Laat uw naam geheiligd worden: Op heel de aarde

Uit Bijbelse Boeken en Preken

Ga naar:navigatie, zoeken

Verwante bronnen
More Door John Piper
Auteur Index
More Over Glorie van God
Onderwerp Index
Over deze vertaling
English: Hallowed Be Thy Name: In All the Earth

© Desiring God

Share this
Onze Missie
Deze vertaling is van het Evangelie Vertalingen, een online dienst, de evangelie gecentreerde boeken en artikelen vrij verkrijgbaar in elke natie en taal.

Hier meer (English).
Hoe u kunt helpen
Als u goed Engels spreken, kunt u met ons vrijwillig als vertaler.

Hier meer (English).

Door John Piper Over Glorie van God
Een deel van de Hallowed be Thy Name: Eight Sermons on the Names of God-serie

Vertaling door Bert Dijkhoff

Review U kunt ons helpen door de herziening van deze vertaling voor de nauwkeurigheid. Hier meer (English).Missieweek

Mattheüs 6:5-151

En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie bidden, trek je dan terug in je huis, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.
Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na! Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het Hem vragen. Bid daarom als volgt:

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad
[Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit,
in eeuwigheid. Amen.]

Want als jullie anderen hun missstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven.

Zeven weken geleden begonnen we aan een serie boodschappen rondom de namen van God. Dit was geïnspireerd door Psalm 9:11: “Wie uw naam kent, kan op U vertrouwen.” Des te beter we de naam van God kennen, des te meer zullen we hem vertrouwen. En des te meer we hem vertrouwen, des te meer risico zullen we nemen ten gunste van zijn glorie. En des te meer risico we bereid zijn te nemen namens zijn glorie, des te moediger zullen we zijn in onze getuigenis, des te minder zullen we afhankelijk zijn van materieel gemak, en des te bereidwilliger zullen we zijn om actief te dienen aan het front.

Inhoud

Een lange aanloop naar de Missieweek

Deze serie was dus een echte lange aanloop naar de Missieweek. Ik ben ervan overtuigd dat er een grote zendingsbeweging zal beginnen, niet met nieuwe aandacht voor de wereld maar met een nieuwe kijk op God – en daarna op de wereld. Toen we laatst woensdagnacht in Liberia spraken met David en Faith Jaeger, liet David de volgende opmerking luid en duidelijk vallen.

Hij zei dat het vertrouwen in de almacht van God belangrijker is dan alle andere voorbereidingen op het zendingswerk. Hij las Johannes 6:37 en 44 voor als geweldige hoopgevende teksten voor dat zendingswerk: “Iedereen die de Vader Mij geeft zal bij Mij komen, en wie bij Mij komt zal Ik niet wegsturen … Niemand kan bij Mij komen tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft, hem bij Me brengt.” De sleutel tot een nieuwe zendingsbeweging bij BBC2 tijdens onze conferentie maar ook wereldwijd, is een nieuwe kijk op de majesteit en almacht van God en op zijn doel om voor zichzelf een vrijgekocht volk te verzamelen uit elke stam, elke taal en natie.

Het Onze Vader en de naam van God

De tekst van deze morgen is het zeer bekende: “Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden.

  1. Eerst gaan we deze naam die we moeten heiligen, bespreken.
  2. Dan zullen we onderzoeken wat het betekent om die naam te heiligen.
  3. En tot slot zullen we vragen: “Voor wie bidden wij wanneer we deze woorden uitspreken?”

1. Hoe luidt Zijn Naam?

Ik vind het fijn me de Bijbelse openbaring van God voor te stellen als de top van de ijsberg die drijft in een mysterieuze oceaan. Negen tiende van Gods majesteit ligt onder het oppervlak van het geopenbaarde. En de punt van de ijsberg, die in de Schrift is geopenbaard, is zo hoog dat het buiten onze zicht reikt tot in de wolken voorbij ieders voorstellingsvermogen. Slechts een tiende van zijn karakter wordt ons in dit tijdperk getoond ten behoeve van onze bezinning, en zelfs dat is al zo groot dat we de rijkdom ervan nooit zullen uitputten.

