Laten we ons gelukkig prijzen in de hoop te mogen delen in de luister van God!

Uit Bijbelse Boeken en Preken

Ga naar:navigatie, zoeken

Verwante bronnen
More Door John Piper
Auteur Index
More Over Vreugde
Onderwerp Index
Over deze vertaling
English: Let Us Exult in the Hope of the Glory of God!

© Desiring God

Share this
Onze Missie
Deze vertaling is van het Evangelie Vertalingen, een online dienst, de evangelie gecentreerde boeken en artikelen vrij verkrijgbaar in elke natie en taal.

Hier meer (English).
Hoe u kunt helpen
Als u goed Engels spreken, kunt u met ons vrijwillig als vertaler.

Hier meer (English).

Door John Piper Over Vreugde
Een deel van de Romans: The Greatest Letter Ever Written-serie

Vertaling door Bert Dijkhoff

Review U kunt ons helpen door de herziening van deze vertaling voor de nauwkeurigheid. Hier meer (English).Romeinen 5:1-2

Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. 2) Dankzij hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is, en in de hoop te mogen delen in zijn luister prijzen wij ons gelukkig.1

Inhoud

Geen twijfel dat dit de wil van God is

Mijn doel deze morgen is dat u zich gelukkig prijst in de hoop te mogen delen in zijn luister. Dat streef ik na met grote verwachting omdat ik weet dat het de wil van God is voor u in Christus Jezus. Dat is het streven van God in deze twee verzen. Vers 2b: “in de hoop te mogen delen in zijn luister prijzen wij ons gelukkig.”

Er zijn veel dingen in het leven, waar we niet zeker over zijn. Kan ik beter hier of daar wonen? Moet ik van baan veranderen of blijven zitten waar ik zit? Moet ik hier of daar naar school gaan? Moet ik zelf zendeling worden of mensen op zending sturen? Zal ik deze persoon daten of niet? Moet ik dit of dat eten? Dit of dat lezen? Met die of die praten? Naar deze show kijken of niet? Er zijn veel keuzes waarbij we ons afvragen – welke zal de Heer meer bevallen? Maar van sommige dingen kunnen we absoluut zeker zijn. Een daarvan is deze: “in de hoop te mogen delen in zijn luister prijzen wij ons gelukkig”, dat is Gods wil voor u.

Wat je verder ook doet, wat je verder ook zegt, wat je verder ook voelt, waar je je verder ook over verbaast als je wakker wordt of gaat slapen, hierover hoeft u totaal niet onzeker te zijn. God wil dat u zich gelukkig prijst in de hoop in zijn luister te mogen delen. Daarom is het zinvol om je in te spannen om dit na te streven. De andere dingen zijn niet zo duidelijk en niet zo belangrijk als dit. Dit is zeker en dit is essentieel. Prijst u gelukkig in de hoop in zijn luister te mogen delen.

Om dat te doen moet u de luister zien. U moet hoop hebben op de luister die u ziet. En dan prijst u zich gelukkig in de hoop op de luister die u ziet. Daar heb je Gods luister. Daar heb je de hoop op Gods luister. Daar kun je je gelukkig prijzen, roemen of voorstaan in de hoop te mogen delen in Gods luister.

Waar ziet u de luister? Vooral in het evangelisch verhaal over Christus’ leven, dood en wederopstanding voor ons zondaars. Als het verhaal is verteld en het evangelie is gepreekt, schijnt daaruit wat Paulus in 2 Korintiërs 4:4 noemt: “het licht van het evangelie, … de luister van Christus, die het beeld van God is.” Het evangelie is “de luister van Christus.” En deze luisterrijke Christus is “het beeld van God.” Dus de luister van Christus, die we zien in het evangelisch verhaal over zijn leven, dood en wederopstanding is de luister van God. God komt sterk naar voren in de historie van zijn Zoons leven en in de preken over dit grootste verhaal van de geschiedenis. Zijn luister schijnt door het evangelie.

