Het lijden van Christus en de heerschappij van God

Uit Bijbelse Boeken en Preken

Ga naar:navigatie, zoeken

Verwante bronnen
More Door John Piper
Auteur Index
More Over Soevereiniteit van God
Onderwerp Index
Over deze vertaling
English: The Suffering of Christ and the Sovereignty of God

© Desiring God

Share this
Onze Missie
Deze vertaling is van het Evangelie Vertalingen, een online dienst, de evangelie gecentreerde boeken en artikelen vrij verkrijgbaar in elke natie en taal.

Hier meer (English).
Hoe u kunt helpen
Als u goed Engels spreken, kunt u met ons vrijwillig als vertaler.

Hier meer (English).

Door John Piper Over Soevereiniteit van God
Een deel van de 2005 Desiring God National Conference-serie

Vertaling door Bert Dijkhoff

Review U kunt ons helpen door de herziening van deze vertaling voor de nauwkeurigheid. Hier meer (English).Lijden en de heerschappij van God

2005 Desiring God Nationale Conferentie

Wat ik deze laatste sessie wil doen, is Christus in zijn lijden uitvergroten. Daarbij zou ik het willen wagen om de ultieme Bijbelse verklaring te geven voor het bestaan van dat lijden. En ik zou dat op zo’n manier willen doen dat u en ik vrij zullen zijn van de verlammende effecten van teleurstelling, zelfmedelijden, angst en trots zodat we ons bezig kunnen houden – valide of invalide – met het verspreiden van een passie voor de heerschappij van God in alle dingen (inclusief het lijden) voor de vreugde van alle mensen door Jezus Christus.

Inhoud

De ultieme Bijbelse verklaring voor het bestaan van het lijden

Ik geloof dat het hele universum bestaat ter weergave van de grootsheid van de glorie van de genade van God. Ik had versimpeld kunnen zeggen dat het hele universum bestaat ter weergave van de grootsheid van de glorie van God. Dat zou waar zijn. Maar de Bijbel is specifieker. De glorie van God schijnt het helderst, het volst, het mooist in de manifestatie van de glorie van zijn genade. Dat is dus het ultieme doel en de uiteindelijke verklaring voor alle dingen – inclusief het lijden.

God besloot in alle eeuwigheid om de grootsheid van de glorie van zijn genade te laten zien voor het plezier van zijn schepsels, en openbaarde ons dat dit het ultieme doel is en de verklaring waarom de zonde en het lijden bestaan, en waarom er een grote, lijdende Verlosser is. Jezus Christus, de Zoon van God, werd tot vlees om te lijden en te sterven en om door lijden en dood onwaardige zondaars als u en mij te redden. Deze komst om te lijden en te sterven is de hoogste manifestatie van de grootsheid van de glorie van de genade van God. Of om het iets anders te zeggen, de dood van Christus door ultiem lijden is de hoogste, duidelijkste, zekerste vertoning van de glorie van de genade van God. Als dat waar is, dan is er een verbazingwekkende waarheid onthuld, namelijk dat lijden een essentieel onderdeel is van het geschapen universum waarin de grootsheid van de glorie van de genade van God ten volle kan worden geopenbaard. Lijden is een essentieel onderdeel van de structuur van het universum zodat de erdoorheen gewoven genade gezien kan worden als datgene wat zij echt is.

Of om het kort en krachtig te stellen: de ultieme reden voor het bestaan van lijden in het universum is dat Christus de grootsheid van de glorie van de genade van God kon laten zien door zelf te lijden om ons lijden te overwinnen. Het lijden van de volkomen onschuldige en oneindige heilige Zoon van God in de plaats van volkomen onwaardige zondaars om ons de eeuwige vreugde te brengen, is de grootste vertoning van de glorie van Gods genade dat er ooit was of ooit zal kunnen zijn.

Bij het ontwerpen van een universum waarin de glorie van zijn genade getoond moet worden, koos God niet voor plan B. Dit was het moment – Goede Vrijdag – waarvoor alles in het universum was gepland. Er kon geen grotere vertoning van de glorie van de genade van God zijn dan dat wat er op Golgota gebeurde. Alles wat hierheen leidde en alles wat eruit voortvloeit, wordt er door verklaard inclusief al het leed van de wereld.

Het Bijbels pad dat naar deze waarheid leidt

Als u wilt, wandel met mij over het Bijbels pad dat me tot deze waarheid bracht. Tot nu toe lijkt het allemaal hoogdravende theologie of filosofie. Maar het is veel meer dan dat. Het is wat de woorden van de Schrift ons helder en duidelijk leren.

