Vasten voor Water Dat Niet Ontbreekt – deel 2

Uit Bijbelse Boeken en Preken

Ga naar:navigatie, zoeken

Verwante bronnen
More Door John Piper
Auteur Index
More Over Vasten
Onderwerp Index
Over deze vertaling
English: A Fast for Waters That Do Not Fail, Part 2

© Desiring God

Share this
Onze Missie
Deze vertaling is van het Evangelie Vertalingen, een online dienst, de evangelie gecentreerde boeken en artikelen vrij verkrijgbaar in elke natie en taal.

Hier meer (English).
Hoe u kunt helpen
Als u goed Engels spreken, kunt u met ons vrijwillig als vertaler.

Hier meer (English).

Door John Piper Over Vasten
Een deel van de A Hunger for God-serie

Vertaling door Rita Renfrum

Review U kunt ons helpen door de herziening van deze vertaling voor de nauwkeurigheid. Hier meer (English).Jesaja 58:1-12

1 Roep luidkeels, houd u niet in, verhef uw stem als een bazuin, verkondig Mijn volk hun overtreding, en het huis van Jakob hun zonden. 2 Hoewel zij Mij dag aan dag zoeken en vreugde vinden in de kennis van Mijn wegen, als een volk dat gerechtigheid doet en het recht van zijn God niet verlaat, vragen zij Mij om rechtvaardige oordelen. Zij vinden er vreugde in om tot God te naderen, 3 terwijl zij zeggen: Waarom vasten wij, als U het toch niet ziet, waarom kwellen wij onze ziel, als U het toch niet weet? Zie, op uw vastendag zoekt u uw eigen wens, en beult u al uw arbeiders af. 4 Zie, u vast om te twisten en ruzie te maken en om goddeloos op de vuist te gaan. Vast niet zoals heden als u uw stem wilt laten horen in de hoogte. 5 Zou dit het vasten zijn dat Ik verkies: dat de mens zich een dag lang verootmoedigt, dat hij zijn hoofd buigt als een riet en zich neerlegt in rouwgewaad en as? Noemt u dat vasten en een dag die de HEERE welgevallig is? 6 Is dit niet het vasten dat Ik verkies: dat u de boeien van de goddeloosheid losmaakt, dat u de banden van het juk ontbindt, dat u de onderdrukten vrij laat heengaan en dat u elk juk breekt? 7 Is het niet dit, dat u uw brood deelt met wie honger lijdt, en de ellendige ontheemden een thuis biedt, dat, als u een naakte ziet, u hem kleedt, en dat u zich voor eigen vlees en bloed niet verbergt? 8 Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad, en uw herstel snel intreden. Uw gerechtigheid zal voor u uit gaan en de heerlijkheid van de HEERE zal uw achterhoede zijn. 9 Dan zult u roepen en de HEERE zal antwoorden, dan zult u om hulp roepen en Hij zal zeggen: Zie, hier ben Ik. Als u het juk uit uw midden wegdoet, het uitsteken van de vinger en het uitspreken van ongerechtigheid; 10 als u uw hart opent voor de hongerigen, en de verdrukte ziel verzadigt, dan zal uw licht in de duisternis opgaan, en uw donkerheid als de middag zijn. 11 En de HEERE zal u voortdurend leiden, Hij zal uw ziel in dorre streken verzadigen, uw beenderen kracht geven; u zult zijn als een bevloeide tuin, als een bron waarvan het water nooit ontbreekt. 12 En wie uit u voortkomen, zullen de verwoeste plaatsen van weleer herbouwen; de fundamenten, van generatie op generatie verwoest, zult u herstellen. En u zult genoemd worden: hij die bressen dichtmaakt, hij die paden herstelt, opdat men er weer kan wonen.

