Gekochte vreugde

Uit Bijbelse Boeken en Preken

Ga naar:navigatie, zoeken

Verwante bronnen
More Door John Piper
Auteur Index
More Over Evangelie
Onderwerp Index
Over deze vertaling
English: Joy Purchased

© Desiring God

Share this
Onze Missie
Deze vertaling is van het Evangelie Vertalingen, een online dienst, de evangelie gecentreerde boeken en artikelen vrij verkrijgbaar in elke natie en taal.

Hier meer (English).
Hoe u kunt helpen
Als u goed Engels spreken, kunt u met ons vrijwillig als vertaler.

Hier meer (English).

Door John Piper Over Evangelie
Een deel van de Zoektocht naar Blijdschap-serie

Vertaling door Bert Dijkhoff

Review U kunt ons helpen door de herziening van deze vertaling voor de nauwkeurigheid. Hier meer (English).Romeinen 5:6-81

Toen wij nog hulpeloos waren is Christus immers voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven. 7 Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven; slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. 8 Maar God bewijst ons zijn liefde, doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.

Deze morgen richten we ons rechtstreeks op het hart van het evangelie – het goede nieuws der christenen. Tot nu toe hebben we gekeken naar vier Bijbelse waarheden die het evangelie inzichtelijk maken. Laat me nog even naar deze vier waarheden terugkijken en dan laten zien dat de vijfde waarheid Gods genadig antwoord is op onze grootste behoefte.

Inhoud

Terugblik op de vier waarheden die we tot nu toe besproken hebben

Waarheid #1 beschreef het vreugdevol doel van God – GOD SCHIEP ONS VOOR ZIJN GLORIE. Zijn ontwerp van de schepping houdt in dat hij zijn eigen schoonheid, excellentie, wijsheid, gerechtigheid, macht en liefde laat zien voor de vreugde van zijn schepselen. God zelf staat centraal in het universum, niet de mens. Wij bestaan voor zijn glorie.

Waarheid #2 beschreef de vreugdevolle plicht van de mens – ELK MENS ZOU MOETEN LEVEN VOOR GODS GLORIE. Met andere woorden de zin van het leven is afgeleid van Gods reden voor het scheppen. Kort geleden ontving ik een brief van John Jenstad, waarin hij schreef: “Mens zijn is iets echt geweldigs.” Opgeroepen om te leven voor de glorie van God door hem te vertrouwen, te danken, te aanbidden en te gehoorzamen - terwijl onze eigen eeuwige bestemming op de waagschaal ligt. Het is iets geweldigs om geschapen te zijn naar het evenbeeld van God – om te eten, te drinken, te werken en te spelen voor Gods glorie. Dat is onze vreugdevolle plicht als menselijke wezens.

Waarheid #3 beschreef hoe wij allemaal deze vreugde hebben ingeruild tegen het vluchtig plezier der zonde – IEDER VAN ONS HEEFT GEFAALD OM GOD TE VEREREN ZOALS WE ZOUDEN MOETEN DOEN. We hebben niet zodanig van God gehouden, God vertrouwt, God bedankt of God gehoorzaamt dat het ook maar in de buurt komt van de wijze waarop we dat hadden moeten doen. Of mensen nu denken dat ze goede mensen zijn of niet, ze moeten dit toegeven. God was niet het centrum van hun levens. Ze hebben niet alles wat ze deden gedaan voor zijn glorie. Niemand van ons heeft dat.

Dus waarheid #4 beschreef hoe de vreugde waarvoor we waren geschapen, verspeeld is – WIJ ALLEN ZIJN ONDERWORPEN AAN GODS RECHTVAARDIGE VEROORDELING. God is een rechtvaardige God. Zijn gerechtigheid is absoluut en er is geen compromis in zijn verplichting om alles te doen voor zijn glorie. Dus als we de glorie van God voor iets anders inruilen en niet voor zijn glorie leven, stellen we onszelf onder zijn gerechte toorn. Met andere woorden, als we erop staan zijn glorie te vertrappen met onverschilligheid, ongeloof, ondankbaarheid of ongehoorzaamheid, dan zal hij de waarde van zijn glorie herstellen door ons voor eeuwig te straffen in de hel.