Openbaring 13:81

Laten we beginnen met Openbaring 13:8. Johannes schrijft: “En allen die op de aarde wonen, zullen het [beest] aanbidden, althans van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des leven van het Lam Dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af.” Dat is een goede, zorgvuldige, letterlijke vertaling. Het betekent dat voordat de wereld geschapen werd er een boek was dat het “boek des levens van het Lam Dat geslacht is” wordt genoemd. Het lam is de gekruisigde Jezus Christus. Het boek is het boek van de gekruisigde Jezus Christus. Dus voordat God de wereld schiep, had hij Jezus Christus die geslacht werd, op het oog en had hij mensen op het oog, die gekocht waren door zijn bloed en in dat boek waren genoteerd. Dus het lijden van Christus was geen tussentijdse correctie alsof het scheppingswerk niet ging volgens Gods plan. Nog voor het begin van de wereld had God een boek dat “het boek des leven van het Lam Dat geslacht is” wordt genoemd. Het slachten van het Lam werd beoogd voordat het scheppingswerk begon.

2 Timotheüs 1:9

Beschouw eens 2 Timotheüs 1:9. Paulus keek terug in de eeuwigheid voordat de tijden begonnen en zegt: “[God] heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is [dat wil zeggen, hij gaf ons zijn genade] in Christus Jezus vóór de tijden der eeuwen.” God gaf ons genade [onverdiende gunst – gunst voor zondaars, genade!] in Christus Jezus vóór de tijden der eeuwen. We waren nog niet geschapen. We bestonden nog niet zodanig dat we konden zondigen. Maar God had al besloten dat genade – een “in Christus” soort van genade, met bloed gekochte genade, zonde-overwinnende genade – ons deel zou worden via Christus Jezus. Dit alles eerder dan de schepping van de wereld.

Er is dus een “boek des levens van het Lam Dat geslacht is” en er vloeit “genade” naar onwaardige zondaars die nog niet geschapen zijn. En mis niet de kracht van dat woord “geslacht” (esphagmenou2): “het Lam Dat geslacht is.” Het wordt in het Nieuwe Testament alleen door apostel Johannes gebruikt en betekent letterlijk “slachting”. Hier hebben we dus het lijden – de slachting van de Zoon van God – in de gedachten en plannen van God nog voordat de wereld werd geschapen. Het Lam van God zal lijden. Hij zal geslacht worden. Dat is het plan.

Waarom? Ik toon u zo de Bijbeltekst die het antwoord geeft maar laat me het eerst nog een keer stellen: het is omdat het doel van de schepping is het zijn van de volste, duidelijkste, zekerste vertoning van de glorie van de genade van God. En die vertoning zal de slachting van het beste schepsel van het universum zijn voor miljoenen onwaardige zondaars. Het lijden en de dood van het Lam van God is in de geschiedenis de best mogelijke vertoning van de glorie van de genade van God. Daarom plande God dit voordat de wereld zou worden geschapen.

Efeziërs 1

Hier vindt u de Bijbelse onderbouwing, eerst in Efeziërs 1 en dan in Openbaring 5. In Efeziërs 1:4-5 zegt Paulus: “omdat Hij [God] ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem [dat is, in Christus]uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade.” Het doel van de hele heilsgeschiedenis is bewerkstelliging van lof van de heerlijkheid van de genade van God.

Maar kijk eens hoe Paulus twee keer in deze verzen zegt dat dit plan ontstond “in Christus” of “door Christus” voordat de wereld werd gegrondvest. Hij zegt in vers 4: God heeft ons vóór de grondlegging van de wereld uitverkoren in Christus, tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade. En hij zegt in vers 5: God heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, vóór de grondlegging van de wereld tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade. Wat betekent het dat we “in Christus” zijn uitverkoren en dat we “door Christus” zijn aangenomen? We weten dat in Paulus’ achterhoofd Christus leed en stierf als een verlosser zodat we aangenomen kunnen worden als kinderen van God (Galaten 4:5). Onze aanneming kon niet plaatsvinden los van de dood van Christus.

Dus wat Paulus bedoelt is dat ons uitverkoren “in Christus” en plannen om ons aan te nemen “door Christus” voorbereiding was om het lijden en de dood van zijn Zoon te plannen nog vóór de grondlegging van de wereld. En vers 6, 12 en 14 maken duidelijk dat het doel van zijn plan de bewerkstelliging is van “lof van de heerlijkheid van de genade van God.” Daar richtte God zich op. Daarom plande hij het lijden en de dood van zijn Zoon voor zondaars vóór de schepping van de wereld.

Openbaring 5:9-12

Kijk nu eens naar de tweede Bijbelse ondersteuning hiervoor in Openbaring 5:9-12. Hier aanbidden de hemelse machten het Lam juist omdat hij geslacht is – vermoord en afgeslacht.

