Niet Alleen van Brood zal de Mens Leven

Uit Bijbelse Boeken en Preken

Ga naar:navigatie, zoeken

Verwante bronnen
More Door John Piper
Auteur Index
More Over Vasten
Onderwerp Index
Over deze vertaling
English: Man Shall Not Live on Bread Alone

© Desiring God

Share this
Onze Missie
Deze vertaling is van het Evangelie Vertalingen, een online dienst, de evangelie gecentreerde boeken en artikelen vrij verkrijgbaar in elke natie en taal.

Hier meer (English).
Hoe u kunt helpen
Als u goed Engels spreken, kunt u met ons vrijwillig als vertaler.

Hier meer (English).

Door John Piper Over Vasten
Een deel van de A Hunger for God-serie

Vertaling door Rita Renfrum

Review U kunt ons helpen door de herziening van deze vertaling voor de nauwkeurigheid. Hier meer (English).Mattheus 3:16-4:4

En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen. En zie, een stem uit de hemelen zei: “Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!
Toen werd Jezus door de Geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel.
En nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, kreeg Hij ten slotte honger.
En de verzoeker kwam bij Hem en zei: Als U Gods Zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. Maar Hij antwoordde en zei: ” Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. “

Tot dusverre dit jaar zagen wij in Handelingen 13 dat de profeten en leraars in Antiochië aan het vasten waren en vernamen wij dat Jezus ons leerde dat wanneer de bruidegom, namelijk Hijzelf, wordt weggenomen uit de wereld, de aanwezige bruiloftsgasten, namelijk wij Zijn discipelen, dan zullen vasten. En vandaag zullen we zien dat Jezus zelf, de Zoon van God, vastte.

Inhoud

Hoop op Twee Dingen met Deze Boodschap

Ik hoop op twee dingen met deze boodschap. Het eerste is dat we Jezus beter leren kennen. De vorige week hoorden wij Hem de verbazingwekkende uitspraak doen dat de Bruidegom was gekomen – God had Zichzelf de bruidegom en de man van Israel genoemd in het Oude Testament. Nu was daar Jezus die zei – de bruidegom is hier. In de tekst van vandaag zien we Jezus als de vertegenwoordiger en het hoofd van een nieuw Israel, als een soort nieuwe Jozua die zich erop voorbereidt om met Zijn volk het beloofde land in te gaan, maar eerst op de proef wordt gesteld in de woestijn.

Mijn andere hoop is, behalve het beter leren kennen van Jezus, dat we het vasten beter gaan begrijpen en de diepere geestelijke waarde ervan zullen inzien voor ons persoonlijk en voor ons als gemeente. Het zou ons tot nadenken moeten stemmen, denk ik, om ons te laten beseffen dat Gods Zoon de bediening in Zijn leven begon met 40 dagen vasten. We moeten even stilstaan en daarover nadenken. Wij moeten ons afvragen, “Hoe zit het met mij, Heer? Kan ik het hoofd bieden aan de ongelooflijke uitdagingen in mijn leven als christen zonder deel te hebben aan het vasten van Jezus?

Kunnen wij als gemeente de volheid van de kracht en de zegen van Christus ervaren zonder nederig de Heer te zoeken door te vasten? Dit zijn cruciale dagen in Bethlehem. Ik voel opwinding in mijn hart over wat God aan het voorbereiden is voor ons. Toen de staf afgelopen woensdag vastte en bad, reeg de Heer enkele woorden aaneen die vol hoop zijn. In de laatste alinea van mijn jaarverslag van 1994 staat het volgende:

En tenslotte, dank ik u voor uw gebeden en voor uw onophoudelijke bemoedigingen. Ik ben blij met dit werk omdat u gebeden heeft. Wat een voorrecht hier te mogen zijn! Er waaien frisse briesjes. Mijn zeilen zijn gehesen. De lucht wordt helder. De Heer is aan boord en zegt tegen mij dat het niet ver van de kust goed naar mensen vissen is.

Mijn hart hongert ten zeerste naar een dieper werk van God in ons midden! Een werk waarbij week in week uit door uw gezalfde levens bovennatuurlijke nieuwe geboorten zullen plaatsvinden in deze Steden. Daarom heeft vasten de hoogste prioriteit. Charles Spurgeon, een voorganger in Londen die 100 jaar geleden leefde, zei

Onze seizoenen van vasten en bidden bij de Tabernakel waren inderdaad dagen van grote zegeningen; De deuren van de hemel hebben nooit wijder opengestaan voor ons, onze harten zijn nooit dichter geweest bij onze glorieuze God.