En als we zien wat het echt is, zien we dat de luister van God de grootste waarde van het universum is. Niets moet meer gewild zijn dan de luister van God. Romeinen 8:18: “Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard.” Geen pijn is te erg om te verdragen als het ons zou brengen tot de luister van God. Het zal niet alleen aan ons worden “geopenbaard” maar we zullen erin deel hebben. Romeinen 8:21: “Omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt.” We zullen deel hebben aan de luister van God. We zullen zelf verheerlijk worden.

De grootsheid van de vreugde van deze ervaring gaat alle voorstellingen te boven. Dat is wat Paulus zegt in 1 Korintiërs 2:7-9: “Waar wij over spreken is Gods verborgen en geheime wijsheid … waarover God vóór alle tijden besloten heeft dat wij door haar zouden delen in zijn luister … Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem liefheeft.” Toen Paulus ten hemel voer om het te zien, werd het hem verboden om het in woorden uit te drukken. Hij zei dat hij “werd weggevoerd tot in het paradijs en dat hij daar woorden hoorde die door geen mens mogen worden uitgesproken” (2 Korintiërs 12:4). Te midden van zijn lijden zei hij “de geringe last die we tijdelijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwig luister, die alles omvat en alles overtreft.”2 Overeenkomstig Romeinen 9:23 is het einddoel van heel de schepping, veroordeling en redding het volgende: “omdat hij zijn overweldigende majesteit wil tonen, heeft hij degenen die het voorwerp zijn van zijn barmhartigheid ertoe voorbestemd om in zijn majesteit te delen.” Niet gewoon majesteit maar “overweldigende majesteit.” U bent geschapen om te genieten van de overweldigende majesteit van God.

Voor Paulus, die waarschijnlijk meer van deze luister had geproefd dan ieder ander, was het zo prachtig dat hij zei: “Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen” (Filippenzen 3:8). En wat winnen we dan als we Christus winnen? Eenvoudigweg het volgende volgens 2 Thessalonicenzen 2:14: “Hij heeft u daartoe geroepen door het evangelie dat wij u verkondigd hebben en waardoor u zult delen in de luister van onze Heer Jezus Christus.” En dat is de luister van God (2 Korintiërs 4:4,6).

Houden van Gods luister

Als u ziet en proeft wat het echt is, zet u uw hoop hierop. Niets is ermee vergelijkbaar. Alles is verlies en afval in een vergelijking. En in deze hoop prijst u zich gelukkig. Wat betekent dat? U allen heeft schimmen gezien van wat het betekent. U allen heeft er voorproefjes van gehad. Bijvoorbeeld, even terug naar het einde van de Vietnam Oorlog, herinneren velen van ons bepaalde video clips waarnaar niemand behalve de meest emotieloze, kon kijken zonder tranen. Het had drie jaren, vier jaren, zes jaren geduurd waarin sommige Amerikaanse oorlogsgevangenen vastgehouden werden. Vrouwen bleven trouw. Kinderen waren opgegroeid. En dan komt het nieuws. Uw man leeft. Kom naar San Diego op die en die dag en u zult hem ontmoeten. Die herenigingsscenes op het vliegdekschip waren emotioneel overweldigend.

Maar denk ook eens aan de emotionele ervaring tussen het moment dat het telefoontje met “Hij leeft” binnenkwam en de eigenlijke ontmoeting op het schip. Niets was veranderd behalve één ding: nieuws. “Hij leeft. Hij komt thuis. U zult hem zien.” En dat nieuws (het evangelie!) zorgde voor gegarandeerde hoop. Hoop verandert alles. Niets blijft hetzelfde – als je echt hoopt op waar je echt van houdt. Houdt u van de luister van God?