Zeven glimpen van de Naam van God

Denk dus niet dat ik meen met deze acht boodschappen alle pieken van de ijsberg beklommen te hebben. Grote delen zijn nog steeds onontdekt. Maar hier zijn in het kort de zeven glimpen die we de afgelopen zeven weken van Gods naam hebben gezien.

  1. God sprak tot Mozes: ‘Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: “IK ZAL ER ZIJN heeft mij naar u toe gestuurd”’ (Exodus 3:14). Het fundamenteelste dat over God gezegd kan worden, is dat hij is. En het onvatbaarst voor ons voorstellingsvermogen is dat hij nooit een begin had. Hij is er gewoon – in alle eeuwigheid.
  2. God antwoordde Mozes: ‘Ik zal in mijn volle luister voor je langs gaan en in jouw bijzijn de naam HEER uitroepen: Ik schenk genade aan wie Ik genade wil schenken, en Ik ben barmhartig voor wie Ik barmhartig wil zijn’ (Exodus 33:19). In het hart van Gods naam bevindt zich de realiteit van zijn onafhankelijke vrijheid. Hij maakt zijn keuzes op basis van zijn oneindige wijsheid. Alleen hij in heel het universum is zelfbepaald.
  3. En weer sprak God tot Mozes: ‘Ik ben aan Abraham, Isaak en Jakob verschenen als God, de Ontzagwekkende’ Exodus 6:3). Niet alleen bevindt God zich in onafhankelijke vrijheid, hij is oneindig in macht zodat hij niet gedwarsboomd kan worden in zijn vrije keuzes. Almacht is de garantie van zijn trouw.
  4. Toen God voor de tweede keer neerdaalde op de berg Sinai, was zijn naam uitroepen het eerste wat hij deed: ‘De HEER! De HEER! Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, die trouw blijft tot in het duizendste geslacht, die schuld, misdaad en zonde vergeeft’ (Exodus 34:6-7). Dus op de berg Sinai leren we dat het zijn, de vrijheid en de almacht van God ten dienste staan van zijn genade en zijn liefde.
  5. God zegt tegen Johannes in het boek Openbaringen (21:6): ‘Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde.’ Elk menselijk wezen, groot of klein, had zijn begin in God, maar nog belangrijker, zal zijn einde in God hebben. God is ieders omega. Wij allen zullen hem ontmoeten ofwel als een fontein des levens ofwel als een vuurpoel.
  6. Tegen Jesaja zegt de Heer: ‘Hij die hoog is en verheven, die troont in eeuwigheid – heilig is zijn naam’ (57:15). Hij is heilig. Hij staat boven en los van alles wat gewoon en alledaags is want hij is van buitengewone waarde. Munten, postzegels en diamanten zijn waardevol in directe relatie tot hun schaarsheid. Als ze uniek zijn scheiden we ze af van doorsneemunten, -postzegels en –diamanten, en zetten we ze weg op een aparte plek. Dus God resideert op een plaats oneindig verheven boven onze gewone wereld. En het wonder van het evangelie is dat door Christus God naderbij komt om samen te leven met ‘gebroken’ en bescheiden heiligen.
  7. Ten slotte verkondigt God nogmaals op de berg Sinai: “Want jullie mogen niet voor een andere god neerknielen. De HEER, de Afgunstige, duldt geen ontrouw” (Exodus 34:14). God heeft ons geschapen om van hem te houden en van hem te genieten, en hij voelt een heilige verontwaardiging wanneer onze harten worden weggelokt om van iets anders meer te houden en meer te genieten.

Dus het stukje van de ijsberg dat we deze zeven weken hebben gezien, is desalniettemin flink wat. Onze God bestaat in alle eeuwigheid, hij is vrij, hij is almachtig, hij is genadig, hij is het begin en het einde van elk mens die ooit leven zal, hij is heilig, en hij is afgunstig wat betreft onze onverdeelde genegenheid.