Inhoud

Inleiding en Terugblik

Wat we vorige week in de verzen 1-5 zagen, was dat de manier waarop u elke maandag met mensen omgaat de test is van de echtheid van uw vasten op zondag. Ze roepen uit naar God in vers 3, “Waarom vasten wij als U het toch niet ziet?” En God antwoordt aan het eind van het vers, “Zie, op uw vastendag zoekt u uw eigen wens, en beult u al uw arbeiders af.” En God vraagt in vers 5, “Zou dit het vasten zijn dat Ik verkies?” Betekenis: een dergelijk vasten is onaanvaardbaar. God bespot zelfs een dergelijk vasten wanneer Hij in vers 5 zegt, “Dat u het hoofd buigt als een riet?” De gebaren van deze zelf teweeggebrachte religie zijn net zomin geestelijk als gebogen riet in een moeras.

Waarom is dit vasten onaanvaardbaar voor God? Wat is er verkeerd aan? Wat er verkeerd aan is, is dat het de zonde in hun leven onberoerd laat. Het enige ware vasten, is een vasten dat een geestelijke strijd tegen uw eigen zonde omvat. Waar we verder ook voor vasten, we moeten vasten voor onze eigen heiligheid. We kunnen voor geen ding oprecht vasten en tegelijkertijd bewust in zonde leven. Het enige ware bidden, is het bidden dat een geestelijke strijd tegen onze zonde omvat. De enige ware aanbidding is de aanbidding die betekent dat we op z’n minst een impliciete strijd tegen onze eigen zonde voeren.

En wat deze tekst benadrukt, is dat wij door onze daden op maandag getest worden of we werkelijk de zonde in ons leven willen bestrijden en zodoende of ons vasten, bidden en aanbidding op zondag echt is. Als wij op zondag oprecht zijn in ons vrome verzet tegen de zonde in ons leven, dan zullen wij op maandag door middel van onze daden tegen die zonde vechten. We slagen er misschien niet helemaal in als we wel zouden willen, maar als ons vasten op zondag echt was, zullen we elke maandag tegen onze zonde vechten.

Als er onopgeloste zonde in uw leven is en u vast voor iets anders – een beetje zegen, een beetje genezing – dan zal God naar u toekomen en zeggen, “Het vasten dat Ik verkies, is dat u DIE zonde aanpakt.” God doet dat hier op een zeer opmerkelijke manier. Vers 5 zegt dat zij vastten en “zichzelf verootmoedigden.” Het woord “verootmoediging” betekent ook “verdrukking”. Zij verdrukten zich dus door honger te lijden. God zegt echter dat dit niet het vasten is dat Hij verkiest. En in vers 10 pakt Hij precies de woorden “hongerig” en “verdrukt” en zegt dat er nogal wat hongerige en verdrukte mensen zijn waar Hij zeer bezorgd om is, namelijk degenen die er niet voor kiezen om honger te lijden en verdrukt te worden maar hongerig zijn en verdrukt worden omdat de religieuze mensen ze onderdrukken in plaats van ze te eten te geven. Vers 10 “En als u uw hart opent voor de hongerigen. En de verdrukte ziel verzadigt………….. [in plaats van ze te onderdrukken].”

Met andere woorden, uw vasten en uw zelf opgelegde verdrukking op zondag is geen echte aanval op uw eigen zonde van onrechtvaardigheid en hardvochtigheid. Want als dat wel zo was, zou u zo handelen dat u op maandag de honger en verdrukking van de armen verlicht, vooral van uw eigen werknemers. Er is hier een grote ironie en God wil dat wij die zien. De armen hebben honger en worden verdrukt, zegt vers 10. Deze welgestelde religieuze mensen zijn ook hongerig en verdrukt – vanwege het vasten. Maar waarom vasten zij? Is hun vasten in de eerste plaats een gevecht tegen hun eigen zonde? – de zonde van het afbeulen van al hun arbeiders? De zonde van het leggen van een zwaar juk op de hals van de armen? De zonde van het veronachtzamen van de noden van de armen voor kleding en huisvesting? Nee. Daar vasten zij niet voor. Hun gedrag – op maandag – bewijst het. Dus zegt God, “Het vasten dat Ik verkies, is niet dat u uzelf op een religieuze manier verhongert en verdrukt, maar dat u de armen minder honger laat lijden en verdrukt. Als u tegen de zonde wilt vechten door uw brood uit uw eigen mond te nemen, leg dat dan in de mond van de armen. Dan zullen we zien of u inderdaad voor de rechtvaardige zaak vast.