Dat is het doel van deze tekst: dat u zich gelukkig prijst in de hoop te mogen delen in de luister van God. O, dat God de ogen van onze harten opent zodat we “zien waarop u hopen mag nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen” (Efeziërs 1:18). Ik roep u deze morgen op – waarover u verder ook onzeker mag zijn, wat anders u niet lukt om te doen, wees hierover niet onzeker en zorg dat u het volgende lukt: prijst u gelukkig in de hoop te mogen delen in de luister van God!

Vijf stappen om zich gelukkig te prijzen in de hoop te mogen delen in de luister van God

Al het andere in deze tekst is een middel voor dat doel. Er staan vijf stappen in deze tekst, die leiden naar de laatste stap waarin men zich gelukkig prijst in de hoop te mogen delen in de luister van God. Over drie ervan denken we al vele weken na. Twee ervan zijn nieuw en ik zal daarop inzoomen. Laat me ze benoemen, niet in de volgorde waarin ze in de tekst worden genoemd maar in de volgorde waarin de stappen worden gezet.

1. Het reddingswerk van Jezus Christus.

U ziet aan het einde van vers 1: “… door onze Heer Jezus Christus.” Het eerste en belangrijkste middel om ons gelukkig te kunnen prijzen in de hoop te mogen delen in de luister van God, is dat Jezus Christus naar de wereld is gekomen, een perfect rechtvaardig leven leidde, stierf in onze plaats om de veroordeling van onze zonden te dragen, en opstond om het succes van zijn werk te bestendigen. Al het goede dat ons overkomt, is hieraan te wijten. Zonder het werk van Christus zou er alleen maar veroordeling en toorn zijn maar geen redding. Dat was het punt in Romeinen 3:24-26.

2. We zien de waarheid en de schoonheid van zijn grote verlossingswerk en van het geloof in Christus.

We zien dit in het zinsdeel “op grond van ons geloof” in vers 1: “Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof …” Onze verbinding met de rechtvaardigheid van Christus en de zonde-dragende dood van Christus is uitsluitend op grond van het geloof. Dat was het punt van Romeinen 4.

3. We ervaren rechtvaardiging.

Vers 1: “Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof …” Rechtvaardiging is een vonnis tot vrijspraak en de toedichting van Gods rechtvaardigheid in Christus – niet schuldig voor Gods gerecht maar rechtvaardig. “God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden” (2 Korintiërs 5:21).

Dat zijn de drie stappen waaraan we velen weken hebben besteed. Nu komen er twee waarop we ons nog niet gericht hebben.

4) Vanwege rechtvaardiging hebben we nu vrede met God; en 5) dankzij deze vrede met God hebben we toegang tot een domein en de kracht van genade die ons staande houden totdat we de luister van God erven.

Laten we deze stuk voor stuk behandelen en zien hoe ze ons helpen om ons gelukkig te prijzen in de hoop te mogen delen in de luister van God.

4. Vanwege rechtvaardiging hebben we nu vrede met God.

Romeinen 5:1: “Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus.” Hoe moeten we deze vrede met God zien? Op het plaatje dat ik denk dat Paulus in gedachten had, wordt dieper ingezoomd in vers 10: “Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met hem verzoend door de dood van zijn Zoon, des te zekerder is het dat wij, nu we met hem zijn verzoend, worden gered door diens leven.” Wat dit laat zien is dat het plaatje in Paulus’ gedachten bestaat uit vijandigheid tussen ons en God. God is toornig over ons vanwege onze zonde (Romeinen 1:18) en wij staan vijandig tegenover God in de opstand tegen zijn autoriteit (Romeinen 8:7-8). In Romeinen 1:18 staat: “En vanuit de hemel openbaart Gods toorn zich over al het kwaad en onrecht van hen die met hun onrechtvaardigheid de waarheid geweld aandoen.” Gods toorn over onze goddeloosheid is het hoofdprobleem in ons leven. Als God vastbesloten is om zijn toorn over ons uit te gieten, zitten wij in een angstaanjagende positie.

