Vasten voor de Komst van de Koning

Uit Bijbelse Boeken en Preken

Ga naar:navigatie, zoeken

Verwante bronnen
More Door John Piper
Auteur Index
More Over Vasten
Onderwerp Index
Over deze vertaling
English: Fasting for the King's Coming

© Desiring God

Share this
Onze Missie
Deze vertaling is van het Evangelie Vertalingen, een online dienst, de evangelie gecentreerde boeken en artikelen vrij verkrijgbaar in elke natie en taal.

Hier meer (English).
Hoe u kunt helpen
Als u goed Engels spreken, kunt u met ons vrijwillig als vertaler.

Hier meer (English).

Door John Piper Over Vasten
Een deel van de A Hunger for God-serie

Vertaling door Rita Renfrum

Review U kunt ons helpen door de herziening van deze vertaling voor de nauwkeurigheid. Hier meer (English).


Lukas 2:36-38 Ook Anna was er, een profetes, een dochter van Fanuel, uit de stam van Aser. Zij was op hoge leeftijd gekomen en had na haar meisjesjaren zeven jaar met haar man geleefd. En zij was een weduwe van ongeveer vierentachtig jaar, die de tempel niet verliet en met vasten en bidden God dag en nacht diende. En zij kwam er op dat moment bij staan en beleed eveneens de Heere, en zij sprak over Hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachtten.

Inleiding

Wij naderen het einde van januari en van de oproep om deze maand een dag per week te vasten. Ik hoop dat we snel tijd kunnen vrijmaken om elkaar te vertellen wat God deze maand heeft gedaan. Door alleen maar te luisteren naar het verslag, tijdens de vergadering van afgelopen dinsdag van de medewerkers, over de verrassende werken die God heeft gedaan, ben ik ten zeerste bemoedigd om een gezamenlijk vasten te bespoedigen, waarover ik straks iets zal vertellen.

In deze serie boodschappen over Bijbels vasten zagen wij in Handelingen 13:3 hoe God door het vasten van de leiders in Antiochië, de loop van de geschiedenis veranderde.

We zagen in Mattheüs 9:15 dat Jezus beloofde dat wanneer Hij teruggaat naar Zijn Vader in de hemel, de gemeente dan zal vasten.

We zagen in Mattheüs 4:4 dat de mens niet van brood alleen zal leven maar van elk woord dat komt uit de mond van God – dat het voedsel van Jezus gedurende Zijn 40 dagen vasten, de openbaring van God was door Zijn Woord. En dat is waar wij ons steeds meer mee moeten voeden.

En de vorige week zagen we in Ezra 8:21 dat God Zijn volk – met inbegrip van de kleine kinderen – door vasten redt.

“Uw Koninkrijk Kome!”

Volgende week zullen we kijken naar de Bergrede en zien dat in Mattheüs 6, Jezus vasten verbindt aan gebed, met name het Onze Vader. De smeekbeden die er in het Onze Vader bovenuit steken zijn: Heer, Uw Naam worde geheiligd, en Heer, Uw Koninkrijk kome. Met andere woorden, christelijk vasten is niet alleen voor onmiddellijke doorbraken in geloof, genezing en rechtvaardigheid, maar ook voor de uiteindelijke doorbraak – de terugkeer van de Koning in glorie “Uw Koninkrijk Kome!” Of, zoals de vroege gemeente het bad: “Maranatha!”- Kom, Heere!

Dit is precies wat we zouden verwachten met het oog op wat we in Mattheüs 9:15 zagen. Wij zagen dat Jezus Zichzelf aanwees als de bruidegom en Hij zei dat Zijn discipelen niet vastten omdat de bruidegom aanwezig was. Maar toen zei Hij, “De dagen zullen komen dat de Bruidegom van hen weggenomen zal zijn, en dan zullen zij vasten.” Jezus verbindt dus het christelijk vasten aan ons verlangen naar de terugkeer van de bruidegom.

De gemeente van Christus wordt opgeroepen om de ernst van het vasten achter het gebed te zetten. “Uw koninkrijk kome.” “Kom Bruidegom!” Vasten is een lichamelijke uitdrukking van het hart dat hongert naar de tweede komst van Jezus.

Vasten als Tegenhanger van het Laatste Avondmaal

Ik vraag me af of de Heer bedoelt dat het vasten gezien moet worden als tegenhanger van het Laatste Avondmaal. Jezus zei, “Doe dit om Mij te gedenken.”Door te eten gedenken wij dat Jezus is gekomen en voor onze zonden is gestorven. Maar door niet te eten – vasten – zeggen we: ja, maar de bruidegom is niet hier. Hij was hier en Hij hield tot het uiterste van ons. En we kunnen eten en zelfs feestvieren omdat Hij gekomen is. Maar we weten ook : Hij is niet hier zoals eerst het geval was. En Zijn afwezigheid doet pijn. De zonde en ellende van de wereld doen zijn. Het volk van Christus is zwak en wordt geminacht – zoals schapen te midden van de wolven (Mattheüs 10:16).Wij verlangen ernaar dat Hij terugkomt, Zijn troon bestijgt en heerst in ons midden en Zijn volk, Zijn waarheid en Zijn glorie rechtvaardigt. De viering van het Laatste Avondmaal drukt dus uit wat is gebeurd en ons vasten drukt uit wat nog niet is gebeurd.

