Judas Iskariot, de zelfmoord van Satan, en de redding van de wereld

Uit Bijbelse Boeken en Preken

Ga naar:navigatie, zoeken

Verwante bronnen
More Door John Piper
Auteur Index
More Over Geschiedenis van de Verlossing
Onderwerp Index
Over deze vertaling
English: Judas Iscariot, the Suicide of Satan, and the Salvation of the World

© Desiring God

Share this
Onze Missie
Deze vertaling is van het Evangelie Vertalingen, een online dienst, de evangelie gecentreerde boeken en artikelen vrij verkrijgbaar in elke natie en taal.

Hier meer (English).
Hoe u kunt helpen
Als u goed Engels spreken, kunt u met ons vrijwillig als vertaler.

Hier meer (English).

Door John Piper Over Geschiedenis van de Verlossing
Een deel van de Spectacular Sins and Their Global Purpose in the Glory of Christ-serie

Vertaling door Bert Dijkhoff

Review U kunt ons helpen door de herziening van deze vertaling voor de nauwkeurigheid. Hier meer (English).Lucas 22:1-61

Het feest van het Ongedesemd brood, dat Pesach genoemd wordt, was bijna aangebroken. 2 De hogepriester en de schriftgeleerden wilden Hem uit de weg ruimen en zochten naar een goede gelegenheid, want ze waren bang voor de reactie van het volk. 3 Toen nam Satan bezit van Judas, bijgenaamd Iskariot, een van de twaalf. 4 Hij ging naar de hogepriester en tempelwachters en besprak met hen hoe hij Jezus aan hen zou kunnen uitleveren. 5 Ze waren opgetogen en spraken af dat ze hem daarvoor geld zouden geven. 6 Judas nam hun aanbod aan en zocht een gunstige gelegenheid om Jezus aan hen uit te leveren, zonder dat het volk het zou merken.

Dit is het afsluitend bericht van de serie met de naam Spectaculaire zonden en hun wereldwijde doel voor de glorie van Christus. Het streven was om te laten zien dat keer op keer in de wereldgeschiedenis, zonden die een bepaald tijdperk kenmerkten en de loop van de geschiedenis bepaalden, nooit de wereldwijde doelen van God om zijn Zoon te vereren en de mensen te redden, teniet deden maar deze juist vervulden.

Mijn gebed is dat, terwijl deze grote historische inzichten in Gods almacht over zonde plaats nemen in uw vernieuwde geest, ze een diepgaand praktisch effect zullen hebben door u sterker te maken bij verstikkend verdriet en u moedig zullen maken namens Christus tegenover gevaarlijke tegenstanders. Christus-verheerlijkende kracht tijdens rampen en Christus-verheerlijkende moed tijdens conflicten. Ik bid dat de Heer staaldraden en zijdedraden weeft in de stof waarvan uw ziel gemaakt is.

Inhoud

De historisch spectaculairste zonde: De moord op Jezus

De spectaculairste zonde die ooit begaan is in de geschiedenis van de wereld is de brute moord op Jezus Christus, de moreel perfecte, oneindig waardige, heilige Zoon van God. En waarschijnlijk de meest verachtelijke daad in het verloop van deze moord was het verraad van Jezus door een van zijn naaste vrienden, Judas Iskariot.

Judas was een van de twaalf apostelen die Jezus persoonlijk had uitgekozen en die bij Jezus waren tijdens zijn hele openbare diensttijd. Hem werd de kas van de hele groep toevertrouwd (Johannes 13:29). Hij zat dicht genoeg bij Jezus tijdens het Laatste Avondmaal om met hem uit dezelfde schaal te eten (Marcus 14:20).

“Satan nam bezit van Judas”

Over de avond van het Laatste Avondmaal vertelt Lucas ons in Lucas 22:3-6: “Toen nam Satan bezit van Judas … . Hij ging naar de hogepriester en tempelwachters en besprak met hen hoe hij Jezus aan hen zou kunnen uitleveren. Ze waren opgetogen en spraken af dat ze hem daarvoor geld zouden geven. Judas nam hun aanbod aan en zocht een gunstige gelegenheid om Jezus aan hen uit te leveren, zonder dat het volk het zou merken.” Later bracht hij de gezaghebbers naar Jezus in de tuin van Getsemane en verried Jezus met een kus (Lucas 22:47-48). Daarmee was Jezus’ dood bezegeld.