Stel je de macht van God achter zijn toorn eens voor! Als je naar boven de hemel in kijkt op een heldere nacht, kun je zien wat de Melkweg wordt genoemd, de naam van ons sterrenstelsel. Het bestaat uit ongeveer 200 miljard sterren, zegt men. Je kunt misschien zo’n 40 miljoen hiervan zien op een goede nacht. De schijf van de Melkweg is ongeveer 100.000 lichtjaren lang (circa zeshonderdtriljoen mijlen) en 2.000 lichtjaren breed. Onze zon heeft zo’n 200.000 jaar nodig voor een volledige omloop. En naast ons sterrenstelsel zijn er, schatten sommigen, 50 miljoen andere sterrenstelsels.

De God waar we nu hier in Romeinen over spreken, schiep dit universum met slechts één commando. Hij sprak even en alle sterrenstelsels werden geschapen. En hij houdt ze in stand met het woord van zijn macht. Deze God is zo groot dat elke poging om zijn grootheid in beeld te brengen, oneindig faliekant tekort schiet. Maar wat we kunnen zien en voelen is het volgende: als zo’n grote God toornig over ons is en zulke onbeschrijfelijke macht heeft achter deze toorn, dan zitten we in de slechtste van alle mogelijke omstandigheden. Niets kan erger zijn dan tegenover de toorn van oneindig veel macht te staan.

En dat is onze situatie. God onthult nu zijn toorn over onze goddeloosheid en zal dit tot een climax brengen op de laatste dag des oordeels (Romeinen 2:5). Onze enige hoop is dat God zorgt voor een mogelijkheid tot verzoening. In vers 10 staat dat hij dat deed: “Met hem verzoend door de dood van zijn Zoon.” Dat gebeurde omdat Christus onze zonden droeg en onze rechtvaardigheid vervulde. Nu zijn we door het geloof verenigd met Christus dus de rechtvaardigheid is ons toebedeeld of wordt ons toegerekend. En het resultaat is vrede. God is niet meer toornig over ons. We zijn verzoend. Er is geen veroordeling. Dat is stap vier op ons pad naar gelukkig prijzen in de hoop te mogen delen in de luister van God.

Hier is nu het beste aan deze situatie en het leidt direct naar de vijfde en laatste stap naar gelukkig prijzen in de hoop te mogen delen in de luister van God. Alle macht die ooit ten dienste stond van Gods toorn tegen ons, staat nu ten dienste van de genade voor ons.

Paulus zegt dus in vers 2: “Door Hem [Christus] hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God.”3 Let eens op het woord “ook” (de NBV laat deze vervallen). We hebben niet alleen vrede met God door onze Heer Jezus Christus, maar door hem hebben we ook iets anders, iets wat veel meer is. Wat is dat? Dat is de vijfde stap.

5. Dankzij deze vrede met God hebben we toegang tot een domein en de kracht van genade die ons staande houden totdat we de luister van God erven.

Vrede is een manier om onze nieuwe relatie met God te beschrijven. We hebben vrede met hem. Maar er is iets groters waarheen deze vrede of deze verzoening leidt, namelijk, een ervaring van de almacht van God die niet tegen maar voor ons werkt. Wij zijn onder de almachtige heerschappij van soevereine genade gebracht.

Dat is meer dan rechtvaardiging en meer dan vrede. Dat is het machtige domein, de invloed en de heerschappij van transformerende, macht vergrotende, beschermende genade – Gods oneindige macht, niet langer tegen ons maar voor ons.