De Weg die Jezus Ons Voorschreef om Zijn Komst Voor te Bereiden

In Lukas 18:7-8 zegt Jezus,

Zal God dan geen recht doen aan Zijn uitverkorenen, die nacht en dag tot Hem roepen, hoewel Hij hen soms lang laat wachten? Ik zeg u dat Hij hun met spoed recht zal doen. Maar zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden?

Heb je er serieus over nagedacht dat Jezus een weg heeft voorgeschreven die wij moeten voorbereiden voor Zijn eigen wederkomst? God zal de Zoon des Mensen sturen en Zijn uitverkorenen recht doen, die “dag en nacht tot Hem roepen.” Wat roepen? Roepen, “Uw koninkrijk kome!” “Kom terug, oh kostbare bruidegom. Kom en regeer als Koning. Kom, en doe Uw mensen recht. Kom en huw uw bruid.”

En aangezien het leven van de gemeente en de evangelisatie van de naties deel zijn van die voorbereidingen, roepen wij daar ook om. “Heer, breng Uw mensen weer tot leven. Heer, laat Uw Woord uitgaan en triomferen.” Als je ogen hebt om de wereld te zien zoals hij is, in contrast met hoe hij zou moeten zijn onder de heerschappij van Christus, is er genoeg waarvoor u zult willen vasten.

Anna: Vasten voor de Eerste Komst van de Koning

Met de oproep aan de kerk om te vasten voor de aanstaande Koning, vragen wij niets nieuws. De tekst van vanmorgen liet ons een oudere vrouw zien die bijna haar hele leven wijdde aan deze geheiligde bediening voordat de Koning de eerste keer kwam. Lukas 2:36-38.

Anna was er, een profetes, een dochter van Fanuel, uit de stam van Aser. Zij was op hoge leeftijd gekomen en had na haar meisjesjaren zeven jaar met haar man geleefd. 37 En zij was een weduwe van ongeveer vierentachtig jaar, die de tempel niet verliet en met vasten en bidden God dag en nacht diende. 38 En zij kwam er op dat moment bij staan en beleed eveneens de Heere, en zij sprak over Hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachtten

Maria en Jozef hadden net het kindje Jezus in de tempel gebracht. Lukas vertelt ons van twee zeer oude mensen, Simeon en Anna, die erkennen wie de baby is. Wat deze twee mensen allebei kenmerkt, is dat zij hunkerden en verlangden naar de komst van de Messias. In vers 25 staat dat, “Simeon de vertroosting van Israël verwachtte en de Heilige Geest was op hem.” Jezus, de Messias, is de vertroosting van Israel (vers 26, 30).

In vers 37 staat dat Anna praktisch nooit de tempel verliet en de Heer diende “met vasten en gebeden.” Met andere woorden, zij was net als Simeon – zij verlangde naar de komst van de Messias, zij vastte en bad dag en nacht omdat zij uitzag naar de ”verlossing van Jeruzalem.”

In vers 38 komt ze precies op het juiste moment om het Messias-kind te zien en ze dankt God en praat over Hem tot allen die de “verlossing van Jeruzalem” verwachtten. Voor Anna betekende dat decennialang een leven van vasten - waarschijnlijk 60 jaar sedert de dood van haar man – terwijl ze in de tempel diende.

Ik denk dat een van de redenen waarom Lukas ons het verhaal van Simeon en Anna vertelt, is, om te laten zien hoe heilige en vrome mensen reageren op de belofte van de komst van Christus. En hoe God op hun verlangens reageert. Zij zien meer dan anderen. Ze begrijpen misschien niet alle bijzonderheden over hoe de Messias zal komen – Simeon en Anna zeker niet – maar God geeft ze genadevol, voordat ze sterven, een glimp van wat ze zo hartstochtelijk willen zien.

Christenen: Vasten voor de Wederkomst van de Koning

Welnu, hier zijn we dan – wij Christenen – aan de andere kant van de komst van Christus. Hij is gekomen en weer weggegaan. Hij heeft Zijn heerlijkheid geopenbaard. Hij heeft Zijn bloed voor onze zonden vergoten. Hij is opgestaan uit de dood. Hij is opgevaren naar de hemel om aan de rechterhand van de Vader te zitten totdat Hij al Zijn vijanden onder Zijn Voeten heeft gelegd. Hij heeft Zijn Heilige Geest gestuurd om ons te vernieuwen en ons te heiligen en in ons te wonen. Hij heeft Zijn kerk opgedragen om alle volken tot Zijn discipelen te maken. En Hij heeft ons in Johannes 14:3 beloofd, “Ik zal terug komen.”

Op welke Manier is Onze Situatie Vergelijkbaar met Die van Anna?