En zij zongen een nieuw lied en zieden: U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie… En ik zag, en hoorde … rondom de troon … tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen. En zij zeiden met luide stem: Het Lam Dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen, en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging.

De hemelse machten richten hun verering niet gewoon op het Lam maar op het “Lam Dat geslacht is.” En ze zingen dat lied nog steeds in Openbaring 15:3. Daarom mogen we concluderen dat het middelpunt van de eeuwige hemelse verering de vertoning van de glorie van de genade van God in het geslacht Lam zal zijn. Engelen en alle verlosten zullen zingen van het lijden van het Lam voor eeuwig en altijd. Het lijden van de Zoon van God zal nooit vergeten worden. Het hoogste lijden dat er ooit was zal voor altijd en eeuwig het middelpunt zijn van onze aanbidding en bewondering. Dit is geen latere toevoeging van God. Dit is het plan van vóór de grondlegging van de wereld.

Al het andere is ondergeschikt aan dit plan. Al het andere is ingevoerd ten gunste van dit plan: de vertoning van de grootsheid van de glorie van de genade van God in het lijden van de Geliefde is het doel van de schepping en de voortzetting van het universum.

Het mysterie van God die besluit dat er zonde is maar zelf niet zondigt

Ziet u wat dit betekent voor zonde en lijden in het universum? Overeenkomstig dit goddelijk plan, staat God toe dat zonde in deze wereld komt. God verordent dat wat hij haat voorbij zal komen. Het is niet zondig van God te willen dat er zonde zij. We hoeven dit mysterie niet doorgronden. We mogen ons al tevreden stellen als we over de zonde van Adam en Eva zeggen wat Jozef zei over de zonde van zijn broers toen die hem als slaaf verkochten: “Julie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht” (Genesis 50:20).

Julie weliswaar, Adam en Eva, jullie hebben kwaad tegen God bedacht toen jullie hem afwezen als jullie Vader en Schat, maar Oh wat een oneindige goedheid plande hij via jullie zondeval! Het Zaad van de vrouw zal op een dag de kop van de grote Serpent verbrijzelen, en door zijn lijden zal hij de grootsheid van de glorie van de genade van God laten zien. Jullie hebben dat plan niet ondermijnd. Net als Jozef zondig werd verkocht als slaaf, hebben jullie je verkocht voor een appel. Jullie zijn gevallen en nu is de bühne klaar voor de perfecte vertoning van de grootsheid van de glorie van de genade van God.

Niet alleen kwam de zonde in de wereld maar via de zonde kwam het lijden en de dood. Paulus vertelt ons dat God de wereld onderwierp aan zinloosheid en corruptie via zijn heilige vloek. Hij formuleerde het als volgt in Romeinen 8:20-23:

Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam.

Toen de zonde in de wereld kwam, gingen er vreselijke, vreselijke dingen gebeuren. Ziektes, tekortkomingen, handicaps, natuurrampen, menselijke wreedheden – van het jongste kind tot de oudste knar, van de gemeenste schurk tot de beminnelijkste heilige – lijden onderscheidt niet naar persoon. Daarom zei Paulus in Romeinen 8:23: “Wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam.”

Ezechiël vertelt ons dat God geen vreugde schept in dit lijden. “Zo waar Ik leef, spreekt de Heere HEERE, Ik vind geen vreugde in de dood van de goddeloze” (Ezechiël 33:11). Maar het plan blijft bestaan, en Jeremia geeft ons een kijkje in de mysterieuze complexiteit van de gedachtegang van God in Klaagliederen 3:32-33: “Als hij leed berokkent, ontfermt hij zich ook, zo groot is zijn genade. Slechts met tegenzin brengt hij leed en rampspoed over de mensen³.” Letterlijk: “Niet van harte [millibbô] brengt hij leed en rampspoed over de mensen”. Hij verordent dat het lijden komt – “als hij leed berokkent” – maar zijn vreugde schept hij niet in dat lijden maar in het grote doel van de schepping: de vertoning van de glorie van de genade van God in het lijden van Christus ter verlossing van zondaars.

De bühne is speelklaar. Het drama van de heilsgeschiedenis begint zich te ontvouwen. De zonde is nu in haar volle en dodelijke kracht. Lijden en dood zijn alom en staan klaar om de Zoon van God te verzwelgen als hij komt. Alles staat op z’n plaats voor de grootst mogelijke vertoning van de glorie van de genade van God.

