Het doel van Gods liefde kon wel eens een andere zijn dan wat u denkt

Uit Bijbelse Boeken en Preken

Ga naar:navigatie, zoeken

Verwante bronnen
More Door John Piper
Auteur Index
More Over Liefde van God
Onderwerp Index
Over deze vertaling
English: The Goal of God's Love May Not Be What You Think It Is

© Desiring God

Share this
Onze Missie
Deze vertaling is van het Evangelie Vertalingen, een online dienst, de evangelie gecentreerde boeken en artikelen vrij verkrijgbaar in elke natie en taal.

Hier meer (English).
Hoe u kunt helpen
Als u goed Engels spreken, kunt u met ons vrijwillig als vertaler.

Hier meer (English).

Door John Piper Over Liefde van God

Vertaling door Bert Dijkhoff

Review U kunt ons helpen door de herziening van deze vertaling voor de nauwkeurigheid. Hier meer (English).Gaan mensen naar de Grand Canyon om hun zelfvertrouwen te vergroten? Waarschijnlijk niet. Dat is op z’n minst een hint dat de grootste vreugde in het leven niet komt van zelfgenot maar van het zien van iets geweldigs. En uiteindelijk is zelfs de Grand Canyon daarvoor niet toereikend. We zijn geschapen om te genieten van God.

Wij zijn allen geneigd om te geloven dat we in het middelpunt van het universum staan. Hoe kunnen we genezen worden van deze plezier-bedervende aandoening? Misschien door opnieuw te horen hoe extreem God-gericht de werkelijkheid is volgens de Bijbel.

Zowel het Oude als het Nieuwe Testament vertellen ons dat Gods liefde voor ons, voor ons een middel is om hem te verheerlijken. “Christus is een dienaar van de Joden geworden … om de heidenen in staat te stellen God te loven om zijn barmhartigheid”1 (Romeinen 15:8-9). God is barmhartig voor ons geweest opdat wij hem groter maken. We zien dat terug in de woorden: “God heeft ons vol liefde uitgekozen … om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade” (Efeziërs 1:4-6). Anders gezegd, het doel van Gods liefde voor ons is zorgen dat we hem kunnen vereren. Nog een verheldering uit Psalm 86:12-13: “U, Heer, mijn God, zal ik loven met heel mijn hart, uw naam voor eeuwig prijzen. Want u toont mij uw grote trouw.” Gods liefde vormt de basis. Zijn glorie is het doel.

Dat is ontluisterend. De liefde van God is niet omdat God veel belang in ons stelt, maar God houdt ons weg van egocentrisme zodat we er voor altijd van kunnen genieten veel belang in hem te stellen. En onze liefde voor naasten is niet omdat we veel belang in hen stellen, maar helpt hen om tevredenheid te vinden in onze gerichtheid op God. Ware liefde doelt op de voldoening van mensen in de glorie van God. Elke liefde die bij de mens eindigt, is uiteindelijk destructief. Het brengt mensen niet tot die ene eeuwigdurende vreugde, namelijk God. Liefde moet God centraal stellen anders is het geen ware liefde en onthoudt het mensen van de uiteindelijke hoop op vreugde.

Neem bijvoorbeeld het kruis van Christus. De dood van Jezus Christus is de ultieme uitdrukking van goddelijke liefde: “Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren” (Romeinen 5:8). Ook laat de Bijbel ons weten dat het doel van de dood van Christus was: “bewijs dat hij [God] rechtvaardig is, want in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan” (Romeinen 3:25). Voorbij gaan aan zonden zorgt voor een enorm probleem ten aanzien van de gerechtigheid van God. Het laat hem lijken op een rechter die misdadigers vrij laat zonder straf. Met andere woorden, de barmhartigheid van God brengt de gerechtigheid van God in gevaar.

Om zijn gerechtigheid te rechtvaardigen doet hij het ondenkbare – hij brengt zijn Zoon ter dood als plaatsvervangende straf voor onze zonden. Het kruis maakt het voor iedereen duidelijk dat God het kwaad niet onder het tapijt van het universum veegt. Hij bestraft het dóór Jezus voor hen die geloven.

Maar let er eens op dat in het hart van deze ultieme daad van liefde de rechtvaardiging ligt van de gerechtigheid van God. Goede Vrijdag-liefde is God-vererende liefde. God verheft God aan het kruis. Als hij dat niet had gedaan, zou hij niet rechtvaardig kunnen zijn en ons redden van de zonde. Maar het is een vergissing als je zegt: “Dus, als het doel was om ons te redden, dan waren wij het ultieme doel van het kruis.” Nee, we werden gered van de zonde om de glorie van God te kunnen zien en er van te kunnen genieten. Dat is het ultieme, liefdevolle doel van Christus’ dood. Hij stierf niet omdat hij veel belang in ons stelt, maar om ons te verlossen zodat we er voor altijd van kunnen genieten veel belang in God te stellen.

Het is grondig mis om van het kruis het bewijs te maken dat zelfvertrouwen de wortel is van mentale gezondheid. Als ik voor de liefde van God sta en geen gezonde, tevredenstellende, bevrijdende vreugde voel tenzij ik deze liefde omzet in een weerspiegeling van mijn zelfvertrouwen, dan ben ik als iemand die voor de Grand Canyon staat en geen bevredigende verwondering voelt eerdat hij deze vallei omzet in een zaak van eigen belang. Dat is niet de aanwezigheid van mentale gezondheid maar gebondenheid aan zichzelf.

De genezing van deze gebondenheid komt van het inzicht dat God het enige wezen in het universum is voor wie zelfverheerlijking de grootste daad van liefde is. Door zichzelf te verheffen – zoals de Grand Canyon – krijgt hij de glorie en wij de vreugde. Het grootste nieuws van de hele wereld is dat er uiteindelijk geen conflict ligt tussen mijn passie voor vreugde en Gods passie voor zijn glorie. De knoop die deze aan elkaar bindt is de waarheid dat God het meest vereerd is in ons als wij het meest tevreden zijn in hem. Jezus Christus stierf en herrees ter vergeving van het verraad van onze zielen die zich hebben gekeerd tegen het genieten van God in ruil voor zelfgenot. In het kruis van Christus redde God ons uit het spiegelpaleis en leidde ons naar buiten naar zijn majesteitelijke bergen en valleien. Niets stelt ons meer tevreden – of vergroot hem meer.


Noot van de vertaler

1Bijbelteksten zijn geciteerd uit de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)