Wanneer wij in zonde leven – bijvoorbeeld de zonde van hardvochtigheid of bedrog of onrecht – verkiest God geen vasten dat op een religieuze wijze deze zonde bedekt, maar een rechtstreekse frontale aanval op deze zonde. Voor deze mensen was vasten geen strijd tegen de bezetting van de zonde in hun leven; het was een camouflage. Als ze zelf een beetje honger lijden en verdrukt zijn, maakt het wellicht niet veel uit dat ze onverschillig zijn tegenover de honger en verdrukking van de armen. Dus zegt God, “Ik test uw harten. Zie af van uw brood omwille van de armen. Geef het aan hen. Dat is het vasten dat Ik verkies.”

Het Vasten dat God Verkiest: Een Doktersvoorschrift en geen Functieomschrijving

Vervolgens geeft God in de verzen 6-10 een omschrijving van wat dit vasten inhoudt en de bijzondere beloningen die deze manier van leven oplevert. U herinnert zich dat Jezus zei “Uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden.”Wel, hier zijn een paar dingen die God belooft te doen voor hen die zo vasten (cf Psalm 41:1-3).

Laten we in de eerste plaats kijken naar de definitie van vasten en daarna naar de beloften van God voor hen die op deze manier leven. Maak niet de fout door te denken dat het hier om een functieomschrijving gaat die God aan Zijn volk heeft gegeven om ze te laten zien hoe ze hun loon van Hem kunnen verdienen. Er is hier geen sprake van verdienen. Met de God van Jesaja kan niet onderhandeld worden. Hij is zo soeverein en vrij en geeft barmhartig aan degenen die Hem vertrouwen. Jesaja 30:15 zegt, “Want zo zegt de Heere HEERE, de Heilige van Israël: “Door terugkeer en rust zou u verlost worden, in stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn.” De kracht om te vasten zoals God ons oproept te doen, komt niet van ons. Het komt van God. En het komt door op Hem te vertrouwen.

Wat God de mensen vraagt te doen, is geen omschrijving van een functie, maar een doktersvoorschrift. U kunt dat opmaken uit vers 8 dat zegt dat als u zo doet – als u het voorschrift van de Dokter om te vasten opvolgt – “zal Uw herstel – uw genezing – snel intreden.” Als u de Dokter vertrouwt en dat bewijst door u aan Zijn aanwijzingen te houden, zult u beter worden. Denk dus niet dat u iets van God kan verdienen. Vertrouw op Zijn soevereine genade en volg Zijn voorschrift op en u zult machtig gezegend worden. Maar laat nooit de gedachte bij u opkomen dat u ook maar iets heeft verdiend of daar aanspraak op maakt.

Wat de Dokter voorschrijft

Laten we naar het voorschrift kijken – het vasten dat God verkiest. Te beginnen bij vers 6: “Is dit niet het vasten dat Ik verkies,

Vervolgens komen in de verzen 8 en 9 de beloften die u ten deel zullen vallen indien u de aanwijzingen van de Dokter vertrouwt. Maar sla dat nu even over en laten we naar de rest van de voorschriften kijken in de verzen 9b-10a.

Dat is het voorschrift van de Dokter. Dat is het vasten dat de Dokter aan de patiënt Israel voorschrijft, die lijdt aan de ziekte van huichelarij en hardvochtigheid tegenover de armen.

Er zijn 13 componenten maar ze lijken in ongeveer zeven categorieën uiteen te vallen. Ik geef ze als een oproep op het leven van onze gemeente. Wij moeten ontdekken hoe we kunnen meedoen met dit vastenvoorschrift.

1. De Last van Gebondenheid Wegnemen

Bij dit vasten worden we opgeroepen om de last van gebondenheid weg te nemen.

Vijf onderdelen roepen op tot vrijheid. Vers 6:

Vers 9:

Boeien, banden, juk, onderdrukking, juk, juk …….. Het punt hier is: leef om mensen vrij te maken niet om ze te belasten. Jezus zei in Lukas 11:46: “Wee ook u, wetgeleerden! Want u legt de mensen lasten op die moeilijk zijn om te dragen, en zelf raakt u die lasten niet met één van uw vingers aan.” Wij zijn geroepen om mensen te bevrijden van lasten, niet om ze met lasten te onderdrukken.