God vragen om te doen wat Hij toch al wil doen

In het Onze Vader leert Jezus ons dat in het gebed de hoogste prioriteit ligt bij het verzoek dat onze hemelse Vader geheiligd wordt. “Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden.” Let op, dit is een vraag of een verzoek. Het is geen verkondiging (zoals ik jaren geleden dacht dat het was). Het is een verzoek aan God dat hij erop toeziet dat zijn eigen naam geheiligd wordt.

Het is als een andere zendingstekst in Mattheüs 9:38 waar Jezus ons zegt dat we moeten bidden tot de Heer van de oogst dat hij arbeiders moet sturen voor zijn eigen oogst. Ik blijf me verbazen dat wij, de arbeiders, geïnstrueerd moeten worden om de eigenaar van de boerderij, die de oogst beter kent dan wij dat doen, te vragen om meer knechten voor de boerderij aan te stellen. Maar is dat niet hetzelfde als wat we hier in het Onze Vader aantreffen – Jezus vertelt ons om God, die eindeloos afgunstig is voor de eer van zijn naam, te vragen erop te letten dat zijn naam geheiligd worde. Het mag ons weliswaar verbazen maar het is toch zo. En we leren er twee dingen van.

Twee dingen die dit verbazingwekkend verzoek ons leert

Een ding is dat bidden God niet beweegt om dingen te doen die hij niet geneigd is te doen. Het is zijn volledige bedoeling alles te doen om te zorgen dat zijn naam geheiligd wordt. Niets staat hoger op Gods prioriteitenlijst.

Het andere ding is dat bidden Gods manier is om onze prioriteiten gelijk aan de zijne te stellen. God wil grote dingen als het gevolg van onze gebeden maken als onze gebeden het gevolg zijn van zijn grote doelen. Stem uw hart af op de afgunst van God ten aanzien van de heiliging van zijn naam, en u zult met veel effect bidden. Laat uw eerste en allesbepalende gebed gewijd zijn aan de heiliging van Gods naam, en uw gebeden zullen aansluiten op de kracht van Gods afgunst.

2. Wat betekent het om Zijn naam te heiligen?

Maar nu moeten we de vraag stellen, wat het woord “heiligen” betekent. Wat vragen we God om te doen wanneer we hem vragen erop toe te zien dat zijn naam geheiligd wordt?

God als heilig behandelen

Het woord “heiligen” betekent hier als heilig erkennen of als heilig behandelen. Heiligen is afgeleid van het Griekse woord hágios. Jezus zegt dat we moeten bidden: “laat uw naam geheiligd worden.” Een synoniem voor “heiligen” is “wijden”. Wijden is afgeleid van het Griekse woord weihs. Het betekent heilig verklaren. Wanneer God ons wijdt, betekent het dat hij ons heilig verklaart. Maar wanneer wij God heiligen, betekent het dat we hem als heilig behandelen.

Dus Jezus leert ons dat we moeten bidden dat God er voor zorgt dat zijn naam als heilig behandeld wordt. En onze vraag wordt, wat het betekent om God als heilig te behandelen? Wat vragen we van God om te doen als we bidden dat hij ervoor zorgt dat zijn naam als heilig wordt behandeld?

Vier Schriften waarin iets staat over God als heilig behandelen

Bij het beantwoorden van deze vraag, heb ik vier andere plaatsen in de Schriften gevonden, waar termen als “heiligen” of “als heilig behandelen” worden gebruikt in relatie tot God. Elk daarvan geeft ons een idee wat het betekent om de naam van God te heiligen.

1. Numeri 20:12
Numeri 20:12. Tijdens de tocht van het volk Israël door de woestijn was er een tijd waarin ze geen water hadden. En het volk liep tegen Mozes te hoop. Maar God zegt tegen Mozes de rots te bevelen water te geven voor de mensen. Maar Mozes’ geest is bitter; hij spreekt overhaast en slaat twee keer met zijn staf tegen de rots.