Als Lucas ons in vers 3 vertelt dat Satan bezit nam van Judas, komen verschillende vragen in ons op. 1) Een is of Satan domweg een goede Judas overmeesterde of dat Judas al op het slechte pad was en Satan gewoon besloot dat het nu tijd is. 2) Een andere vraag is waarom Satan dit zou doen want de dood en wederopstanding van Jezus zou leiden tot Satans finale nederlaag, en er zijn goede argumenten om te geloven dat Satan dat wist. 3) En de derde en belangrijkste vraag luidt: Waar was God toen dit plaats vond? Wat was zijn rol of geen-rol in de spectaculairste zonde ooit? Laten we nu deze vragen stuk voor stuk behandelen.

1) Satans macht in Judas’ zondige passies

Als er in Lucas 22:3 staat dat Satan bezit nam van Judas, hoe moeten we de wil van Judas en de macht van Satan dan zien? Judas was geen onschuldige omstander toen Satan bezit van hem nam. De apostel Johannes vertelt ons in Johannes 12:6 dat hij een dief was. Toen Judas kloeg dat Maria geld had verkwist door Jezus te zalven, merkte Johannes op: “Dat zei hij niet omdat hij zich om de armen bekommerde – hij was een dief: hij beheerde de kas en stal eruit.”

Als dat ongeloofwaardig klinkt, denk dan eens aan het schandalig gedrag van zogenaamde christelijke leiders vandaag de dag, die giften ten behoeve van de evangelische service gebruiken om voor $ 39.000,- per jaar te besteden aan kleding bij één winkel. en om hun kinderen op een $ 29.000,- dure reis naar de Bahama’s te sturen, en om in een witte Lexus en een rode Mercedes te rijden. Toen Judas naast Jezus zat met zijn vrome, religieuze kop en wegging en demonen uitdreef in Jezus’ naam, hield hij niet oprecht van Jezus. Hij hield van geld. Hij hield van macht en pleziertjes die je met geld kunt kopen.

Paulus informeert ons hoe dat samengaat met Satan’s macht. Luister naar Efeziërs 2:1-3: “U was dood door misstappen en zonden waarmee u voorheen de weg ging van de god van deze wereld, de heerser over de machten in de lucht [let eens op de samenhang: dood in zonden, satan volgen], de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn. Eens leefden wij allen net als zij: wij volgende onze wereldse begeerten en alle aardse verlangens die in ons opkwamen en stonden van nature bloot aan Gods toorn, net als ieder ander.” Dood in onze zonden, de begeerten van het vlees volgend, alle aardse verlangens en zo de heerser over de machten van de lucht dienend.

Satan neemt geen onschuldige mensen gevangen. Onschuldige mensen bestaan niet. Satan heeft macht waar zondige verlangens heersen. Judas hield van geld en dat verborg hij met een onechte, externe relatie met Jezus. En vervolgens verkocht hij hem voor dertig zilverstukken. Hoeveel van zijn stam lopen er tegenwoordig nog rond! Wees niet een van hen. En word niet door zo iemand bedrogen.

2) Satans rol in zijn eigen ondergang

De tweede vraag is waarom Satan Judas ertoe bracht om Jezus te verraden. Weet hij niet dat de dood en wederopstanding van Jezus zou uitmonden in Satans definitieve nederlaag (Colossenzen 2:13-15; Openbaring 12:11)? Er zijn goede redenen om aan te nemen dat Satan dat wist.

Toen Jezus zijn dienst op aarde aantrad, op weg was naar het kruis, probeerde Satan hem af te keren van het pad van lijden en opoffering. In de wildernis verleidde hij hem om stenen in brood te veranderen, van de tempel te springen en de heerschappij over de wereld te krijgen door hem te aanbidden (Mattheüs 4:1-11). Het punt van al deze verleidingen is: bewandel niet het pad van lijden, opoffering en dood. Wend uw macht aan om aan het lijden te ontsnappen. Wanneer u de Zoon van God bent, laat zien dat u het recht heeft om te heersen. En ik kan u helpen om dat te doen. Wat u ook doet, ga niet naar het kruis.