2. Voed de Hongerigen =

Bij dit vasten worden we geroepen de hongerigen te voeden.

Vers 7: “Is [dit vasten] niet bedoeld om uw brood te delen met de hongerigen?”

3. De Ontheemden een Thuis bieden

Bij dit vasten worden we geroepen de ontheemden een thuis te bieden.”

Vers 7: “En biedt de ontheemden een thuis.”

4. En Kleedt de Naakten

Bij dit vasten worden we geroepen de naakten te kleden.

Vers 7: “Wanneer u de naakte ziet, bedek hem.”

5. Wees Meevoelend

Bij dit vasten worden we geroepen mee te voelen; te voelen wat anderen voelen omdat wij van hetzelfde vlees en bloed zijn.

Vers 7: “En dat u zich niet verbergt voor uw eigen vlees en bloed?” De gedachte kan dezelfde zijn als in Hebreeën 13:3, Denk aan de gevangenen alsof u zelf ook gevangen bent, en denk aan hen die slecht behandeld worden, alsof u ook zelf lichamelijk slecht behandeld wordt.” U bent van hetzelfde maaksel. Dus verplaats u zelf in hen en voel wat zij voelen.

6. Kijk Niet Neer op Anderen

Bij dit vasten worden we geroepen om gebaren en woorden waaruit grove minachting voor anderen blijkt, te laten varen.

Vers 9: “Houd op met……………… het wijzen met de vinger [letterlijk, “het “sturen” van de vinger, een gebaar dat wellicht meer lijkt op het grove “opsteken van de middelvinger” , dan op het enkel wijzen naar iemand]; en [doe weg] het kwaadspreken.” Kortom, spreek en gebaar niet op manieren waaruit minachting van anderen blijkt.

7. Ons hart Openen en de Ziel van de Verdrukte Verzadigen =

Tenslotte, worden wij bij dit vasten geroepen om niet alleen voedsel te geven, maar ons hart te openen – onze ziel – om niet alleen de maag van de armen verzadigen maar ook de ziel van de verdrukten.

Vers 10: “En als u uw hart opent [= ziel] voor de hongerigen, en het verlangen [letterlijk: ziel] van de verdrukte verzadigt….” Dit is een van de boodschappen van dit weekend met John Hayes: bediening van de armen is niet slechts het geven van dingen. Het is zichzelf geven. Het is niet slechts verlichting brengen. Het is relatie.

De Gevolgen die zijn Beloofd voor het Opvolgen van het Voorschrift van de Dokter

Nu dan, als we God genoeg vertrouwen om dit door Hem voorgeschreven vasten van zeven punten te volgen, wat zal er dan in ons leven en in onze gemeente gebeuren? Deze beloften zijn de moeite waard om er zeven weken aan te besteden. Maar ik zal de categorieën benoemen en bidden dat God het op uw hart legt er lang genoeg over te mediteren om de rijkdom ervan te zien.

1. Duisternis Zal Licht Worden

Als we op deze manier vasten, zal de duisternis in ons leven licht worden:

Vers 8: “Dan zal het licht doorbreken als de dageraad.”

Vers 10 (aan het eind): “Dan zal uw licht in de duisternis opgaan, en uw donkerheid als de middag zijn.”

Wilt u licht in uw leven in plaats van duisternis? Kijk naar de genadige rijkdommen van God – luister naar uw Dokter – en giet uzelf uit voor een ander die in nood is.

2. Lichamelijk Sterker Worden

Als we gehoor geven aan dit vasten, zullen we lichamelijk sterker worden.

Vers 8: “En uw herstel zal spoedig intreden………..” Vers 11: “En [Hij zal] uw beenderen kracht geven.” Wie weet hoeveel zwakte er in ons is omdat wij wellicht niet bezig zijn onze energie in de zwakheid van anderen uit te gieten?”

3. God Overal om Ons Heen met Rechtvaardigheid en Eer

Als wij gehoor geven aan dit vasten, zal God voor ons, achter ons en in ons midden zijn met gerechtigheid en eer.