Het water komt, maar ook het venijnig woord van God tot Mozes (en Aäron): “Omdat jullie niet op Mij vertrouwd hebben, en in het bijzijn van de Israëlieten geen ontzag hebben getoond voor mijn heiligheid, zullen jullie dit volk niet in het land brengen dat Ik het geef.”

Zie de woorden: “niet op Mij vertrouwd hebben … geen ontzag hebben getoond voor mijn heiligheid.” Deze woorden geven ons een eerste antwoord op de vraag wat het betekent om de naam van God te heiligen. Het betekent op hem vertrouwen. De eerste manier om God als heilig te behandelen is door te vertrouwen op wat hij zegt. In plaats van een gemoedelijk vertrouwen in de macht van God als reactie op een kort woord van hem, was Mozes bitter en impulsief. God is niet geheiligd wanneer we geen geest van volle vertrouwen in en vrede met zijn woord hebben.

Johannes zei: “Wie God niet gelooft, maakt Hem tot leugenaar” (1 Johannes 5:10). Wanneer je iemand tot leugenaar maakt, schend je diens naam. Dat is het tegendeel van iemand behandelen als heilig. God niet vertrouwen is het tegendeel van zijn naam heiligen. Het eerste wat we bedoelen als we tot God bidden om te zorgen dat hij erop toeziet dat zijn naam geheiligd wordt, is dat hij ervoor zorgt dat mensen vertrouwen in hem hebben. “Laat uw naam geheiligd worden” betekent: “Laat er vertrouwen in uw woord zijn.”
2. Jesaja 8:12-13
Een tweede tekst die uitlegt wat het betekent om de naam van God te heiligen, is Jesaja 8:12-13 (vergelijk 1 Petrus 3:14-15). God spreekt tot Jesaja en waarschuwt hem om niet als het volk Israël te zijn. “Noem niet alles een samenzwering wat zij een samenzwering noemen. Wees niet bang voor wat hun angst aanjaagt, heb er geen ontzag voor. Alleen de HEER van de hemelse machten is heilig, voor Hem zijn angst en ontzag op hun plaats.”

Hoe heilig je God volgens deze tekst? Je heiligt hem door niet te vrezen wat mensen vrezen maar door God te vrezen. Puur praktisch gezien betekent het dat wanneer God je opdraagt iets in een vijandige situatie voor hem te doen, je meer vreest God te ontstemmen dan dat je de vijandigheid van mensen vreest.

Wees niet bang je huis, je vrouw, je kinderen, je bankrekening of je aanzien te verliezen! Wees in de plaats daarvan bang voor wat je kunt verwachten als je nee zegt tegen God. Hij zal je compenseren voor al je wereldse verliezen als je hem gehoorzaamt. Maar mocht je je tegen zijn wil stellen, kan niemand de eeuwige gevolgen ervan compenseren.Dus als we bidden: “Laat uw naam geheiligd worden,” bedoelen we: “Vader, laat uw naam gevreesd zijn.” Of voluit: “Vader, zorg ervoor dat mensen zo tegen u opkijken dat het verschrikkelijker is om uw erkenning te verliezen dan het verlies van dat wat de wereld ook maar kan bieden.”
3. Leviticus 22:31-32
De derde tekst die licht werpt op wat het betekent om Gods naam te heiligen, is Leviticus 22:31-32. “Houd je aan mijn voorschriften en leef ze na. Ik ben de HEER. Doen jullie dat niet, dan ontwijden jullie mijn heilige naam en moet Ik mijn heiligheid tegenover jullie bewijzen. Ik ben de HEER, Ik heilig jullie.”