Dus wat we aan de hand van deze vier waarheden hebben gezien is dat het grootste gevaar voor de mensheid niet een kernoorlog, aids, communisme, het broeikaseffect of een rassenstrijd is. Het grootste gevaar voor de mensheid is de toorn van God. Ons omvangrijkst probleem is dat Gods gerechtigheid onze veroordeling vereist omdat wij allen – een ieder van ons – zijn glorie hebben veracht.

God zond Zijn enige Zoon om te voorzien in het eeuwig leven

Nu zijn we zover dat we Waarheid #5 begrijpen. Deze waarheid is het hart van het evangelie – GOD ZOND ZIJN ENIGE ZOON JEZUS OM TE VOORZIEN IN HET EEUWIG LEVEN. Of, zoals 1 Timotheüs 1:15 het stelt: “Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te redden.”

Dus wat we deze morgen willen doen in de paar minuten die we hebben, is zo goed als we kunnen duidelijk te maken hoe Jezus zondaars redt. Het aandachtspunt van Waarheid #5 is niet wat we moeten doen om gered te zijn (dat komt volgende week). De aandacht ligt hier op wat God deed om zondaars te redden.

In Romeinen 5:6-8 zegt Paulus:

Toen wij nog hulpeloos waren is Christus immers voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven. Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven; slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. Maar God bewijst ons zijn liefde, doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.

Let eens op drie dingen in deze tekst.

  1. De manier waarop Jezus zondaars redt, is door voor hen te sterven. “Is Christus immers voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven.” Waar in 1 Timotheüs 1:15 staat: “Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te redden,” betekent dit dat hij op aarde kwam om te sterven voor zondaars. Het eerste antwoord op de vraag, Hoe redt Jezus zondaars, is dat hij zondaars redt door voor hen te sterven.
  2. Het tweede wat opvalt in Romeinen 5:6-8 is dat u en ik dit reddingswerk niet zijn begonnen. Wij verdienden het niet en wij brachten het niet teweeg. Paulus zei dat we allen hulpeloos, goddeloos en zondaars waren. Het initiatief kwam geheel en al van God.
  3. Wat ons brengt bij het derde punt dat hier opvalt namelijk dat de dood van Christus voor zondaren een demonstratie is van Gods liefde. Vers 8: “Maar God bewijst ons zijn liefde, doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.” Krijg nooit de indruk dat God de Vader slechts een toornige God is, en God de Zoon, Jezus Christus een genadige God. Dat is niet waar. God de Vader plande onze redding en zond zijn enige Zoon omdat hij een God van de liefde is evenals een God van de toorn.

Hij is onze Rechter en wij staan onder zijn rechtvaardige veroordeling vanwege de manier waarop we zijn glorie hebben onteerd. Maar het wonder van Gods liefde bestaat eruit dat terwijl hij Rechter is en terwijl zijn gerechtige veroordeling op ons rust, hij ook een Redder is, die een route voor de ontsnapping aan zijn toorn heeft ontworpen.

Drie manieren waarop de dood van Jezus zondaren redt

Kunnen we nu begrijpen hoe het kan dat de dood van Jezus, Gods Zoon, zijn volk redt van de toorn van God? Laat me drie manieren noemen, beschreven in de Bijbel, waarop de dood van Christus zondaars redt.

1. Als losgeld

De dood van Christus wordt losgeld voor velen genoemd.

Jezus zei in Markus 10:45: “Want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.” 1 Petrus 1:18-19 luidt: “U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, maar met het kostbare bloed van Christus, als dat van een lam zonder smet of gebrek.” In 1 Korintiërs 6:19-20 staat: “Weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam.” Openbaringen 5:9 luidt: “Want U bent geslacht en met uw bloed hebt U voor God mensen gekocht uit alle landen en volken, van elke stam en taal.’”