Dus toen de tijd rijp was zond God zijn Zoon de wereld in om te lijden in de plaats van zondaars. Elke fractie van zijn reddingswerk werd volbracht door het lijden. Door het leven en dood van Jezus Christus vindt lijden zijn hoogste doel en definitieve verklaring: het lijden bestaat zodat Christus de grootsheid van de glorie van de genade van God kan laten zien door zelf te lijden om ons lijden te overwinnen.

Alles – alles – wat Christus volbracht voor ons zondaars verwezenlijkte hij door te lijden. Alles waar we ooit vreugde uit zullen putten, komt tot ons dankzij het lijden.

De vertoning van de glorie van de genade van God in de prestaties van Christus verkregen door zijn lijden

Overdenk eens de vertoning van de glorie van de genade van God in de prestaties van Christus verkregen door zijn lijden.

1. Christus nam voor ons de woede van God op zich – en hij deed dat door te lijden.

Galaten 3:13: “Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt.” De woede van God, die ons eeuwig lijden zou hebben opgeleverd, viel nu ten deel aan Christus. Dit is de glorie van de genade en dat kon alleen komen door het lijden.

2. Christus droeg onze zonden en kocht onze vergeving – en hij deed dat door te lijden.

1 Petrus 2:24: “Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout.” Jesaja 53:5: “Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld.” De zonden die ons hadden moeten verbrijzelen onder de last van de schuld werden overgedragen aan Christus. Dit is de glorie van de genade en dat kon alleen komen door het lijden.

3. Christus voorzag in een perfect rechtvaardiging voor ons die de onze wordt in hem – en hij deed dat door te lijden.

Filippenzen 2:7-8: “[Die] zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood.” De gehoorzaamheid van Christus waardoor velen als rechtvaardigen worden aangemerkt (Romeinen 5:19) moest een gehoorzaamheid zijn tot de dood, ja, tot de kruisdood. Dit is de glorie van de genade en dat kon alleen komen door het lijden.

4. Christus overwon de dood – en hij deed dat door te lijden tot de dood.

Hebreeën 2:14-15: “Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen, en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren.” “Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus” (1 Korinthe 15:55-57). Dit is de glorie van de genade en dat kon alleen komen door het lijden.

5. Hij ontwapende Satan – en hij deed dat door te lijden.

Colossenzen 2:14-15: “Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.” Door het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, aan het kruis te nagelen en te annuleren, is de macht waarmee Satan ons kon vernietigen, gebroken. Satan heeft maar één wapen dat kan verdoemen tot de hel. De zonde als die niet vergeven is. Dit wapen werd Satan ontnomen door Christus aan het kruis. Dit is de glorie van de genade en dat kon alleen komen door het lijden.

6. Christus kocht de perfecte definitieve genezing voor al zijn mensen – en hij deed dat door te lijden.

Jesaja 53:5: “De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.” “Want het Lam, Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen” (Openbaring 7:17). Het Lam was geslacht en het Lam was opgestaan uit de dood en het Lam zal samen met de Vader alle tranen van onze ogen afwissen. Dit is de glorie van de genade en dat kon alleen komen door het lijden.

7. Christus zal ons uiteindelijk tot God brengen – en hij zal dat doen door te lijden.

1 Petrus 3:18: “Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen.” De uiteindelijke verworvenheid van het kruis is niet de bevrijding van ziekte maar verbondenheid met God. Daar zijn wij voor geschapen: zien, waarderen en tonen van de glorie van God. Dit is de glorie van de genade en dat kon alleen komen door het lijden.

De hoogste reden waarom lijden bestaat

Het hoogste doel van het universum is om de grootsheid van de glorie van de genade van God te laten zien. De hoogste, duidelijkste en zekerste vertoning van deze glorie is het lijden van de beste Persoon in het universum voor miljoenen onwaardige zondaars. Dus de hoogste reden waarom lijden in het universum bestaat is om te zorgen dat Christus de grootsheid van de glorie van de genade van God kan demonstreren door zelf te lijden om ons lijden te overwinnen en zo te zorgen voor de aanbidding van de glorie van de genade van God.

O Christenen, denk nog eens terug aan wat Carl Ellis, David Powlison, Mark Talbot, Steve Saint en Joni Eareckson Tada zeiden: ze zeiden allen, op hun manier, dat of we nou valide of invalide zijn, verlies lijden of vreugde vinden in vrienden, pijn lijden of plezier ervaren, allen van ons die in Christus geloven zijn onmetelijk rijk in hem en hebben zoveel om voor te leven. Verknoei uw leven niet. Geniet van de rijkdom die u heeft in Christus en zet u in ongeacht de kosten voor de verspreiding van uw rijkdom in deze wereld vol wanhoop.


Noot van de vertaler

1 Tenzij anders vermeld zijn Bijbelteksten geciteerd uit de Herziene Statenvertaling (HSV)

2 Grieks
3 Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)