We heiligen de naam van God wanneer we ons aan zijn voorschriften houden. We ontwijden de naam van God als we zijn voorschriften overtreden. Dus wanneer we bidden: “Vader, laat uw naam geheiligd worden,” bedoelen we: “Vader, maak dat uw voorschriften worden nageleefd.” “Laat uw naam geheiligd worden” betekent: “Laat uw voorschriften nageleefd worden.”
4. Leviticus 10:3
De laatste tekst om de betekenis van het heiligen van Gods naam toe te lichten is Leviticus 10:3: “En Mozes zei tegen Aäron: ‘Dit is wat de HEERE gesproken heeft: In hen die tot Mij naderen, zal Ik geheiligd worden, en voor de ogen van heel het volk zal Ik geëerd worden.”3 Deze tekst lijkt te zeggen dat de heiliging en de verering van God praktisch hetzelfde zijn. Dus wanneer we bidden: “Laat uw naam geheiligd worden,” bedoelen we ook “Laat uw naam geëerd worden.”

Laten we opsommen wat we tot dusver hebben gezien. “Laat uw naam geheiligd worden” is een verzoek, niet een verkondiging. We zeggen niet: “Heer, uw naam zij geheiligd!” We zeggen: “Heer, laat uw naam geheiligd worden!” Dat houdt in, zorg ervoor dat uw woord vertrouwd wordt, zorg ervoor dat uw ontstemming wordt gevreesd, zorg ervoor dat uw voorschriften worden nageleefd, en zorg ervoor dat u geëerd wordt. Je heiligt de naam van God wanneer je hem vertrouwt, hem respecteert, hem gehoorzaamt en hem vereert.

3. Voor wie bidden wij?

De grote vraag die nog rest is, Voor wie bidden wij wanneer we bidden: “Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden”? Wiens hart willen we dat God verandert wanneer we bidden: “Vader, zorg ervoor dat hun harten u geloven, u vrezen, u gehoorzamen en u eren”? Wanneer we de aanwijzing uit de volgende twee verzoeken in het Onze Vader halen, denk ik dat we twee antwoorden zullen horen.

Onszelf en de niet-bereikte mensen op aarde

Het ene antwoord is dat we bidden voor onszelf. Het ander antwoord is dat we bidden voor het verspreiden van het evangelie naar de nog niet bereikte mensen op aarde.

Na ons te leren om te bidden dat Gods naam wordt geheiligd, leert Jezus ons te bidden: “laat uw koninkrijk komen, laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.” Elk van deze verzoeken heeft een persoonlijke en een wereldwijde dimensie.

De persoonlijke dimensie

Bijvoorbeeld, in Mattheüs 6:33 draagt Jezus ons op om eerst het koninkrijk van God te zoeken in plaats van voedsel en kleding. Anders gezegd, we moeten zoeken hoe we God de Heerser en Koning in onze levens kunnen laten zijn. Zijn koninkrijk is nu een realiteit waar hij heerst als koning. (Zie Mattheüs 12:28.)

Dus wanneer we bidden: “Vader, laat uw koninkrijk komen,” horen we daarmee te bedoelen: “Vader, heers over mijn leven. Wees mijn koning. Overwin mijn bezorgdheid over levensbehoeften.” Dat is de persoonlijke dimensie van de komst van het koninkrijk.

De wereldwijde dimensie

Maar even belangrijk als de persoonlijke dimensie is de wereldwijde dimensie. Jezus zei tegen de discipelen bij het Laatste Avondmaal (in Lucas 22:18): “Want Ik zeg jullie: vanaf nu zal Ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot het koninkrijk van God gekomen is.” Anders gezegd, de komst van het koninkrijk is niet alleen een spirituele ervaring voor dit ogenblik maar ook een toekomstige historische gebeurtenis. Het verwijst naar de tijd dat de Koning in glorie zal komen met zijn engelen in vurige vlammen, zijn uitverkorenen uit alle vier windstreken zal verzamelen en zijn koninkrijk zal vestigen op aarde.

Jezus beschreef dat in Mattheüs 13:41-43: “De Mensenzoon zal zijn engelen eropuit sturen, en ze zullen uit zijn koninkrijk al wat ten val brengt en al wie onrecht pleegt bijeenbrengen en in de vuuroven werpen; daar zullen ze jammeren en knarsetanden. Dan zullen de rechtvaardigen in het koninkrijk van hun Vader stralen als de zon.”