Dus een manier om de dood van Christus te vatten is deze te zien als betaling van losgeld. Als u vraagt, Aan wie is dat losgeld betaald, zou u waarschijnlijk antwoorden Aan Satan of u kan antwoorden God – dat hij het aan zichzelf betaalde.

Ik denk dat het totaal verkeerd is te veronderstellen dat God Satan betaalde om zijn mensen te verlossen. Het is in contrast met Gods almacht om te denken dat hij aan de eisen van zijn aartsvijand tegemoet moet komen en het staat in contrast met zijn heiligheid om te denken dat hij het oer-kwaad de voorwaarden van de verlossing zou laten bepalen. Bovendien, in Markus 3:27 beschrijft Jezus hoe hij mensen bevrijdt van de banden met Satan – er staat dat hij de sterke man vastbindt en daarna zijn huis leeghaalt. Anders gezegd, hij onderhandelt niet met Satan als met een terrorist die gijzelaars vasthoudt. Hij valt binnen, bindt vast en verlost.

Ik denk daarom dat het klopt om te stellen dat door het sturen van zijn Zoon om te sterven voor onze zondes, God losgeld betaalde aan zichzelf. Met andere woorden, we zijn Satan niets schuldig en God is Satan niets schuldig. De grote schuld die ons boven het hoofd hangt is een schuld aan God. Hij is degene wie we onrecht hebben aangedaan met onze zonden. Hij is degene wiens eer bezoedelt en wiens naam ontheiligd is door ons wantrouwen en onze ongehoorzaamheid.

Het is dus niet moeilijk om te zien dat wanneer we verlost moeten worden van Gods rechtvaardige toorn, er een compensatie tegenover moet staan. Dus de eerste manier waarop de dood van Christus zondaars redt, is door ze vrij te kopen van de toorn van God.

Is u toen ik 1 Korintiërs 6:19-20 voorlas, opgevallen wat Gods doel was met deze manier waarop hij ons kocht of vrijkocht? Er staat “U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam.” De reden waarom u bent vrijgekocht is dat u zich nu weer kunt wijden aan het doel waarvoor u geschapen bent. Anders gezegd, de reden waarom Jezus stierf is om ons terug te brengen op het vreugdevol pad van het kennen en weerspiegelen van de glorie van God. Dus ik hoop dat u kunt zien hoe al deze vijf waarheden met elkaar samenhangen.

2. Als plaatsvervanging

De tweede manier waarop de Bijbel beschrijft hoe de dood van Christus zondaars redt, is door te laten zien dat hij onze plaatsvervanger is.

Vanwege de manier waarop we God onteerd hebben en zijn glorie gebagatelliseerd hebben, hangt er nu boven een ieder van ons een vloek, een rechtvaardige en oprechte straf van de veroordeling. En wat Christus deed bestond uit de oplegging van deze vloek en die veroordeling op zichzelf om zo de plaatsvervanger te worden van allen die vertrouwen in hem stellen.

Dus de manier waarop Christus ons redt van de zonde is door onze plaatsvervanger te worden. Hij droeg de vloek die wij hadden moeten dragen en hij droeg de zonde die ons eeuwige veroordeling zou hebben opgeleverd. Hij stond in onze schoenen en God liet op hem de wandaden van ons allen neerkomen (Jesaja 53:6).

3. Handhaving van de gerechtigheid van God

Ten slotte, de dood van Jezus redt omdat het een rehabilitatie van de gerechtigheid van God is. Dat is misschien de meest verwaarloosde maar toch fundamenteelste betekenis van de dood van Jezus. En misschien is het genegeerd omdat de eerste vier waarheden genegeerd zijn.

Laten we ons samen wenden tot Romeinen 3:25-26. Tenzij je begint met de glorie van God is dit aspect van de dood van Jezus zinloos.