Herinnert u zich nog de tijd waarin Jezus voorspelde dat hij veel te lijden zou hebben van de ouderlingen en de hogepriesters, en vermoord zou worden, en Petrus hem weersprak door te zeggen: “God verhoede het, Heer! Dat zal U zeker niet gebeuren!” (Mattheüs 16:22). Met andere woorden, ik zal ervoor zorgen dat u zo niet vermoord zult worden. Jezus prees hem niet. Hij zei: “Ga terug, Satan, achter Mij! Je bent een valstrik voor Me. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat mensen willen” (Mattheüs 16:23). Jezus hinderen om naar het kruis te gaan, was het werk van Satan. Satan wou niet dat Jezus gekruisigd zou worden. Dat zou zijn tenietdoening worden.

Maar hij is hier in Lucas 22:3 bezit nemend van Judas die hij er zo toe brengt de Heer te verraden en hem naar het kruis te brengen. Waarom deze denkomslag? Waarom hem proberen weg te leiden van het kruis en daarna het initiatief te nemen om hem naar het kruis te brengen? Dat wordt ons niet verteld. Hier mijn poging tot een antwoord: Satan zag dat zijn inspanningen om Jezus weg te leiden van het kruis, mislukten. Keer op keer. Jezus bleef koers houden. Hij had zich vastberaden opgesteld om te sterven, en Satan komt tot de conclusie dat hij niet tegen te houden is. Daarom besluit hij dat als hij hem niet tegen kan houden, hij het ten minste zo lelijk, pijnlijk en hartverscheurend als maar mogelijk is zal maken. Niet slechts dood, maar dood door verraad. Dood door verlating. Dood door verloochening (zie Lucas 22:33-34). Als hij het niet tegen kon houden, zou hij anderen erin meesleuren en zoveel mogelijk schade aanrichten als hij maar kon. Het was een spectaculaire keten van zonde die Jezus naar het kruis bracht.

3) Gods rol in de moord op Zijn Zoon

Dat brengt is nu bij de derde en laatste vraag – de belangrijkste. Waar was God toen dit gebeurde? Of preciezer: Wat was Gods rol of geen-rol in de spectaculairste zonde ooit – de moord op Jezus Christus?

Om zo’n vraag te beantwoorden, zouden we onze handen voor onze monden moeten houden en onze filosofische speculaties moeten stil leggen. Onze meningen tellen hier niet. Alles wat telt is wat God zelf ons heeft laten zien met zijn woorden. En het eerste wat hij ons laat zien, is dat de details omtrent de dood van Jezus voorspeld zijn in Gods woord honderden jaren voordat ze plaatsvonden.

De Schriften voorzeggen dat mensen met kwade bedoelingen Jezus afwijzen als hij komt.

Mattheüs 21:42: “Daarop zei Jezus tegen hen (Psalm 118:22 citerend): ‘Hebt u dit nooit in de Schriften gelezen: “De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden. Dankzij de Heer is dit gebeurd, wonderbaarlijk is het om te zien.”’”

De Schriften voorzeggen dat Jezus gehaat moet worden.

In Johannes 15:25, citeerde Jezus Psalm 35:19 en zie: “Zo moest in vervulling gaan wat in hun wet staat geschreven: “Ze hebben Mij zonder reden gehaat.””

De Schriften voorzeggen dat de discipelen Jezus in de steek zouden laten.

In Mattheüs 26:31 citeert hij Zacharias 13:7: “Jullie zullen Mij deze nacht allemaal afvallen, want er staat geschreven: “Ik zal de herder doden, en de schapen van zijn kudde zullen uiteengedreven worden.””

De Schriften voorzeggen dat Jezus gestoken zal worden maar geen van zijn beenderen gebroken.

Johannes citeert Psalm 34:20 en Zacharias 12:10, en zegt: “Maar een van de soldaten stak een lans in zijn zij ... Dit gebeurde omdat de Schrift in vervulling moest gaan: ‘Geen van zijn beenderen zal verbrijzeld worden’. Een andere schrifttekst zegt: ‘Ze zullen hun blik richten op Hem die ze hebben doorstoken’” (Johannes 19:34-37).