Vers 8, aan het eind: “Uw gerechtigheid zal voor u uitgaan en de heerlijkheid van de HEERE zal uw achterhoede zijn.” Dus, God zal voor u uitgaan met gerechtigheid en achter u zijn met Zijn eer. Vers 9: ´ Dan zult u roepen en de HEERE zal antwoorden, dan zult u om hulp roepen en Hij zal zeggen: Zie, hier ben Ik.” Telkens wanneer er een beroep op Hem wordt gedaan, antwoordt Hij, “Hier!” Als wij doen wat Zijn Zoon heeft gedaan – in de kracht van Zijn Zoon – “arm worden zodat anderen rijk worden” (2 Kor. 8:9), dan handelt God in ons en achter ons en voor ons en omringt ons met almachtige liefde en bescherming en zorg.

4. God Zal Ons Voortdurend Leiden

Als wij ons aan dit vasten houden, belooft God dat Hij ons voortdurend zal leiden.

Vers 11: “En de HEERE zal u voortdurend leiden.” Oh, wat een heerlijke belofte is dat vandaag voor ons als gemeente en voor het Master Planning Team. Ik vraag me af hoeveel verwarring en onzekerheid er in sommige levens is omdat wij de bediening aan de armen veronachtzamen? Het lijkt alsof God Zijn intiemste leiding geeft aan degenen die zich inspannen om zich in te zetten voor de behoeften van anderen – in het bijzonder van de armen.

5. God Zal Onze Ziel Verzadigen

Als wij ons aan dit vasten houden, zal Hij onze ziel verzadigen.

Vers 11: “En [Hij zal] ons verlangen [letterlijk: onze ziel] in dorre streken verzadigen.” Onze zielen zullen in God verzadigd worden. Maar we hebben steeds weer gezien dat deze verzadiging in God tot voltooiing komt wanneer wij onze verzadiging in Hem uitbreiden naar anderen. Onszelf uitgieten voor de armen is de weg die leidt naar de diepste verzadiging.

6. God zal ons tot een Bevloeide Tuin Maken

Als wij ons aan dit vasten houden, zal God ons tot een bevloeide tuin maken met bronnen waarvan het water nooit ontbreekt.

Vers 11, aan het eind: “En Hij zal u als een bevloeide tuin maken, en als een bron waarvan het water nooit ontbreekt.” Het is een paradoxale geestelijke principe in de Schrift: als u uzelf uitgiet, zult u vol raken.” Als u weggeeft, ontvangt u meer. Als u met Gods genade bevloeid bent, wordt u niet slechts een natte, vochtige, bloeiende tuin; u wordt ook een bron.

Deze belofte komt in vervulling in het Nieuwe Testament waar Jezus dit vers gebruikte in Johannes 7:38, “Hij die in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt, “stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien’ [een bron waarvan het water niet ontbreekt]. 39 En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden.” U ziet dus dat het gaat om het vertrouwen op Jezus: “Hij die in Mij gelooft………..’ De Geest komt met al Zijn kracht als wij ons door geloof samen met Jezus op het pad van liefde en genade aan de behoeftigen geven.

7. God Zal de Ruines van Zijn Stad en Mensen Herstellen

Tenslotte, als wij ons aan dit vasten houden, dat wil zeggen, als wij ons openen voor de armen , zal God de ruines van Zijn stad herstellen – en Zijn volk.

Vers 12: “En wie uit u voortkomen, zullen de verwoeste plaatsen van weleer herbouwen; de fundamenten, van generatie op generatie verwoest, zult u herstellen. En u zult genoemd worden: hij die bressen dichtmaakt, hij die paden herstelt, opdat men er weer kan wonen.”

Laten wij op de Grote Geneesheer vertrouwen – de Heer, onze Genezer. Laten wij het vasten aanvaarden dat Hij ons heeft voorgeschreven. Er zal licht en genezing zijn, en leiding en verkwikking en herstel en vindingrijkheid en dit alles met God Zelf Die voor ons en achter ons en in ons midden is. Veel beter dan dat krijgen we niet.