Haar hoop was, net als de onze, gebaseerd op Gods beloften. Maar hoeveel meer hebben wij gezien! Hoeveel meer weten we en op hoeveel meer kunnen we hopen van de Messias! Zij had nooit de jaren van barmhartigheid en kracht van Jezus gezien, zoals wij. Zij had nooit de woorden van gezag en wijsheid en liefde gehoord, zoals wij. Zij had nooit gezien hoe blinden hun gezichtsvermogen terugkregen, hoe kreupelen weer konden lopen, hoe melaatsen gereinigd werden, doven weer konden horen, doden opstonden en hoe armen het evangelie van Jezus te horen kregen. Ze zag Hem nooit Zichzelf heiligen in Gethsemane of Hem om onze zonden gekruisigd zien worden op Golgotha. Ze hoorde nooit de barmhartige woorden, “Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn.”, of de triomferende woorden, “Het is volbracht.” Zij zag nooit Zijn opstanding uit de doden, triomferend over zonde, dood en hel.

Maar wij hebben dit wel gezien. En nu is Deze, die wij zo goed kennen, weg. Wij wandelen in geloof en niet door aanschouwen. De Ene die wij liefhebben werd weggenomen. Het bruiloftsfeest kwam ten einde. Het is alsof de bruiloftsmars was begonnen en wij door het gangpad naar Hem toeliepen en Hij op het laatste moment verdween.

Zullen Wij Minder naar Christus Verlangen dan Anna?

Zullen wij minder naar Hem verlangen dan Anna? Maakt het feit dat wij Hem 30 jaar lang bij ons hadden en Zijn Geest hebben, dat ons verlangen nu minder is of meer? Wat een aanklacht tegen onze blindheid als het antwoord luidt: minder.

Ik zeg, laten wij naar Hem verlangen en naar Hem hunkeren en naar Hem uitzien met een grotere intensiteit dan Anna en Simeon. Zijn wij minder toegewijd dan deze voorchristelijke heiligen? We hebben Zijn heerlijkheid gezien. De heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader. En zullen wij minder hongeren naar Zijn verschijning? Paulus zei dat hij een krans van rechtvaardigheid zou ontvangen samen met allen “die Zijn verschijning hebben liefgehad” (2 Timotheus 4:8).

Vasten voor de Komst van de Koning

Hebben wij ons leven in de wereld zo gemakkelijk ingericht dat vasten voor het einde van de geschiedenis een haast onmogelijke gedachte is?

Hoe zit het met oudere mensen? Kunnen zij de heerlijkheid van de aanwezigheid van de Koning beter proeven omdat zij er dichterbij zijn? Verandert u dat proeven in een vasten voor de komst van de Koning?

Hoe zit het met de jonge mensen? Houden jullie zoveel van Jezus dat Zijn komst het mooiste is dat jullie je kunnen voorstellen? Of is Hij een soort religieus praatje voor het weekend dat je soms van een slecht geweten afhelpt maar niet iemand die jullie leven moet verstoren?

Hoe zit het met ons die op middelbare leeftijd zijn – of die naar het einde van de middelbare leeftijd toegaan? Hoe vinden wij het als men ons vertelt dat vasten een weerspiegeling kan zijn van hoezeer wij de komst van de bruidegom wensen? Spreekt de hartstocht van Anna ons überhaupt aan? Wensen wij de verschijning van Jezus meer dan de afronding van onze carrière plannen?

Ik geloof dat mijn leven na het vasten van januari 1995 nooit meer hetzelfde zal zijn. Ik heb nu teveel van vasten gezien en het belang van honger naar God, honger naar Zijn Woord, honger naar de veiligheid van de kinderen, honger naar wereldevangelisatie, honger naar de Bruidegom en naar de manier waarop Jezus praat over het uitdrukken van deze honger met vasten – ik heb nu teveel gezien om door te gaan als hiervoor.

Wat Zullen Wij als Gemeente Doen?

…..Ik stel een eenvoudige bediening voor, genaamd de “Vastende Veertig”.

De “Vastende Veertig” is een groep van 40 mensen die een dag per week in een vastgestelde maand in het jaar 1995 vasten. Het kunnen elke maand andere mensen zijn. Of misschien willen sommigen het vaker dan een maand doen.

Aan het eind van elke maand zal ik een kaart laten drukken, de zgn. “Veertig Dagen” kaart en daar 40 kopieën van maken die na de ochtenddienst klaar liggen. Wanneer alle veertig kaarten zijn meegenomen, zullen de “Vastende Veertig” bekend zijn – bij God.

Het is niet het plan om erachter te komen wie de “Vastende Veertig” zijn. Daarmee handelen wij zoals Jezus het leert, namelijk dat wij ervoor waken te vasten om door anderen gezien te worden (Mattheüs 6:16-18).

Ik zal proberen elke maand een speciale prediking te houden waarbij de aandacht wordt gericht op de gebeden van de “Vastende Veertig.” Dit zal in een breder kader geplaatst worden zodat ieder die dat wil, kan meedoen met de veertig vastenden.

Uit wat wij vanmorgen gezien hebben, is duidelijk dat u geen crisis in uw leven nodig heeft om op te roepen tot een vasten. Alles wat u nodig heeft, is verlangen naar de komst van de Bruidegom. Heer, vergroot onze liefde voor Uw verschijning!