De Schriften voorzeggen dat Jezus verraden zou worden door een naaste vriend voor dertig zilverstukken.

In Johannes 13:18 citeert Jezus Psalm 41:9, en zegt: “Ik doel niet op jullie allemaal. Ik weet wie Ik heb uitgekozen, maar wat in de Schrift staat moet in vervulling gaan: “Hij die at van mijn brood heeft zich tegen Mij gekeerd.””

En in Mattheüs 26:24 zegt Jezus: “De Mensenzoon zal heengaan zoals over Hem geschreven staat, maar wee de mens door wie de Mensenzoon uitgeleverd wordt.”

En in Mattheüs 27:9-10 staat: “Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jeremia: ‘En ze verzamelden dertig zilverstukken, het bedrag waarop Hij geschat was en dat ze hadden bepaald met de kinderen van Israël, en ze betaalden er de akker van de pottenbakker mee, zoals de Heer mij had opgedragen’” (Jeremia 19:1-13; Zacharias 11:12-13).

En niet alleen de Schriften maar ook Jezus zelf voorspelt, tot in detail, hoe hij vermoord zal worden.

In Markus 10:33-34 zegt hij: “We zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de Mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hogepriesters en de schriftgeleerden, die Hem ter dood zullen veroordelen en Hem zullen uitleveren aan de heidenen. Ze zullen de spot met Hem drijven en Hem bespuwen en Hem geselen en doden, maar na drie dagen zal Hij opstaan.”

En op die laatste avond keek Jezus naar Petrus en zei: “Ik verzeker je: deze nacht, nog voor de haan gekraaid heeft, zul jij Mij driemaal verloochenen” (Mattheüs 26:34).

Overeenkomstig zijn almachtige wil

Op basis van al deze voorspellingen weten we dat God voorzag maar niet verhinderde en aldus in zijn plan integreerde dat zijn Zoon zou worden afgewezen, gehaat, verlaten, verraden, veroordeeld, bespuugd, gegeseld, bespot, gestoken en vermoord. Al deze dingen bevinden zich concreet in zijn gedachten voordat ze plaatsvinden als datgene wat Jezus volgens zijn planning overkomt. Deze dingen gebeurden niet zomaar. Ze waren voorspeld in Gods woord. God wist dat ze zouden plaatsvinden en had kunnen plannen ze tegen te houden maar deed dat niet. Dus vonden ze plaats overeenkomstig zijn almachtige wil.

En per stuk waren ze slecht. Het waren zondes. Het is zonde om de moreel perfecte, oneindig waardige, heilige Zoon van God af te wijzen, te haten, te verlaten, te verraden, te veroordelen, te bespuwen, te geselen, te bespotten, te steken en te vermoorden. En toch is de Bijbel overduidelijk erin dat God persoonlijk deze dingen gepland heeft. Het staat niet alleen expliciet in al die profetische teksten die we hebben gezien, maar ook in passages die nog helderder vermelden dat God ervoor zorgde dat deze dingen plaatsvonden.

God zorgde dat het plaatsvond

Zo staat bijvoorbeeld in Jesaja 53:6 en 10: “Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg; maar de wandaden van ons allen liet de HEER op hem neerkomen … Maar de HEER wilde hem breken, Hij maakte hem ziek.” Dus achter het spugen, geselen, bespotten en steken bevindt zich de onzichtbare hand en het plan van God.

En dat zeg ik met voorzichtigheid en huivering. Deze waarheid is te groot, te zwaar en te schokkend om er lichtzinnig en zelfingenomen over te doen. Ik kies ervoor om te zeggen dat de onzichtbare hand en het plan van God zitten achter deze spectaculairste zondes van het hele universum – smartelijker en spectaculairder dan de val van Satan of anderen. De reden waarom ik specifiek deze woorden gebruik, is omdat de Bijbel het aldus verwoord.