Dus laat me de basis leggen voor het begrijpen van deze twee verzen uit Romeinen 3. God schiep de wereld voor zijn glorie. Gods gerechtigheid is zijn voortdurende toewijding aan het hooghouden van zijn glorie – wat het ondersteunen inhoudt van alles wat zijn glorie vergroot en het tegengaan van alles wat zijn glorie verkleint.

Aangezien wij allen zijn glorie hebben verkleint en onteerd, is hij door zijn gerechtigheid eraan gebonden om tegen ons te handelen met almachtige toorn. Hoe kan hij dan zondaren als ons redden en desondanks de waarde van zijn glorie hooghouden? Hoe kan hij schuldige zondaren vrijspreken en toch een rechtvaardige rechter zijn?

Romeinen 3:25-26 maken deze betekenis van Jezus’ dood heel duidelijk.

Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening [of: zoenoffer] te zijn voor wie gelooft. Hiermee toont God zijn gerechtigheid, want in zijn verdraagzaamheid gaat Hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan, om nu, in deze tijd, zijn gerechtigheid te bewijzen: Hij laat zien dat Hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft.

Let er eens goed op dat de reden waarom Jezus was gezonden om te sterven, bestond uit de demonstratie van Gods gerechtigheid. Waarom moest nu Gods gerechtigheid getoond worden? Antwoord (vers 25): “in zijn verdraagzaamheid gaat Hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan.” Anders geformuleerd, wanneer God voorbij gaat aan zonden – wanneer hij u of mij vergeeft – lijkt het alsof hij niet oprecht is. Het lijkt alsof hij geen oneindige waardering heeft voor zijn eigen glorie die wij hebben geminacht met onze zonden. En in feite zou het een verschrikkelijke ongerechtigheid zijn als God eenvoudigweg de zonde van de wereld onder het tapijt van het universum zou vegen alsof het niet iets geweldigs zou zijn om een schuldige zondaar vrij te spreken in Gods nabijheid.

Dus wat er gebeurde toen Christus stierf was dat God eens en voor altijd liet zien dat hij niet onverschillig is over de minachting die wij hebben gebracht over zijn glorie. Toen Christus stierf, stierf hij ter reparatie van de schade die wij hadden aangebracht aan Gods naam en Gods eer. Wat Christus deed toen hij stierf, was het handhaven van de gerechtigheid van God door middel van de redding van de zondaars. Als Christus niet in onze plaats was gestorven, kon de gerechtigheid maar op één manier gehandhaafd worden – door onze eeuwige verdoemenis.

Samenvatting

Laat me een samenvatting geven van de drie manieren waarop we hebben gezien dat de dood van Christus ons redt van de veroordeling en ons eeuwig leven oplevert. Ten eerste betreft het losgeld ter betaling van de enorme schuld die we bij God hebben vanwege onze zonden. Ten tweede is het plaatsvervanging. Hij draagt zelf onze zonden en onze vloek zodat wij verlost kunnen worden van schuld en bestraffing. Ten derde is het de handhaving van Gods gerechtigheid zodat hij zowel rechtvaardig kan zijn als degene die zij die vertrouwen in Jezus hebben, rechtvaardigt.

Mijn gebed is nu dat dit u allen duidelijk is – de dood van Jezus Christus is voor ons allen de enige manier om te ontkomen aan de toorn van God en om vrede te vinden met God. En deze duidelijkheid is niet het enige waarvoor ik bid maar ook dat het beklijft. Mij hartenwens en gebed aan God is dat u gered zult zijn. De weg is vrij. Er is volledig en gratis in voorzien. Hij rechtvaardigt hen die vertrouwen op Jezus. Stel uw gehele vertrouwen in hem en hij zal uw gehele Redder zijn.


Noot van de vertaler

1 Bijbelteksten zijn geciteerd uit de Nieuwe Bijbelvertaling van 2021 (NBV21)