Dus wanneer we bidden: “Laat uw koninkrijk komen,” vragen we God om dit tijdperk tot een einde te brengen en zijn koninkrijk op aarde te vestigen. En wie zal deel uitmaken van dit koninkrijk? Luister eens naar een glimp ervan zoals Johannes het beschrijft in Openbaring 5:9-10: “U (Heer Jezus) verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want U bent geslacht en met uw bloed hebt U voor God mensen gekocht uit alle landen en volken, van elke stam en taal. U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op aarde.”

Wanneer het koninkrijk waarvoor wij bidden in het Onze Vader, komt, zal het bestaan uit vrijgekochte, door Christus bevrijde mensen uit alle landen en volken, van elke stam en taal op aarde. Dus wanneer we bidden: “Laat uw koninkrijk komen,” bidden we dat God zijn machtige arm uitstrekt om het doel van de mondiale zending te vervullen – namelijk het verzamelen van de vrijgekochte mensen uit alle landen en volken, van elke stam en taal.

Dus het antwoord op de vraag, Voor wie bidden we wanneer we bidden: “laat uw naam geheiligd worden,” is duidelijk. We bidden niet alleen voor onszelf maar ook voor de niet-bereikte landen en volken, van elke stam en taal ter wereld. Gods doel is om geheiligd te worden: vertrouwd, gevreesd, gehoorzaamd en geëerd door de vrijgekochte mensen uit alle bevolkingsgroepen op aarde.

“Laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel”

Hetzelfde komt naar voren wanneer we ons richten op het derde verzoek in het Onze Vader: “Laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.”

Op het persoonlijk niveau moet dat betekenen: “Vader, alstublieft, zorg ervoor dat ik u wil gehoorzaam zoals de engelen dat doen in de hemel. (Psalm 103:21: “Prijs de HEER, hemelse machten, dienaren die doen wat Hem behaagt.”) Help me uw wil vlekkeloos te gehoorzamen en dat te doen met dezelfde passie en onverdeelde toewijding als hen. Maak van mijn gehoorzaamheid een hemelse gehoorzaamheid.”

Maar op het wereldwijd niveau is de betekenis ervan veel groter. In de hemel is er niets anders dan gehoorzaamheid aan de wil van God. Dus wanneer we bidden: “Laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel,” bidden we dat de aarde vol is met alleen maar mensen die de wil van God gehoorzamen zoals de engelen dat in de hemel doen.

Anders gezegd, we bidden ervoor dat het koninkrijk komt. We bidden dat de aarde vol is van kennis van de majesteit van de HEER zoals de zee vol water is (Habakuk 2:14). Wij bidden dat het doel van mondiale zendingen in onze dagen zoveel vrucht draagt dat de vrijgekochte mensen uit alle landen en volken, van elke stam en taal bereikt zullen worden en samen zullen worden gebracht en de Koning zal komen. Voor wie bidden we wanneer we bidden: “Laat uw naam geheiligd worden”? Voor de nog niet bereikte mensen op aarde en voor onszelf opdat God ons gebruikt om hen te bereiken.

Drie consequenties

Laat me afsluiten met drie consequenties voor ons.

1. Maak van Gods topprioriteit uw topprioriteit

Ten eerste, omdat de eerste drie verzoeken van het Onze Vader ons de prioriteit van Christus’ hart laten zien, zouden we moeten leren dat Gods topprioriteit de heiliging van zijn naam op heel de aarde is. Als dat Gods topprioriteit is, moet het onze topprioriteit zijn – dat God vertrouwd, gevreesd, gehoorzaamd en geëerd wordt door vrijgekochte mensen uit alle landen en volken, van elke stam en taal. De vervolmaking van onze vreugde in God zal bereikt zijn wanneer zijn naam op heel de aarde geheiligd wordt.

