’ eenvoud. Hij verbleef jarenlang in de woestijn. Hij droeg eenvoudige leren kleding (Marcus 1:6). Hij at honing en sprinkhanen (Marcus 1:6). Zijn hele leven stond lijnrecht tegenover de luxe van die dagen (Lucas 7:25-26). Dat gaf een enorme kracht aan zijn profetische boodschap toen hij tegen de menigte zei: “Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft” (Lucas 3:10-14).
 2. Johannes’ bescheidenheid. In zekere zin was Johannes’ rol tragisch – de laatste profeet voor de Heer en daarvoor vermoord terwijl de christelijke beweging die hij diende net op gang kwam (het is als Mozes die stierf zonder het beloofde land ingegaan te zijn, alleen had Johannes niet, zoals Mozes, iets verkeerd gedaan). Maar Johannes nam zijn rol op zich zonder verbittering. Hij zei in 1:27: “Hij die na mij komt – ik ben het niet eens waard om de riemen van zijn sandalen los te maken.” En toen de discipelen klaagden dat Jezus de show stal (“iedereen gaat naar Hem toe!” 3:26), zei Johannes in 3:29-30: “De bruidegom krijgt de bruid; de vriend van de bruidegom staat te luisteren en is blij als hij de stem van de bruidegom hoort. Zo vergaat het ook mij: mijn vreugde is volkomen. Hij moet groter worden en ik kleiner.” Johannes’ getuigenis straalde van authenticiteit want hij was waarlijk een bescheiden man.
 3. Johannes’ moed. Johannes hield tot het einde toe vast aan zijn boodschap van gerechtigheid, en dat kostte hem zijn leven. Hoeveel redenen zouden we wel niet kunnen bedenken waarom het niet prudent zou zijn om schande te spreken van Herodes’ zonde dat hij de vrouw van zijn broer had genomen! Johannes is een groot voorbeeld van iemand die principieel handelde en niet op basis van behoedzaamheid. En Jezus zei dat er geen groter mens heeft geleefd dan Johannes (Lucas 7:28). Zijn getuigenis blaakt van realisme want hij was een gigantisch moedige man.

Dus de eerste stap in onze tekst (v. 6) was dat God iemand zond die Johannes heette. Dat is Gods methode om het licht te verspreiden met behulp van mensen.

En de tweede stap in onze tekst is dat “Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen” (v. 7a). De manier waarop God mensen gebruikt om het licht te verspreiden is via hun getuigenissen. Johannes was een brandende en schijnende lamp voor Jezus. Hij brandde van bezieling en scheen met het licht van de waarheid. En zo zou onze getuigenis ook moeten zijn.

3. Opdat we geloven

Ten slotte, de derde stap in de tekst is dat we zullen geloven.

Vers 7: “Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen hem zou geloven.” Let op: “hem zou geloven” en niet in hem zou geloven. Het doel van zijn getuigenis was dat wij allemaal geloven in Jezus.

Johannes’ hele leven wijst op de waarheid en waarde van de Ene die kwam na hem, Jezus. God zond hem opdat wij zouden geloven in Jezus. Johannes getuigde de waarheid om te zorgen dat we zullen geloven in Jezus. Johannes brandde van bezieling opdat we zullen geloven in Jezus. Het evangelie is geschreven zodat we zullen geloven in Jezus. En ik wil nu voor ons allemaal bidden opdat we geloven in Jezus.

Een afsluitend gebed

Vader, ik bid nu in Jezus’ grote naam dat u de harten van ons allemaal laat neigen naar het geloven in Jezus. Om te geloven …

Mocht iets u hinderen om ten volle te geloven in Jezus, laat het ons dan weten zodat we u meer redenen kunnen laten zien om te geloven en met u kunnen bidden voor de genade om te geloven. Kerst is een prachtige tijd voor het geloof en om het eeuwig leven te hebben.


Noot van de vertaler

1 Bijbelteksten zijn geciteerd uit de Nieuwe Bijbelvertaling 2021 (NBV21)