De hand en het plan van God

In Handelingen 4:27-28 staat de duidelijkste en meest concrete uitspraak over Gods hand en plan achter de gruwelijke kruisiging van zijn Zoon: “Want, in waarheid, tegen Uw heilig Kind Jezus, Die U gezalfd hebt, zijn Herodes en Pontius Pilatus samen met de heidenen en de volken van Israël bijeengekomen, om alles te doen wat Uw hand (cheir) en Uw raadsbesluit (boule = plan) van tevoren bepaald had dat er gebeuren zou.”² Dat zijn de twee woorden die ik gebruik: de hand van God en het plan van God.

Het is een ongewone manier van spreken – te zeggen dat Gods hand en plan van tevoren bepaald hadden wat er plaats zou vinden. Gewoonlijks denkt men er niet aan dat Gods “hand” voorbestemmingen doet. Hoe bestemt een hand voor? Hier is wat ik denk dat het betekent: De hand van God staat meestal voor Gods uitgeoefende macht – niet voor macht in de abstracte zin maar aardse, daadwerkelijke machtsuitoefeningen. Het punt om het met “plan” te combineren is dat het geen theoretisch plan is; het is een plan dat eigenhandig uitgevoerd wordt door God.

Dit verklaart Jesaja 53:10: “Maar de HEER wilde hem breken, Hij maakte hem ziek.” Of meer letterlijk nog, met de Herziene Statenvertaling: “Maar het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft Hem ziek gemaakt.” De Heer verbrijzelde hem. Achter Herodes, Pontius Pilatus, de heidenen en de volken van Israël zat Jezus’ eigen Vader die van hem hield met een oneindige liefde.

Het evangelie: God werkt in de dood

Waarom is dit van belang voor u? Het zou van belang moeten zijn want als God niet de Hoofdrolspeler in de dood van Christus zou zijn, zou de dood van Christus ons niet kunnen bevrijden van onze zonden en zouden we voor altijd vergaan in de hel. De reden waarom de dood van Christus het hart van het evangelie vormt – het hart van het goede nieuws – is dat God het deed. Romeinen 5:8: “Maar God bewijst ons zijn liefde, doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.” Wanneer je Gods actie los ziet van de dood van Jezus, verlies je het evangelie. Dit is wat God deed. Het is de hoogste en diepgaandste statement van zijn liefde voor zondaars. Zijn liefde voor u.

Romeinen 8:3: “Vanwege de zonde heeft Hij zijn eigen Zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd; zo heeft Hij in dit bestaan met de zonde afgerekend.” God heeft de zonde veroordeeld in Jezus’ vlees met onze veroordeling. Dus wij zijn vrij.

Galaten 3:13: “Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons vervloekt te worden.” God vervloekte Jezus met de vloek die op ons rustte. Dus wij zijn vrij.

2 Korintiërs 5:21: “Ter wille van ons heeft God Hem die de zonde niet kende één gemaakt met de zonde, zodat wij in Hem rechtvaardig voor God konden worden.” God dichtte hem onze zonden toe en nu zijn wij vrij in Gods rechtvaardigheid.

Jesaja 53:5: “Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken.” God verwondde hem. God brak hem. Voor u en mij. En wij zijn vrij.

Het kruis van Christus: Het werk en de liefde van God

Waarom deze berichtenreeks ertoe doet, is het volgende. Wanneer u de Bijbelse waarheid omarmt (en ik bid voor u dat u dat zult doen), dat God spectaculaire zonden wijdt aan de algemene glorie van zijn Zoon, zonder op enige manier onheilig, onrechtvaardig of zondig met deze handeling te worden, dan zult u niet terugdeinzen voor het kruis van Christus als het werk van God. U hoort dan niet bij al diegenen die de meest liefdevolle daad ooit als “goddelijke kindermisbruik” betitelen. U zult naar het kruis gaan en op uw knieën neerdalen. En u zult zeggen: “Dit is niet pure menselijke samenzwering. Dit is het werk van God en de liefde van God.” U zult het ontvangen als zijn grootste geschenk. En u zult gered zijn. En Christus zal geprezen zijn. En ik heb dan niet voor niets gepreekt.


Noot van de vertaler

1 Tenzij anders vermeld zijn Bijbelteksten geciteerd uit de Nieuwe Bijbelvertaling van 2021 (NBV21)

2 Herziene Statenvertaling (HSV)