Mijn hart verlangt ernaar dat wij als gemeente dichter bij de Glorieuze God komen, om zo dicht bij het vuur te zijn dat wij branden met de passie van Jezus voor Zijn naam en voor deze ellendige wereld.

Laten wij dan nu naar Zijn vasten kijken.

Het 40 dagen vasten van de Here Jezus

Mattheus 3:16 zegt, terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op uit het water. En zie, de hemelen openden zich, en Hij zag de Geest Gods nederdalen als een duif en op Hem komen. Nu is het zo dat de Heilige Geest altijd bij Jezus was. Hij werd verwekt door de Heilige Geest. Dit was echter een speciale zalving of uitstorting, of doopsel die op Jezus zou rusten tijdens zijn drie jaar durende openbare bediening . Hij werd gedoopt om zich met ons te identificeren in Zijn onderwerping aan Gods heerschappij en gerechtigheid. En de Heilige Geest kwam op Hem, zoals Hij ook op ons komt, om Hem kracht te geven en Hem te leiden bij de hoge eisen die Zijn bediening met zich meebracht.

De Vreugde van de Vader en de Leiding door de Heilige Geest

Wanneer de Geest op Jezus komt, zegt God de Vader (vs 17), “Dit is Mijn Geliefde Zoon in Wie ik Mijn welbehagen heb.” Een van de geweldige uitwerkingen van deze woorden is om Jezus en ons ervan te verzekeren dat het vuur van lijden en pijn waar Jezus op het punt stond om in te gaan NIET het gevolg waren van de afkeuring van Zijn Vader.

Het is vooral belangrijk om dit te begrijpen wanneer u in het volgende vers (Mattheus 4:1) ziet wat de eerste handeling van de Geest is in de bediening van Jezus. Het vers zegt: “Toen werd Jezus door de Geest naar de woestijn geleid om verzocht te worden door de duivel.” De eerste handeling van de Geest in de bediening van Jezus is om Hem de woestijn in te leiden en Hem bloot te stellen aan de verzoekingen van Satan.

Jezus bereidt zich door Vasten op de Strijd voor

Onder de leiding van de Heilige Geest bereidde Jezus zich door vasten voor op de ontmoeting met de duivel. De Geest van God wilde dat de Zoon van God op de proef werd gesteld op Zijn weg naar de bediening, en Hij wilde dat Jezus in deze verzoeking zou triomferen door te vasten. Jezus triomfeerde over de grote vijand van Zijn ziel door te vasten.

Me dunkt dat dit verhaal ons wakker moet schudden. Hier heb je de Heere Jezus die op de drempel staat van de belangrijkste openbare bediening ooit in de geschiedenis van de wereld. Op Zijn gehoorzaamheid en gerechtigheid steunt de redding van de wereld. Niemand zal aan de verdoemenis ontsnappen zonder deze bediening van gehoorzaam lijden en dood en opstanding. En God wil dat van het begin af aan, de bediening bedreigd wordt met vernietiging – namelijk, de verleidingen van Satan om de weg van nederigheid en lijden en gehoorzaamheid te verlaten. En van al die honderden dingen die Jezus had kunnen doen om weerstand te bieden tegen deze enorme bedreiging van de verlossing, wordt Hij geleid om te vasten. Te vasten!

Als Satan erin geslaagd was Jezus af te houden van het pad van nederige, lijdende gehoorzaamheid, zou er geen redding zijn. We zouden nog steeds in onze zonden en zonder hoop zijn. Daarom hebben wij onze verlossing te danken aan het gelovig vasten van Jezus. Dit is een opmerkelijk eerbetoon aan het vasten. Ga hier niet te snel overheen. Denk erover na. Jezus begon zijn bediening met vasten. En Hij triomfeerde over Zijn vijand door te vasten.

Deuteronomium 8:2-3 Overeenkomsten in Mattheus 4:1-4

Om nu de diepere betekenis hiervan te laten zien, gaan wij samen kijken naar Deuteronomium 8. Elke keer dat Jezus antwoord geeft op de drie verleidingen van de duivel in de woestijn citeert Hij uit Deuteronomium “De Mens zal niet van brood alleen leven”- Deuteronomium 8:3; “U zult de Here uw God niet verzoeken”- Deuteronomium 6:16; en “De HERE, uw God, zult gij vrezen, Hem zult gij dienen en bij Zijn Naam zweren – Deuteronomium 6:13.”