Waarom zeg ik dit? Ten eerste omdat dit is waarheen Paulus met genade gaat in dit hoofdstuk. Vers 21: “Zoals de zonde heeft geheerst en tot de dood heeft geleid, zo moest door de vrijspraak de genade heersen en tot het eeuwige leven leiden, dankzij Jezus Christus, onze Heer.” Merk op dat genade heerst. Het is een uitoefening van macht, niet slechts een uitdrukking van karakter. Genade is een domein en heerschappij van Gods oneindige macht die vóór ons werkt en niet tegen ons. Ten tweede, een paar verzen later in Romeinen 6:14, stelt Paulus het op de volgende manier: “De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade.” Genade is het domein en de macht die ons beheersen in Christus, die werken om ons te bevrijden uit de heerschappij van de zonde, en die ons brengen bij het eeuwig leven. Wij staan in deze genade en dankzij deze genade. Romeinen 14:4,5 zegt over elke christen: “Of hij wel of niet volhardt in het geloof gaat alleen zijn eigen meester aan – en hij zal volharden, want de Heer heeft de macht hem dat te laten doen.” Dat is de almachtige heerschappij der genade.

Maar nog belangrijker dan deze twee verzen over genade is wat we een paar verzen eerder zagen in Romeinen 4:16: Genade is de garantie voor onze erfenis. Roep deze woorden nog eens op uit uw herinnering: “Daarom [rechtvaardiging en onze erfenis van de wereld] is het uit het geloof, opdat het zou zijn naar genade, met als doel dat de belofte zeker zou zijn voor het hele nageslacht ...”3 Laat deze geloof-genade-garantie relatie nogmaals door uw hoofd gaan. Het is Gods almachtige genade die ervoor zorgt dat onze toekomstige erfenis volgens de belofte, zeker of gegarandeerd is. Waarom? Vanwege de macht van de genade die we zien in vers 17b: het is de genade van “God, … die de doden levend maakt en in leven roept wat niet bestaat.” Gods genade vervulde de belofte omdat Abraham gerechtvaardigd was en vrede met God had, en daarom werkte de almachtige, doden opwekkende, uit het niets scheppende macht van God vóór hem en niet tegen hem.

Dat is waar we naar binnen zijn gegaan volgens Romeinen 5:2. Dat is waar de gerechtvaardigde mensen van God leven. Wij leven in het domein, de heerschappij en de macht van oppermachtige, soevereine genade. Dat is waar we staan. En dat is waarom we ons gelukkig prijzen in de hoop te mogen delen in de genade van God. De gedachte is dezelfde als de geloof-genade-garantie relatie in Romeinen 4:16: “Rechtvaardiging is uit het geloof, opdat het zou zijn naar genade, met als doel dat de belofte zeker zou zijn voor het hele nageslacht.”

Het dringendste nieuws voor volkeren van de wereld en voor u

De volgorde is als volgt (alle stappen samengevat):

  1. Christus stierf voor onze zonden en vervulde een perfecte rechtvaardigheid;
  2. wij zagen dat en geloofden;
  3. wij werden gerechtvaardigd door dit geloof; de rechtvaardigheid van Christus werd ons toegedicht;
  4. de vijandigheid tussen God en ons werd weggenomen en er was vrede;
  5. wij kwamen door de vrede in een domein en heerschappij van genade waar de oneindige macht van God niet langer tegen ons werkt maar voor ons, zodat de belofte gegarandeerd is – genade zal heersen tot het eeuwig leven (Romeinen 5:21), de gerechtvaardigden zullen verheerlijkt worden (Romeinen 8:30) en daarom
  6. prijzen wij ons gelukkig in de hoop te mogen delen in de luister van God.

Dat is een grootse redding. Het is een groot voorspel voor Missions Fest dat komende zondag begint. Dit is het dringendste nieuws voor alle volkeren van de wereld. Zonder dit, staan ze onder de toorn van God, net als u deze morgen als u niet vertrouwt op Christus. Dus, omwille van uzelf en in het belang van de volkeren, geloof in Christus, krijg vrede met God, ga het domein van almachtige genade binnen, en prijs u gelukkig in de hoop te mogen delen in de luister van God.


Noot van de vertaler

1 Tenzij anders vermeld zijn Bijbelteksten geciteerd uit de Nieuwe Bijbelvertaling van 2004 (NBV)

2 2 Korintiërs 4:17

3 Herziene Statenvertaling (HSV)