2. Bid dat deze prioriteiten gerealiseerd worden

Ten tweede leren we dat bidden de basis is van echte vooruitgang in het zendingswerk. Jezus maakt ons met zijn prioriteiten bekend in de vorm van een gebed omdat hij de bedoeling heeft dat wij bidden dat deze prioriteiten worden gerealiseerd. Wanneer het koninkrijk gedurende onze levens komt, zal dat zijn omdat de wereldwijde kerk van Jezus Christus begonnen is om het Onze Vader serieus te nemen. Het zal zijn omdat we hebben ontdekt dat de gebeden “Laat uw naam geheiligd worden” en “Stuur arbeiders om de oogst binnen te halen” hetzelfde gebed zijn en het direct gebod van de Heer Jezus. Wanneer 90 in 90 bij Bethlehem2 praktijk wordt, zal dat zijn omdat het ondersteund wordt door een beweging van gezamenlijk gebed dat zich als volgt kenmerkt: “Laat uw naam geheiligd worden op heel de aarde!”

3. Zorg dat dit gebed wordt beantwoord in uw leven

De laatste consequentie komt naar voren wanneer we in acht nemen dat de evangelisatie van de wereld nog is niet afgerond. Gods doel om een vrijgekochte bruid op te roepen uit alle landen en volken, van elke stam en taal, is nog niet vervult.

Aanstaande vrijdag en zondag zal Ralph Winter bij ons zijn om te spreken over het aanbreken van het laatste tijdperk in de mondiale evangelisatie. Hij spreekt in termen van 17.000 bevolkingsgroepen ter wereld, die nog niet bereikt zijn. Dat zijn groepen die cultureel zodanig anders zijn dat evangelisatie door gemeenschapsleden niet werkt en die bereikt moeten worden door middel van intercultureel zendingswerk.

Maar stel dat je zeer kritisch bent over deze aantallen. Kijk dan eens naar de meer conservatieve statistieken van de World Christian Encyclopedia uit 1980. Daarin staat dat er 432 grote etnisch-taalkundige groepen in de wereld bestaan. Daarvan zijn er 81 (19%) met populaties waarin minder dan 1% aangeeft iets met het christendom te hebben. Deze 81 groepen beslaan samen 1,7 miljard mensen – ongeveer een derde van de wereldbevolking.

Van deze 81 groepen, staan er 43 met 0,00% christenen in de encyclopedie vermeld. Ze spreken 220 talen waarvan slechts 54 een geschreven Schrift hebben. Dus zelfs als je de wereld bekijkt vanuit 432 grote etnisch-taalkundige groepen in plaats van vanuit 20.000 bevolkingsgroepen, de opdracht van onze Heer en het doel van zijn gebed zijn nog niet vervuld.

Daaruit leid ik de volgende taakverzwaring voor onze kerk af. Als het ons doel is om de Heer te gehoorzamen, moeten we zorgen dat zijn gebed nog in onze levenstijd wordt beantwoord. We moeten zijn naam nog grondiger heiligen. We moeten zijn naam meer vertrouwen, vrezen, gehoorzamen en vereren met nieuwe intensiteit. We moeten bereid willen zijn om daar heen te gaan waar hij ons naar toe leidt. We moeten onze levens vereenvoudigen om tijd en geld vrij te maken voor de laatste decennia van de oorlogsvoering. We moeten eraan werken om van Bethlehem een trainingskamp, een operationele basis en een rekruteringscentrum te maken. En we moeten zo geboeid zijn door de liefde en majesteit van God dat geen vreugde in ons krachtiger is dan de vreugde om alles als verlies te beschouwen ten gunste van Christus.


Noot van de vertaler

1Tenzij anders vermeld zijn Bijbelteksten geciteerd uit de Nieuwe Bijbelvertaling 2021 (NBV21)

2 Destijds het doel van de kerk Bethlehem Baptist Church (BBC) in Minnesota (VS) om 90 zendelingen op pad te sturen in 1990

3 Herziene Statenvertaling (HSV)