Jezus Verzocht in de Woestijn

Dit is van zeer grote betekenis. Hier zien we Jezus die door de Geest de woestijn in wordt geleid – de woestijn – en om de verleidingen van Satan te weerleggen, citeert Jezus passages uit Deuteronomium, passages die allemaal door Mozes werden gesproken tegen het volk van Israel toen het in de woestijn op de proef werd gesteld. In Mattheus 4:3-4 staat geschreven,

En de verzoeker kwam en zeide tot Hem: "Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg dan, dat deze stenen broden worden." 4 Maar Hij antwoordde en zei: "Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat."

De Woorden van Mozes over de Tijd van de Israëlieten in de Woestijn

Kijk nu naar Deuteronomium 8:2-3 en markeer de overeenkomsten die je ziet tussen de situatie in de woestijn en de situatie van Jezus in de woestijn. Mozes zegt tot het volk,

Gedenk dan heel de weg, waarop de HERE, uw God, u deze veertig jaar in de woestijn heeft geleid [OPMERKING: zoals Jezus door de Geest in de woestijn werd geleid] deze veertig jaar [OPMERKING: zoals de 40 dagen van Jezus], om u te verootmoedigen en u op de proef te stellen [zoals Jezus “op de proef werd gesteld”] , ten einde te weten, wat er in uw hart was: of gij al dan niet zijn geboden zoudt onderhouden. 3 Ja, Hij verootmoedigde u, deed u honger lijden [OPMERKING: zoals Jezus hongerig werd door het vasten] en gaf u het manna te eten, dat gij niet kendet en dat ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te doen weten, dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond des HEREN uitgaat.

Wat betekenen deze Overeenkomsten?

Er zijn teveel gelijkenissen tussen wat er hier in de woestijn met Jezus gebeurt en wat er met het volk van Israel gebeurde om te spreken van een toevalligheid. Wat betekent dit?

Het betekent dat God nu voorbereidingen treft om Zijn volk – het nieuwe Israel – te verlossen van de Egyptische slavernij van zonde en ze in het beloofde land van vergeving en gerechtigheid en vrede en blijdschap en eeuwig leven te brengen. Om dit te doen stuurde Hij een nieuwe Jozua – Jozua en Jezus zijn in het Grieks precies dezelfde woorden (Handelingen 7:45). Deze nieuwe Jozua staat als het hoofd en de vertegenwoordiger van het gehele volk. Uit naam van hen zal hij nu door God de woestijn in worden geleid. Het zullen 40 dagen zijn die 40 jaar vertegenwoordigen. Hij zal op de proef worden gesteld zoals Israel op de proef was gesteld. En hij zal honger lijden zoals Israel honger leed. En als hij triomfeert, zullen hij en al zijn mensen veilig het beloofde land in gaan.

Het Doel van het Vasten van Jezus (en van Ons)

Nu kunnen we de betekenis van het vasten van Jezus duidelijker zien.

Vrijwillige Vereenzelviging met het Volk van God

Het was geen willekeurige keuze iets te moeten doen tegenover de duivelse verleidingen. Het was een vrijwillige daad van het zich vereenzelvigen met het volk van God in hun ontbering en beproeving in de woestijn. Jezus zei eigenlijk “Ik ben gezonden om het volk van God uit het Egypte van zonde te leiden naar het beloofde land van verlossing. Om dit te kunnen doen, moet ik een van hen worden. Daarvoor werd ik geboren. Daarom zal ik de test die zij hebben ondergaan op mij nemen. Ik zal ze in de woestijn vertegenwoordigen en Mijn hart door middel van vasten toestaan om op de proef te worden gesteld om te laten zien waar Mijn trouw ligt. En met de hulp van de Geest zal Ik door dit vasten triomferen, de duivel weerstaan en allen die Mij vertrouwen, het beloofde land van eeuwige glorie binnen leiden.”

Een Middel om tegen Satan te Strijden

Met andere woorden, door het vasten testte Jezus wat de honger voor het volk van Israel in de woestijn betekende. Dat betekent echter niet dat vasten geen middel was om tegen satan te strijden. Want vasten laat zien waar het hart staat. En als het hart bewijst dat het God meer liefheeft dan brood dan heeft Satan geen voet aan de grond, wat hij wel gehad zou hebben als ons hart naar wereldse dingen zoals brood zou uitgaan.

