Zoektocht naar Blijdschap

Uit Bijbelse Boeken en Preken

Ga naar:navigatie, zoeken

Verwante bronnen
More Door John Piper
Auteur Index
More Over Evangelisatie
Onderwerp Index
Over deze vertaling
English: Quest for Joy

© Desiring God

Share this
Onze Missie
Deze vertaling is van het Evangelie Vertalingen, een online dienst, de evangelie gecentreerde boeken en artikelen vrij verkrijgbaar in elke natie en taal.

Hier meer (English).
Hoe u kunt helpen
Als u goed Engels spreken, kunt u met ons vrijwillig als vertaler.

Hier meer (English).

Door John Piper Over Evangelisatie

Vertaling door Rita Renfrum

Review U kunt ons helpen door de herziening van deze vertaling voor de nauwkeurigheid. Hier meer (English).Wist u dat God ons beveelt om blij te zijn?

“Schep vreugde in de Heere, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt.” (Ps 36:4) *)

1) God heeft ons voor Zijn eer geschapen

“Breng Mijn zonen van ver, en Mijn dochters van het einde der aarde……………die heb ik tot mijn eer geschapen” (Jes 43: 6-7)

God heeft ons gemaakt om Zijn heerlijkheid te vergroten – zoals een telescoop de sterren vergroot. Hij schiep ons om Zijn goedheid, waarheid, schoonheid, wijsheid en rechtvaardigheid te laten zien. De grootste demonstratie van Gods eer komt vanuit een diepe vreugde in alles wat Hij is. Dit betekent dat God de lof ontvangt en wij ontvangen de vreugde. God schiep ons zodat Hij ten zeerste verheerlijkt wordt in ons wanneer wij het meest in Hem zijn vervuld.

2) Ieder mens zou voor de eer van God moeten leven

“Of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God.” (1 Kor 10:31).

Indien God ons voor Zijn eer heeft gemaakt dan volgt daaruit dat wij voor Zijn eer moeten leven. Dat is de opdracht die God ons heeft toegewezen. Onze eerste verplichting is dus de grootheid van God te laten zien door vervuld te zijn met alles wat Hij voor ons is. Dit is de essentie, God lief te hebben (Mattheüs 22:37), Hem te vertrouwen (1 Joh 5:3-4) en Hem te danken (Ps 100: 2-4). Het is de oorsprong van alle ware gehoorzaamheid, om vooral anderen lief te hebben (Kol 1:4-5).

3) Allen hebben gefaald God te eren zoals wij zouden moeten

“Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God.” (Rom 3:23)

Wat betekent het “de heerlijkheid van God te missen?” Het betekent dat geen van ons God vertrouwt of op waarde schat zoals wij zouden moeten. Wij hebben geen vervulling gevonden in Zijn heerlijkheid en zijn van Zijn wegen afgeweken. Wij hebben onze vervulling in andere dingen gezocht en hebben die waardevoller dan God bevonden, wat de kern is van verafgoding (Rom 1:21-23). Sedert de zondeval hebben wij ons er hevig tegen verzet om God als de kostbaarste schat te zien en in Hem de vervulling van al onze verlangens (Ef 2:3). Dit is een verschrikkelijke zonde tegen de heerlijkheid van God (Jer 2:12-13).

4) Allen zijn wij onderworpen aan Gods rechtvaardige veroordeling

"De loon van de zonde is de dood.” (Rom 6:23)

Wij hebben allemaal de eer van God gekrenkt. Hoe? Door andere dingen te verkiezen boven Hem. Door onze ondankbaarheid, wantrouwen en ongehoorzaamheid. Dus sluit God ons terecht voor eeuwig buiten de vreugde van zijn eer. “Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van Zijn macht” (2 Tess 1:9). Het woord “hel” wordt twaalf keer in het Nieuwe Testament gebruikt – elf keer door Jezus zelf. Het is niet een mythe die ontstaan is door mistroostige en verbolgen predikanten. Het is een ernstige waarschuwing van de Zoon van God die gestorven is om zondaren te bevrijden van de vloek van de dood. Als wij dit negeren dan lopen wij groot risico.

Indien de Bijbel met zijn analyse van de menselijke toestand hier zou ophouden, dan zouden wij gedoemd zijn tot een hopeloze toekomst. Maar, de Bijbel houdt hier niet op………..

5) God stuurde zijn enige Zoon om eeuwig leven en blijdschap te geven

“Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld is gekomen om zondaars zalig te maken…..(1 Tim 1:15).

Het goede nieuws is dat Christus stierf voor zondaren zoals wij. En Hij is werkelijk opgestaan uit de dood om de reddende kracht van Zijn dood te bevestigen en om de poorten naar eeuwig leven en vreugde te openen (1 Kor 15:20). Dit betekent dat God schuldige zondaren kan vrijspreken en toch rechtvaardig kan zijn (Rom 3: 25-26). “Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen” (1 Petr 3:18). Thuiskomen bij God is de plaats waar wij al onze diepe en blijvende vervulling vinden.

6) De verworvenheden die met de dood van Christus zijn gekocht, behoren toe aan hen die berouw hebben en Hem vertrouwen.

“Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden” (Hand 3:19). “Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden” ( Hand 16:31).

“Berouw tonen” betekent dat men zich afwendt van alle bedrieglijke beloften van de zonde. “Geloof” betekent vervuld te worden met alles wat God aan ons belooft in Jezus. “Hij die in Mij gelooft”, zegt Jezus, “zal nooit dorst hebben” (Joh 6: 3). Wij verdienen onze redding niet. Wij kunnen ons er niet op voorstaan (Rom 4:4-5). Het is door de genade door het geloof (Ef 2: 8-9). Het wordt om niet geschonken (Rom 3: 24). Wij zullen het krijgen als wij het boven alles koesteren (Matt 13:44). Wanneer wij dat doen, dan is Gods doel van de schepping bereikt: Hij wordt in ons verheerlijkt en wij worden in Hem vervuld – voor eeuwig.

Begrijpt u waar het om gaat?

Verlangt u naar die blijdschap die ontstaat wanneer u verzadigd wordt met alles wat God voor u is in Jezus? Zo ja, dan is God in uw leven aan het werk.

Wat moet u doen?

Keer u af van de bedrieglijke beloften van de zonde. Roep uit naar Jezus om u te redden van de schuld, de straf en de gebondenheid. “Want ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden” (Rom 10:13). Begin met uw hoop te vestigen op alles wat God voor u is in Jezus. Breek de macht van de beloften van zonde door geloof in de machtige vervulling van Gods beloften. Begin de Bijbel te lezen om Zijn kostbare en grootste beloften te vinden die u vrij kunnen maken (2 Petr 1:3-4). Zoek een Bijbel-getrouwe kerk en begin samen met anderen die Christus boven alles plaatsen, te aanbidden en in geloof te groeien (Phil 3:7).

Het beste nieuws in de wereld is dat er geen conflict hoeft te zijn tussen ons geluk en Gods heiligheid. Wanneer wij in alles wat God voor ons is in Jezus verzadigd zijn, zullen wij Hem verheerlijken als een kostbare Schat.

“U maakt mij het pad ten leven bekend; overvloed van blijdschap is bij uw aangezicht, lieflijkheden zijn in Uw rechterhand, voor altijd” (Ps 16:11).