Onze Harten Bewijzen

Het volk van God is vaak geroepen om de gebruikelijke bestaansmiddelen te ontberen. Vasten is een korte, vrijwillige ervaring met deze beproeving om onze harten te bewijzen. Als wij dit “ontberen” ervaren, openbaart de Heer wat in onze harten is. Wat beheerst ons? Richard Foster zegt in zijn hoofdstuk over vasten,

Meer dan enige andere Discipline laat vasten de dingen zien die ons beheersen. Dit is een prachtig voordeel voor de ware discipel die ernaar verlangt veranderd te worden naar het beeld van Jezus Christus. Wij bedekken datgene wat in ons is met voedsel en andere dingen die goed zijn, maar door het vasten komen deze dingen aan de oppervlakte. Als trots ons beheerst, zal dit vrijwel onmiddellijk onthuld worden. David zegt, “De ijver voor Uw huis heeft mij verteerd” (Ps 69:10). Boosheid, bitterheid, jaloezie, ruzie, angst – als ze in ons zijn, zullen ze tijdens het vasten aan de oppervlakte komen. In het begin zullen we verklaren dat onze boosheid te wijten is aan onze honger, daarna weten wij dat we boos zijn omdat de geest van boosheid in ons is. We kunnen ons in deze kennis verheugen omdat we weten dat genezing mogelijk is door de kracht van Christus.

Wat moeten wij slaven doen? Wat zijn uiteindelijk onze hartstochten? Vasten is Gods proefterrein – en genezende terrein. Zullen we morren zoals de Israëlieten morden toen zij geen brood hadden? Zullen wij het pad van gehoorzaamheid verlaten en van stenen brood maken? Of zullen we “leven van elk woord dat uit de mond van God komt?” Vasten is een manier om aan onszelf te onthullen en aan God te belijden wat in onze harten is.

Het Doel van Vasten

En het doel van vasten is dat wij minder op eten gaan vertrouwen en meer op God zelf. Dat is de betekenis van de woorden in Mattheus 4: 4 “De Mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt.” Elke keer als we vasten, zeggen we tegen Jezus, “Niet alleen brood. Maar U, Heer. Niet alleen brood, maar U, Heer.”

Laat mij u tenslotte vlug laten zien waarom ik denk dat Jezus zegt dat we op God moeten vertrouwen en niet op brood.

Waarom Wij op God Moeten Vertrouwen, en Niet op Brood

Het is afkomstig uit de context van Deuteronomium 8:3 waar Jezus in Mattheus 4:4 dit woord gebruikt,

[God] gaf u het manna te eten dat u niet kende en dat ook uw vaderen niet gekend hadden, dat [LET OP!] om u te laten weten dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de Heere komt.

Hij gaf ze manna – volslagen onbekend voedsel dat uit de hemel kwam vallen – Waarom? “Zodat” zij zouden leren te leven van alles wat uit de mond van God komt. Hoe leert wonderbaarlijke manna dat? Omdat manna een van de ongelooflijke manieren is waarop God met een enkel woord Zichzelf openbaart en aan uw behoeften tegemoet komt wanneer al het andere hopeloos lijkt.

Maar kijk wat Satan daarmee doet. Satan zegt tegen Jezus “Als U Gods Zoon zijt, zeg dan dat deze stenen broden worden.” Met andere woorden, “Doe de manna gebeurtenis voor. Maak manna zoals U in de woestijn deed. Als de essentie van manna in de woestijn was om de mensen te leren dat zij ingeval van nood wonderen mogen verwachten, trakteer dan jezelf op wonderbaarlijk brood en dan doe je wat de bijbel zegt.”

En Jezus antwoordde, “Jij bent zo dichtbij en toch zo ver weg. Jij gaat altijd op deze manier met het Woord van God om. Zo subtiel. Je klinkt alsof je het eens bent met Gods Woord maar je verdraait elk woord tegen Hem. Het punt is dit, Satan: Vertrouw niet op brood – zelfs geen wonderbaarlijk brood – vertrouw op God. Haal je diepste bevredigingen in het leven niet uit voedsel – zelfs niet door God bedacht wonderbaarlijk voedsel – maar uit God. Elk woord dat uit de mond van God komt openbaart God. En het is deze zelfopenbaring waar wij ons mee voeden. Dit zal eeuwig voortduren. Dit is eeuwig leven. Ga weg, Satan, God is Mijn deel. Ik zal niet van Zijn pad en van de gemeenschap met Hem afkeren, zelfs niet voor wonderbaarlijke manna.”

Ik nodig u uit om uw hart door God te laten toetsen door komende woensdag te vasten. Kijk of Hij u wellicht een aantal diepere dingen openbaart en Zichzelf als voedsel aan u geeft.